Poistenie zodpovednosti – úvod do stanovenia rozsahu a výšky odškodnenia

Ak už ku škode dôjde, potom akú výšku škody je škodca povinný nahradiť? 

Už skôr bolo spomenuté, že každý je povinný nahradiť celú vzniknutú škodu. Na prvý pohľad je to jednoduché konštatovanie, ale čo je to napr. celá škoda v prípade poškodenia / zničenia veci, ktorá nie je nová a má určitý vek? 

Zákon neuvádza maximálnu výšku náhrady a hovorí o celej skutočnej škode bez ohľadu, či sú to tisíce, milióny alebo miliardy. Poisťovne preto maximálnu možnú náhradu za škodu, spadajúcu pod poistenie, obmedzujú stanovením poistnej sumy. 

Chcem upozorniť, že škodca musí uhradiť škodu a poškodený má právo v rozsahu stanovenom zákonom. Občiansky zákonník (OZ) v § 442 ods. 1. hovorí: „Uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk)“.  V ods. 3. je uvedené: „Škoda sa uhrádza v peniazoch, ak však o to poškodený požiada a ak je to možné a účelné (!), uhrádza sa škoda uvedením do pôvodného stavu“.

Tieto jednoduché konštatovania však v praxi znamenajú pomerne veľké komplikácie, nielen pri stanovení skutočnej ceny (napr. ak je poškodená vec nie nová), ale aj  v časti stanovenia „čo poškodenému ušlo (ušlý zisk)

Havária vlaku

Vlaková havária

V predstihu by som chcel uviesť, že podľa ods. 3. § 442 OZ ide vlastne o škodu, ktorá vznikne poškodenému následkom a po vzniknutí škody na jeho veci a/ alebo jeho zdraví  a je sňou v príčinnej súvislosti. Je to vlastne škoda vzniknutá prerušením prevádzky poškodeného – napr. poskytnutie náhradného ubytovania, ak poškodenému bola spôsobená škoda na jeho byte, ktorá znemožňuje v tomto byte bývať – ako sú napr. prípady susedov pri požiaroch bytov, atď.

Súčasne chcem upozorniť na konštatovanie „ak je to možné a účelné“ v ods. 3. V mnohých prípadoch je toto, možno trocha skryté ustanovenie (najmä „účelné“) pri náhrade škody mimoriadne dôležité a dá sa využiť pri obrane klienta.

Pre zistenie skutočnej výšky škody je dôležitý § 443 OZ, podľa ktorého „Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia“. Pri odškodnení nemôže však prísť k tzv. bezdôvodnému obohateniu. Túto problematiku reguluje OZ v § 451 a nasledujúcich. Oškodnenie je veľmi široká problematika, zasluhujúca si samostatnú sériu článkov. 

Viktor Tegelhoff, autor článku
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >