Poš­li­te svoj tip na IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt

8.6.2012

BRATISLAVA 8. júna (WBN/PR) – Ko­mi­sia po­zos­tá­va­jú­ca zo zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií a slo­ven­ských IT mé­dií kaž­do­roč­ne ude­ľu­je oce­ne­nia IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt ro­ka 2011. Hod­no­tia­ce kri­té­riá sú ve­rej­ne zná­me a sna­hou ko­mi­sie je, aby bol ce­lý pro­ces vý­be­ru čo naj­viac ob­jek­tív­ny. Čle­no­via ko­mi­sie sú si ve­do­mí, že ne­mu­sia poz­nať všet­ky vý­znam­né fir­my či osob­nos­ti, kto­ré pris­pie­va­jú k roz­vo­ju IT prie­mys­lu na Slo­ven­sku. Pre­to aj ten­to rok chcú dať slo­ven­skej od­bor­nej IT ve­rej­nos­ti mož­nosť no­mi­no­vať kan­di­dá­tov do šir­šie­ho vý­be­ru a tou­to ces­tou dať mož­nosť za­po­jiť sa do sú­ťa­že aj mož­no me­nej zná­mym, na­priek to­mu dô­le­ži­tým a vý­znam­ným fir­mám, osob­nos­tiam či ús­peš­ným IT pro­jek­tom.

Po­kiaľ ta­kú IT osob­nosť, fir­mu a pro­jekt poz­ná­te a pod­ľa hod­no­tia­cich kri­té­rií má šan­cu zís­kať to­to oce­ne­nie, in­for­muj­te o nej ko­mi­siu či už v dis­ku­sii k to­mu­to člán­ku, ale­bo mai­lom na ad­re­su it­ga­la@dvnet.sk

Na bliž­šie in­for­mo­va­nie pri­ná­ša­me pos­tup hod­no­te­nia, ako aj je­ho kri­té­riá. V pr­vom ko­le ko­mi­sia zos­ta­ví šir­šiu no­mi­ná­ciu osob­nos­tí, fi­riem, kto­ré zod­po­ve­da­jú kri­té­riám hod­no­te­nia. V tom­to štá­diu mô­že od­bor­ná ve­rej­nosť pos­lať svo­je ti­py a od­po­rú­ča­nia. Nás­led­ne si ko­mi­sia vy­žia­da od kan­di­dá­tov dopl­ňu­jú­ce in­for­má­cie pros­tred­níc­tvom do­taz­ní­kov. Zís­ka­né pod­kla­dy ko­mi­sia spra­cu­je a pod­ľa hod­no­tia­cich kri­té­rií pri­de­lí osob­nos­tiam a fir­mám bo­do­vé hod­no­te­nie. Pod­ľa poč­tu zís­ka­ných bo­dov zos­ta­ví ko­mi­sia už­šie no­mi­ná­cie (pr­vých pia­tich, o kto­rých sa bu­de hla­so­vať v abe­ced­nom po­ra­dí). Z pr­vých 5 no­mi­no­va­ných fi­riem ko­mi­sia v ďal­šom kro­ku pod­ľa naj­vyš­šie­ho poč­tu bo­dov ur­čí ab­so­lút­ne­ho ví­ťa­za. Me­ná ví­ťa­zov bu­dú uve­rej­ne­né až na sláv­nos­tnom vy­hlá­se­ní na po­du­ja­tí IT GA­LA.

Kri­té­riá hod­no­te­nia IT OSOB­NOSŤ ro­ka:
• prí­nos k tech­nic­ké­mu roz­vo­ju v ob­las­ti IT
• prí­nos k roz­vo­ju IT biz­ni­su na Slo­ven­sku
• účasť v po­rad­ných or­gá­noch, pro­fe­sij­ných zdru­že­niach, aka­de­mic­ké fun­kcie
• pod­po­ra vzde­lá­va­nia, os­ve­ty a in­for­mo­va­nie ve­rej­nos­ti (pred­náš­ky, člán­ky)

Kri­té­riá hod­no­te­nia IT FIR­MA ro­ka:
• expor­tné ak­ti­vi­ty, vý­voz pro­duk­tov s vy­so­kým ob­sa­hom vlas­tnej pri­da­nej hod­no­ty (0 – 10 bo­dov)
• uve­de­nie uni­kát­nych pro­duk­tov a slu­žieb, roz­voj no­vých tr­ho­vých seg­men­tov (0 – 10 bo­dov)
• in­ves­tí­cie do roz­vo­ja fir­my, ško­le­nia a vzde­lá­va­nia za­mes­tnan­cov (0 – 5 bo­dov)
• spo­lup­rá­ca vo vý­sku­me a vý­vo­ji s aka­de­mic­kou sfé­rou, vý­skum­ný­mi ús­tav­mi (0 – 5 bo­dov)
• ve­rej­nop­ros­peš­né pro­jek­ty, pod­po­ra škol­stva a zdra­vot­níc­tva, os­ve­to­vá čin­nosť (0 – 5 bo­dov)

Kri­té­riá hod­no­te­nia IT PRO­JEKT ro­ka:
• prí­nos pre cie­ľo­vú sku­pi­nu: (0 – 10 bo­dov)
• vy­uží­va­nosť služ­by: (0 – 5 bo­dov)
• ori­gi­nál­nosť rie­še­nia: (0 – 5 bo­dov)
• re­fe­ren­cie pro­jek­tu: (0 – 5 bo­dov)

Za­stú­pe­nie pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií a slo­ven­ských IT mé­dií v ko­mi­sii: ITAS, CTF, ISA­CA, SI­TA, eFo­cus, PC RE­VUE, Trend, ži­ve.sk, IN­FOWARE a IT­news.sk.

Sprá­vy z pred­chá­dza­jú­cich roč­ní­kov: http://www.it­news.sk/ti­tu­ly/in­foware/it-ga­la
Poš­li­te svoj tip na ude­le­nie oce­ne­nia IT fir­ma, IT osob­nosť a IT pro­jekt ro­ka 2012 v dis­ku­sii k to­mu­to člán­ku ale­bo ho poš­li­te mai­lom na ad­re­su it­ga­la@dvnet.sk.