Členovia ENVIDOMU odsudzujú nelegálne nakladanie s odpadom

11.9.2013

BRATISLAVA 11. septembra (WBN/PR) – Výrobcovia a dovozcovia elektrospotrebičov združení v ENVIDOME ostro kritizujú nelegálne nakladanie s elektroodpadom pochádzajúcim zo spätného odberu od zákazníkov niektorých predajní, ktoré zverejnila TV Markíza vo svojich večerných spravodajstvách v dňoch 8.9. a 9.9. 2013 o 19:00 hod. Reportáže zachytili nákladné auta patriace spoločnostiam NAY a DATART, ktoré doviezli elektroodpad pochádzajúci zo spätného odberu v predajniach na neslávne známu čiernu skládku v Zlatých Klasoch.

ENVIDOM ako kolektívna organizácia výrobcov zabezpečuje pre svojich účastníkov zber a recykláciu elektroodpadu, ktorý od občanov zbierame prostredníctvom zberných dvorov, mobilných zberov, priamo od inštitúcií ako aj predajní elektrozariadení. Založili ho a riadia významní výrobcovia bielej techniky a jeho účastníci tvoria zhruba 80% trhu veľkých domácich spotrebičov a približne polovicu trhu malých domácich spotrebičov.

Zaobchádzanie s elektroodpadom pochádzajúcim zo spätného odberu v menovaných predajniach vrhá negatívne svetlo na všetkých serióznych výrobcov, distribútorov a predajne, ktorí si svoje povinnosti voči životnému prostrediu plnia zodpovedne, a ktorých je, našťastie, väčšina. Predajne sú pre spotrebiteľov veľmi pohodlným spôsobom ako sa zbaviť nepotrebných spotrebičov a pre výrobcov sú zdrojom elektroodpadu vo veľmi dobrom kompletnom stave. Kompletné a nepoškodené spotrebiče, ktoré sa dostávajú do zberu cez spätný odber v predajniach majú pozitívny vplyv na ochranu životného prostredia. Ich kompletnosť umožňuje vyššiu mieru recyklácie, nižšie riziko úniku škodlivých látok do okolia, ako aj nižšie náklady na spracovanie. Aj napriek tomu, že uvedení predajcovia s nami v súčasnosti nespolupracujú v rámci procesu zberu a recyklácie, sme presvedčení, že nelegálne nakladanie s elektroodpadom v prípade spätného odberu elektrozariadení je ojedinelé.

Ako funguje spätný odber u väčšiny predajní na Slovensku
„Združenie ENVIDOM z partnerských predajní bezplatne odváža na recykláciu staré spotrebiče odovzdané zákazníkmi. Za každý odovzdaný kus starého spotrebiča predajniam navyše riadne platíme, pretože si uvedomujeme, že majú s elektroodpadom náklady na jeho zber, skladovanie a manipuláciu. Predajne by tak nemali mať dôvod na nelegálne nakladanie s elektroodpadom. Bola by veľká škoda, keby takáto nekorektná činnosť odradila spotrebiteľov od využívania spätného odberu ako výhodného spôsobu odovzdávania spotrebičov do zberu pri kúpe nových“, hovorí Peter Valent, generálny riaditeľ združenia ENVIDOM.

Potrebujeme zmeniť zákon a zabrániť vzniku čiernych skládok
„Naše združenie ENVIDOM už dlhodobo poukazuje na nedostatky legislatívy, ktoré umožňujú mnohým subjektom, nielen predajcom, ale aj zberným dvorom alebo samotným pôvodcom odpadu „parazitovať“ na tom, že postihnuteľní sú len výrobcovia. Je to paradox, ale v súčasnosti výrobcovia elektrozariadení, zodpovedajúci za plnenie cieľov recyklácie nemajú kompetencie na to, aby sa vôbec k „svojmu“ odpadu dostali a tak zabezpečili jeho recykláciu v súlade so zákonom. Zaručiť sa môžeme len za ten elektroodpad, ktorí nám predajne alebo zberné dvory reálne a fyzicky odovzdajú. Bohužiaľ, v praxi sme často svedkami toho, že s elektroodpadom pochádzajúcim z našich výrobkov nakladajú a obchodujú subjekty, ktoré s nami ako výrobcami nemajú uzavretý žiadny zmluvný vzťah. Sme však presvedčení, že aj na základe uvedenej reportáže sa MŽP SR v spolupráci s výrobcami podarí presadiť lepší nový zákon o odpadoch,“ vysvetľuje P. Valent.

„Zhodou okolností sme 23. mája 2013 v rámci našej tlačovej konferencii týkajúcej sa legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch sami upozorňovali na nelegálnu činnosť v obci Zlaté Klasy. Nelegálna „recyklácia“ zaznamenaná aj reportážou TV MARKÍZA však tiež dokazuje, že je potrebné urýchlene vyriešiť a zaviesť do zákona a do praxe také pravidlá výkupu elektroodpadu v zberných surovinách, ktoré spôsobia, že pre vybrané skupiny obyvateľov nebude zaujímavé elektroodpad rozoberať na hodnotné časti, ktoré speňažia vo výkupniach a zvyšné nehodnotné časti vyhodia na čierne skládky,“ hovorí Juraj Nociar, generálny riaditeľ spoločnosti Electrolux Slovakia, s.r.o., ktorý je tiež predsedom predstavenstva združenia ENVIDOM.

„Je to problém, na ktorý ako výrobcovia už dlhodobo poukazujeme, nakoľko poškodzuje životné prostredie a predražuje zber a a recykláciu elektroodpadu. Ešte väčším rizikom je, ak by sa takéto spotrebiče, vyradené napr. z dôvodu ich elektrickej bezpečnosti predávali spätne obyvateľom ako second-hand tovar. Takéto neuvedomelé zaobchádzanie s elektroodpadom tak môže ohroziť aj ľudské zdravie alebo majetok, napr. v prípade požiaru spôsobeného elektrickým skratom v starom spotrebiči, ktorý bol pôvodne vyradený autorizovaným servisom výrobcu“, konštatuje Ján Končál, manažér servisu spoločnosti FAGOR.

„Environmentálne povedomie obyvateľov je pre nás nesmierne dôležité, aj preto od začiatku našej činnosti vykonávame a investujeme do mnohých kampaní zameraných na dôležitosť separácie elektroodpadu a správne nakladanie s ním. Bolo by veľkou škodou, ak by naše úsilie vyšlo nazmar. Ako výrobcovia môžeme byť zodpovední len za ten elektroodpad, ktorý nám obce alebo distribútori riadne odovzdajú, teda prakticky za všetok, ku ktorému sa dokážeme dostať a my ho ďalej odovzdáme spracovateľom. Je nevyhnutné sa z toho poučiť a zariadiť tak, aby k takémuto javu už nemohlo dochádzať“, dodáva J. Nociar z Electrolux Slovakia, s.r.o.

O združení ENVIDOM
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu zabezpečuje a financuje zber a recykláciu odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov a elektrických a elektronických nástrojov na území celého Slovenska. Spolupracujú pri tom so samosprávami, zbernými dvormi, zberovými a prepravnými spoločnosťami, predajňami a spracovateľmi. Kolektívna organizácia ENVIDOM pracuje na neziskovej báze. Združuje výrobcov mnohých národných aj nadnárodných značiek bielej techniky, ktorí v súčasnosti tvoria približne 80% trhu veľkých domácich spotrebičov a približne polovicu trhu malých domácich spotrebičov. Práve ENVIDOM sa zaslúžil o vybudovanie spätného odberu elektroodpadu cez predajne v rokoch v začiatkoch svojej činnosti (r. 2005), kedy predajne ešte neboli zo zákona povinné realizovať zber elektroodpadu, za čo v roku 2006 získal Cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec v kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo.