Kúpa bytu na firmu z pohľadu daní

14.11.2012

Obchodná spoločnosť môže kúpiť nehnuteľnosť ako sídlo spoločnosti, prípadne pre vlastné potreby na ubytovanie vlastných štatutárov alebo zamestnancov v mieste výkonu činnosti inom ako je sídlo.

V druhom prípade môže nehnuteľnosť slúžiť ako investícia určená na ďalší prenájom, v tomto prípade však musí mať spoločnosť živnostenské oprávnenie na prenájom nehnuteľností.

Po zakúpení nehnuteľnosti spoločnosť danú nehnuteľnosť zaradí do majetku a určí si odpisový plán. Účtovné odpisy si spoločnosť určuje na základe interného predpisu a daňové odpisy sú stanovené zákonom o dani z príjmov.

Nehnuteľnosti sú z hľadiska zákona o dani z príjmov zaradené do štvrtej odpisovej skupiny s dobou odpisovania dvadsať rokov. Výška daňového odpisu nehnuteľnosti bude zodpovedať alikvotnej čiastke podľa počtu mesiacov užívania v danom zdaňovacom období.

Napríklad: spoločnosť zakúpi nehnuteľnosť v obstarávacej cene 25 000 eur bez DPH dňa 10.9.2012 a začne ju využívať. Výška daňového odpisu pripadajúceho na obdobie jedného mesiaca sa vypočíta ako podiel 25 000 / 240 (20 rokov x 12 mesiacov) = 104,17 eur. Daňový odpis za rok 2012 bude vo výške 4 x 104,17 = 416,68 eur.

Okrem odpisov má spoločnosť možnosť uplatniť do daňových výdavkov náklady na prevádzku nehnuteľnosti ako energie, režijné náklady, opravy a údržbu nehnuteľnosti, ako aj technické zhodnotenie, ktoré sa premietne do obstarávacej ceny a následne do odpisov nehnuteľnosti. Naopak, na strane zdaniteľných príjmov bude mať spoločnosť v prípade použitia nehnuteľnosti na sídlo všetky dosiahnuté zdaniteľné príjmy a v prípade jej ďalšieho prenájmu to budú príjmy z prenájmu.

Viac o kúpe bytu na firmu z pohľadu daní sa dozviete TU