Poistenie úpadku cestovných kancelárií alebo „budeme riešiť až keď bude zle“

Už viac rokov platí vo všetkých štátoch Európskej únie direktíva č. 2015/2302. U nás ju máme naplnenú v našom Zákone č. 170/2018 Z.z., ktorý upravuje tiež  povinnosť cestovných kancelárií zabezpečiť cestujúcich pre prípad úpadku.  Systém funguje, všetky zúčastnené strany sa s ním vyrovnali a riadia sa ním. Prečo potom „budeme riešiť až keď bude zle“?

Vyššie spomenutú direktívu EU preniesli do svojich zákonov samozrejme aj v Nemecku ( § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs ), i tak však vznikol problém a riešil sa novým zákonom (viď. Gesetz über die Insolvenzsicherung durch Reisesicherungsfonds und zur Änderung reiserechtlicher Vorschriften (bmjv.de) z 25.júna 2021). (Zákon nie je k dispozícií v slovenčine.) Prapôvod problému je v sebaistote, že škoda nad určitú hranicu nemôže vzniknúť a preto nemá opodstatnenie a zmysel zabezpečiť sa nad túto úroveň. Nemecké cestovné kancelárie, a v zhode so zákonodarcami, si určili túto hranicu na 110 Mio EUR na bežný rok. A stalo sa, že insolventnosť vyhlásila cestovná kancelária Thomas Cook. Následne boli postihnuté aj všetky jej dcérske a súvisiace spoločnosti. Vrátane dopravcov. Aby sa naplnili ciele spomenutej direktívy a zákona, musel škodu nad 110 miliónov EUR prevziať na seba štát. Išlo o viac ako 500 miliónov EUR, a to je veľa aj pre tak bohaté štáty ako je Nemecko.

Dôsledok na seba nedal dlho čakať. Od 1. novembra 2021 pracuje garančný fond na zabezpečenie prípadnej obdobnej škody  pod názvom  Deutscher Reisesicherungsfonds. Pôvodné zabezpečenie sa poistením alebo bankovou garanciou zostáva v platnosti iba pre subjekty s obratom menším ako 10 miliónov EUR za rok.

Fond má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným a je konzorciom viacerých subjektov, pričom 78% vlastní obdoba našej Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA), Deutsche Reiseverband.  ( pozri: Unser Auftrag: Der Deutsche Reisesicherungsfonds (drsf.reise) ). Povinnosť zabezpečiť sa jeho prostredníctvom vzniká všetkým cestovným kanceláriám s obratom väčším ako 10 Mio EUR za rok. Vklady/príspevky zúčastnených majú do 31.októbra 2027 dosiahnuť najmenej 750 miliónov EUR. V prechodnom období, do dosiahnutia uvedenej minimálnej hranice, prebral zodpovednosť štát. Fond zodpovedá za určenie výšky príspevkov jednotlivých subjektov, pričom má povinnosť určiť ich tak, aby cieľový kapitál fondu v danom roku splnil podmienky zákona ( viď § 7 ) a pravidlo výpočtu bolo pre všetkých rovnaké. Výška cieľového kapitálu je zjednodušene povedané 22% obratu relevantných cestovných kancelárií ( pozri §3 Abschnitt 2, Fondsvermögen, v druhom odstavci spomenutého zákona ). Jedna štvrtina fondu môže byť tvorená neodvolateľnými úvermi domácej banky a celý fond podlieha dohľadu podobne ako banky alebo poisťovne.

A ako to je u nás? Ak pre porovnanie vezmeme Nemecko pred rokom 2021, tak v podstate rovnako. Hornú hranicu prípadnej škody vo forme poistnej sumy určujú poisťovne pre každý prípad individuálne. V drvivej väčšine prípadov vo výške 30% plánovaného ročného obratu príslušnej cestovnej kancelárie. Rozdiel je len v tom, že sme zatiaľ škodu porovnateľnej veľkosti nemali a tých zopár škodových udalostí kde poistná suma nestačila, postupne zanikli. Nie vo všetkých prípadoch ich vyriešila príslušná poisťovňa kulantne nad rámec svojho záväzku. Ostatné prípady neviedli k takému tlaku, ktorý by zákonodarcu dotlačil k inému riešeniu zabezpečenia.  Teda platí, že zatiaľ sme takú škodu nemali a zatiaľ v žiadnom prípade neviedla redukcia náhrad klientom k potrebnému spoločenskému tlaku. Zatiaľ.

A to je dôvod prečo mám v názve:  „budeme riešiť až keď bude zle“?

Nakoniec nebudeme v zlej spoločnosti. Bude stačiť urobiť to, čo urobili Nemci.

Dopady na poisťovne zatiaľ nikto nepozná, je však isté, že kto sa zaistí fondom, ten nepotrebuje poistku. A veľká dávka solidarity či vernosti cestovnej kancelárie voči poisťovni kryjúcej možný úpadok v podobe distribúcie cestovného poistenia zmizne. Otvorí sa tak možnosť predaja cestovného poistenia prostredníctvom cestovných kancelárií pre prakticky všetky poisťovne na trhu. Pre tie 4 poisťovne upisujúce riziko úpadku cestovnej kancelárie v SR to môže mať významné následky. 

Máme príslovie: Hlúpy sa učí na vlastných chybách, múdry sa učí na chybách druhých.  Ale nebojte sa. Múdri tiež tvrdia, že takého múdreho ešte nevideli.

Miloš Kmety, autor článku
Miloš Kmety

Po 11 ročnej práci na Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Zobraziť články >