EMED zverejnil nezávislé štúdie o dopadoch ťažby pre región

8.8.2012

BRATISLAVA 8. augusta (WBN/PR) – Spoločnosť EMED Slovakia, ktorá plánuje ťažbu zlatej rudy v regióne Detvy, včera zverejnila dve nezávislé štúdie o dopadoch ťažby na región Detvy a jej obyvateľov. Technicko-ekonomickú štúdiu vypracoval RNDr. Jaroslav Schwarz a štúdiu sociálnych dopadov pripravil Doc. PhDr. Ivan Kusý, CSc. Obe sú v plnom znení k dispozícii na webstránke www.emed-slovakia.com.

Štúdie predstavujú nezávislý a odborný pohľad na ťažbu v lokalite Biely vrch, pričom sa sústreďujú na jej ekonomické i sociálne dopady pre región Detvy. Boli vypracované na základe dostupných informácií z regiónu Detva a predložených plánov spoločnosti EMED.

Prezentované výhrady ku vzniku odkaliska a použitiu kyanidového lúhovania sa nepotvrdili. Ako vyplýva aj z technicko-ekonomickej štúdie, na mieste nevznikne žiadne odkalisko, takže v tomto smere nie je dôvod na obavy. Štúdia takisto široko a zrozumiteľne popisuje použitie roztoku kyanidu v procese lúhovania ako štandardného a overeného postupu získavania zlatej rudy z horniny používaného v mnohých krajinách vrátane Austrálie, Kanady a USA.

Sociálna štúdia poukazuje na impulz rozvoju regiónu, ktorý prinesie prácu a rozvojové projekty do mesta a obcí cez priame investície aj investorom zriadenú komunitnú nadáciu. Tiež si všíma záväzok poskytnúť finančnú záruku na rekultiváciu územia, ktorá však vyplýva aj zo zákona.

K obom štúdiám je možné podávať počas nasledujúcich 30-tich dní pripomienky a stanoviská (do 5. septembra 2012). Obce, občania či občianske združenia ich môžu zasielať e-mailom na adresu slovakia@emed-mining.com, alebo poštou na adresu EMED Slovakia, Nám. SNP 466/1, 962 12 Detva.

„Chceli sme tým poskytnúť dostatočný priestor všetkým zainteresovaným skupinám, ktoré majú záujem o konštruktívny dialóg,“ skonštatoval Marián Urban, generálny riaditeľ spoločnosti EMED Slovakia.

EMED Slovakia na základe geologických prieskumov objavila v lokalite Biely vrch významné ložisko zlata. Jeho ťažba za použitia najmodernejších technológií by priniesla významný prínos celému regiónu Detvy, ktorý je charakteristický nedostatkom pracovných miest i významnejších investícií. Podľa predstaviteľov spoločnosti by v regióne malo vzniknúť 150 priamych pracovných miest a približne 600 nepriamych. EMED Slovakia odhaduje objem investície na 300 miliónov eur v horizonte 10 rokov v závislosti na rýchlosti realizácie projektu.

Profil autorov štúdií a spoločnosti EMED Slovakia:

RNDr. Jaroslav Schwarz je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor ložisková geológia – rudné ložiská. Je zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Odborne sa venuje posudzovaniu možných vplyvov na životné prostredie, podieľal sa na tvorbe zákona o environmentálnych záťažiach či zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu.

Doc. PhDr. Ivan Kusý, Csc. je vysokoškolským učiteľom, pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberá sa vplyvom investičných zámerov na rozvoj dotknutých sídiel. Má za sebou kariéru vedeckého pracovníka v SAV v Bratislave, bol spoluautorom prvého zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na Slovensku (tzv. EIA) a neskôr pracoval na rôznych pozíciách v rámci pôsobnosti tohto zákona. Prednášal priestorovú sociológiu a venuje sa problematike vzťahu sociálnych skupín k svojmu životnému prostrediu. Je spoluautorom environmentálne ochranárskej publikácie Bratislava-nahlas a monografie mesta Detva.

EMED Slovakia je dcérskou spoločnosťou akciovej spoločnosti EMED Mining, ktorá je kótovaná na burzách v Londýne a kanadskom Toronte. Hlavnými akcionármi spoločnosti EMED Mining sú Resource Capital Funds (USA, Austrália), Xiangguang International Holdings (Čína) a RBC Asset Management (Kanada). EMED Mining vyvíja aktivity aj vo svete. Vlastní napríklad medené bane Rio Tinto v Španielsku alebo baňu v Turecku a uskutočňuje prieskumy na Cypre, či v Saudskej Arábii.