Európske podniky odpísali 350 miliárd EUR pohľadávok

31.5.2013

BRATISLAVA 31. mája (WBN/PR) – Doteraz najvyššia úroveň strát z nedobytných pohľadávok a neradostná prognóza.

• Viac ako polovica európskych krajín, ktoré boli predmetom prieskumu, vykazuje zvýšené platobné riziká a až tretina týchto krajín sa považuje za krajiny s kritickým rizikovým profilom.

• Výška pohľadávok, ktoré sa museli odpísať z dôvodu platobnej neschopnosti, vzrástla o 7 percent a zodpovedá 3,0 percentám zo všetkých neuhradených pohľadávok medzi európskymi podnikmi. Celkovo boli odpísané pohľadávky vo výške 350 miliárd EUR.

• Iba štyri z 31 krajín, ktoré boli predmetom prieskumu, vykázali pokles strát z nedobytných pohľadávok – Dánsko, Fínsko, Island a Švédsko. Nemecko vykázalo nulový nárast odpisov z nedobytných pohľadávok, i keď v podnikovej sfére prudko vzrástlo vnímanie platobného rizika v budúcnosti.

• Vo Veľkej Británii pokračuje nárast percenta odpisov z nedobytných pohľadávok z už aj tak dosiahnutej vysokej úrovne a vo Francúzsku je vnímanie platobného rizika v budúcnosti naďalej vysoké.

• Krajiny v južnej a východnej Európe bojujú s dlhými lehotami splatnosti, vysokou mierou platobnej neschopnosti a rozšíreným pesimizmom týkajúcim sa ich schopnosti dostať sa zo súčasného hospodárskeho poklesu.

• Spoločnosti sa čoraz viac stretávajú s dopadmi recesie na odbyt, likviditu a ich schopnosť rastu a nájdenia zdrojov na investovanie do budúcnosti.

Viac ako kedykoľvek predtým je zjavné, že európske ekonomiky postupujú rôznymi tempami, keď existuje malá skupina vedúcich krajín a veľká skupina zaostávajúcich krajín. Potvrdzujú to štatistiky platieb a úverov prezentované v deviatom ročnom prieskume EPI (Európsky platobný index) realizovanom spoločnosťou Intrum Justitia, v ktorom takmer 10 000 podnikov odpovedalo na otázky týkajúce platobných postupov. Iba štyri z 31 krajín, ktoré boli predmetom prieskumu, zaznamenali pokles strát z nedobytných pohľadávok – všetky predstavujú škandinávske krajiny.

Grécko je krajina, v ktorej index rizika EPI dosiahol extrémnych 195 z maximálnej hodnoty 200, zatiaľ čo Fínsko vykazuje najnižšie riziko s hodnotou 125. Slovensko dosiahlo hodnotu 164.
„Sever sa ešte stále drží, ale závislosť Európy na Nemecku je zrejmejšia ako kedykoľvek predtým. Prudký nárast vnímania platobného rizika v budúcnosti u nemeckých podnikov je skutočne alarmujúci a mal by vyvolať mrazivý pocit u politikov po celom našom kontinente. V Európe existuje zrejmé nebezpečenstvo, že dôjde k zhoršeniu stavu“, hovorí Lars Wollung, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Intrum Justitia.

Nedodržovanie platobnej disciplíny zo strany zákazníkov, podnikov a úradov viedlo k zvýšeniu odpisov z nedobytných pohľadávok z 2,8 percenta na 3,0 percentá zo všetkých pohľadávok. Predstavuje to 7-percentný nárast sumy odpísaných nedobytných pohľadávok alebo celkovo 350 miliárd EUR v krajinách zahrnutých do prieskumu. Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, situácia je najhoršia v Grécku (9,9 %), Bulharsku (7,0 %), Rumunsku (6,1 %) a Slovinsku (5,7 %). Na Slovensku sa toto číslo oproti minulému roku (3,6%) vzrástlo na 3,9% . “Tento trend sa bude naďalej zvyšovať, pokiaľ sa neprijmú legislatívne opatrenia obmedzujúce straty z nedobytných pohľadávok“, hovorí Ing. Viktória Grossová, MBA riaditeľka Intrum Justitia na Slovensku.

Vo väčších európskych ekonomikách je situácia rôzna. Veľká Británia vykazuje veľké a stále sa zväčšujúce straty z nedobytných pohľadávok, zatiaľ čo v Španielsku a Taliansku sa prejavuje obrovské omeškanie platieb s veľmi dlhými lehotami splatnosti (t. j. počtom dní do zaplatenia). Hoci Francúzsko je na tom lepšie, stále sa považuje za nestabilné kvôli veľkému podielu podnikov, ktoré cítia, že v nasledujúcich 12 mesiacoch dôjde k vzrastu platobného rizika u ich dlžníkov.

Jedným z pozitívnych príznakov v správe je skutočnosť, že si podniky začínajú uvedomovať nebezpečenstvo platobnej neschopnosti. Doba uhradenia faktúr pre spoločnosti sa už druhý rok za sebou skracuje. Prieskum zároveň odhalil veľkú nespokojnosť s činnosťou vlád, ktoré sú vnímané tak, že nedostatočne chránia podniky proti neskorým platbám. Celkovo 70 percent respondentov uviedlo, že si nemyslia o svojich vládach, že robia všetko pre to, aby im pomohli.

Napriek pokračujúcej implementácii smernice o dodržovaní lehôt splatnosti v celej EÚ sú oneskorené platby ešte stále hlavným nebezpečenstvom pre rast a prežitie európskych podnikov. Prieskum EPI zistil, že z 9 800 podnikov, ktoré odpovedali na prieskum, 61 percent uviedlo, že sa stretli so stratou odbytu v dôsledku nezaplatených faktúr, 57 percent uviedlo, že ich likvidita bola ovplyvnená ťažkými ekonomickými podmienkami a 48 percent uviedlo, že znížilo svoje investície do inovácií v dôsledku tiesnivej finančnej situácie.

„Ak táto klesajúca špirála bude pokračovať, čoskoro sa dostaneme do situácie, keď podniky nebudú schopné rásť, do stavu, keď budú brzdené inovácie a keď bude ohrozené prežitie podnikov. Všetky zainteresované strany, podniky, ako aj vlády musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby tento vývoj zvrátili. Dlhodobá stabilita a prosperita európskych krajín predpokladá, že podniky dostanú zaplatené včas,“ uzaviera Lars Wollung.

Kompletná správa s podrobnými štatistikami a videom s komentárom generálneho riaditeľ k dispozícii na: http://intrumjustitia-mpr.creo.tv/130513

O spoločnosti Intrum Justitia
Spoločnosť Intrum Justitia patrí do poprednej skupiny v Európe zaoberajúcej sa službami správy úverov (CMS) a ponúka služby určené na merateľné zlepšenie tokov hotovosti klientov a dlhodobej rentability, vrátane odkúpenia pohľadávok. Spoločnosť Intrum Justitia, ktorá bola založená v roku 1923, má asi 3 500 zamestnancov v 20 krajinách. Konsolidované výnosy dosiahli v roku 2012 výšku približne 4,1 miliardy SEK (švédskych korún). Spoločnosť Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze NASDAQ OMX Štokholm. Ďalšie informácie získate na www.intrum.com

O Európskom platobnom indexe
Európsky platobný index (EPI), ktorý pripravuje spoločnosť Intrum Justitia od roku 1998, zisťuje riziko podnikania v európskych ekonomikách pomocou prieskumu v podnikoch. Prieskum sa vykonával simultánne v 29 európskych krajinách a v Turecku a v Rusku v období medzi januárom a marcom 2013. Prieskum sa vykonával písomnou formou a odpovedalo naň viac ako 9 800 spoločností. Index je založený na 21 rôznych premenných, vrátane zisťovania doby do realizácie platby, nedobytných pohľadávok, dôsledkov oneskorených platieb a odhadov vývoja rizika, ako aj na technických finančných údajoch.

Dotazník bol preložený do príslušných národných jazykov. Dotazníky boli odosielané a vracané decentralizovane prostredníctvom národných pobočiek spoločnosti v príslušných krajinách, avšak analýza bola vykonávaná centrálne v súlade s vopred stanovenými pravidlami. Všetky informácie boli overované a do hodnotenia neboli zahrnuté neisté informácie. Okrem toho sa pri hodnotení nebrali do úvahy všetky dotazníky predložené anonymne. Spoločnostiam v Anglicku, Walese, Škótsku a Írsku boli otázky kladené on-line prostredníctvom špecializovanej spoločnosti (BING Research). V Bulharsku, Slovinsku a Rumunsku prieskum vykonávali národné pobočky spoločnosti v týchto krajinách a uskutočnila sa kontrola porovnaním so samostatným on-line prieskumom vykonávaným prostredníctvom špecializovanej spoločnosti (BING Research).

Daniela Petlušová, autor článku
Daniela Petlušová

Autorka článku pracuje ako upisovateľ pre cestovné poistenie, poistenie majetku, zodpovednosti za škodu, stavebného a montážneho poistenia v slovenskej pobočke poisťovacej spoločnosti QBE Insurance (Europe) Limited.

Zobraziť články >