Výdavky na zákonné poistenie a ich daňová uznateľnosť

#všeobecné 7.10.2013

Bez pochyby najrozšírenejšou formou zákonného poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, uzatvorenie ktorého je nevyhnutnou podmienkou prevádzkovania motorového vozidla. Tak isto výkon niektorých činností, resp. profesií, vyžaduje uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. Takúto povinnosť majú napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, lekári, advokáti a pod.

Pre posúdenie možnosti uplatnenia výdavkov vznikajúcich v súvislosti so zákonným poistením vychádzame z §2 Zákona o dani z príjmov. Podľa uvedeného ustanovenia, daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktorý bol preukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Nakoľko sa podnikateľskému subjektu ukladá povinnosť uzatvoriť si zákonné poistenie a dokonca za nedodržanie tejto povinnosti mu hrozia sankcie,  môžeme považovať výdavky na takéto poistenie za daňovo uznateľné výdavky. Musíme si však uvedomiť aj rôzne súvislosti. Vysvetlime si to na konkrétnych príkladoch.

Príklad č.1:

SZČO podniká popri zamestnaní ako taxikár. Motorové vozidlo využíva výlučne na dosahovanie príjmov z podnikania.  Nakoľko však úhrn jeho výdavkov za rok nepresiahol 5.040,- eur (paušálne výdavky sa môžu uplatniť maximálne v tejto výške) a zároveň nebol platcom DPH ani časť zdaňovacieho obdobia, rozhodol sa uplatniť si paušálne výdavky. Nemá povinnosť viesť účtovníctvo, uplatní si výdavky 40% z celkových zdaniteľných príjmov a neposudzuje zvlášť daňovú uznateľnosť výdavkov na povinné poistenie motorového vozidla.

Ak by si táto SZČO naopak uplatňovala preukázateľné výdavky evidované vo svojom účtovníctve, pričom uvedené poistné aj preukázateľne uhradila v danom zdaňovacom období, môže si od daňovej povinnosti odpočítať celú predpísanú a uhradenú výšku poistenia.  

Príklad č.2:

Motorové vozidlo je v evidencii majetku s.r.o. a zároveň uvedená s.r.o. je zapísaná v evidencii ako držiteľ motorového vozidla. Aby sa povinné poistenie motorového vozidla mohla zahrnúť do daňových výdavkov (nákladov), musia byť splnené nasledovné podmienky:

1.       Motorové vozidlo sa využíva na dosahovanie zdaniteľných príjmov
2.       Uplatnené výdavky na povinné poistenie motorového vozidla sú preukázateľné  (subjekt vie preukázať zmluvu o poistení, predpis výšky poistenia, doklad o úhrade poistenia a pod.)
3.       Motorové vozidlo je využívané výhradne na firemné účely, resp. účely podnikania

Tieto podmienky musia byť splnené súčasne. V prípade, ak sú splnené prvé dve podmienky ale motorové vozidlo sa využíva aj na súkromné účely, je potrebné výdavky s celkovou prevádzkou motorového vozidla, teda aj povinné zmluvné poistenie, úmerne krátiť a do daňových výdavkov zahrnúť iba alikvotnú čiastku.

Považujem zároveň za dôležité upozorniť na skutočnosť, že pri prijatí poistného plnenia zo škody spôsobenej pri výkone podnikateľskej činnosti z povinného poistenia je prijaté plnenie zdaniteľným príjmom a vstupuje do základu dane.

Lívia Uzsáková, autor článku
Lívia Uzsáková

Autorka článku má dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, daní a miezd. Okrem spracovania účtovníctva a miezd sa zaoberá aj zakladaním živností a spoločností s ručením obmedzeným.

Zobraziť články >