Nová legislatíva zjednoduší zápisy do obchodného registra

18.12.2013

BRATISLAVA 18. decembra (WBN/PR) – V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa práve nachádza „Správa o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie“, ktorú predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Jedným z návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia je novelizovať zákon o obchodnom registri, Notársky poriadok a Občiansky súdny poriadok tak, aby mohli notári vykonávať priame zápisy do obchodného registra online. Navrhované právne úpravy by pomohli odbremeniť vyťažené súdnictvo od nesporovej agendy, ktorú môžu riešiť notári ako nezávislé a nestranné osoby.

Spomínaný zámer by bolo možné realizovať novelou Zákona o obchodnom registri, ktorá by rozšírila infraštruktúru obchodného registra o 345 registračných miest – notárov – notárskych úradov. Obchodný register by tak mohol fungovať prostredníctvom siete notárskych úradov rovnako efektívne, elektronicky, ako funguje Notársky centrálny register záložných práv. Štát by bez akýchkoľvek nákladov využil infraštruktúru notárskych úradov, vedomosti a praktické skúsenosti notárov z oblasti obchodného práva, ich moderné hardvérové a softvérové vybavenie vrátane bezpečnosti, tak ako je to vo vyspelých štátoch Európskej únie bežné. Podobný zákon naposledy prijali v Českej republike a do platnosti u nich vstúpi už 1. januára 2014, odkedy notári budú vykonávať zápisy na počkanie ihneď po založení spoločnosti alebo po vykonaných zmenách.

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy zákona o obchodnom registri, navrhovateľ môže podať návrh na zápis, zmeny zapísaných údajov alebo výmaz zapísaných údajov do obchodného registra len na ôsmich registrových súdoch, pričom súd vykoná zápis v lehote do 5 dní. V tom ešte nie je započítaná lehota na doručovanie, čiže reálne je takýto zápis vykonaný za 10 a viac dní. Podaný návrh by tak prispel aj k zrýchleniu konania a zlepšeniu podnikateľského prostredia.