Priame zápisy do obchodného registra by boli prínosom

22.1.2014

BRATISLAVA 22. januára (WBN/PR) – Zámer ministerstva hospodárstva o zníženie byrokracie a zlepšenie podnikateľského prostredia narazil v bode týkajúcom sa priamych zápisov do obchodného registra na zásadné pripomienky Ministerstva spravodlivosti. Prevažujú prekážky, ktoré treba vyriešiť pre prijatie týchto legislatívnych úprav nad ich prínosom? Čo na to hovoria zainteresované strany?

V rámci Správy o stave podnikateľského prostredia, Ministerstvo hospodárstva predložilo koncom minulého roka niekoľko návrhov smerujúcich k zníženiu byrokratickej záťaže. Jedným z nich bol návrh legislatívnych zmien, ktoré by umožnili notárom vykonávať zápisy do obchodného registra online na počkanie. Takýto systém sa osvedčil napríklad Estónsku, kde je možné založiť spoločnosť výlučne elektronicky do niekoľkých minút. V súčasnosti ide o najlepší obchodný register na svete, ktorý funguje na princípe online zápisov. Podobný zákon už prijali v Českej republike a do platnosti vstúpil 1. januára 2014.

„Takéto opatrenia by podnikateľom ušetrili čas a časť transakčných nákladov. Pomohli by napríklad v prípade potreby okamžitej výmeny štatutárneho zástupcu, alebo v prípade opravy údajov v obchodnom registri. Ak sa napr. spoločnosť uchádza o verejnú zákazku, dotáciu alebo grant a kvôli nesprávnym údajom v obchodnom registri objaveným krátko pred termínom uzávierky by mohla byť z tendra alebo grantového kola vyradená,“ uvádza Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska. „Navrhované právne úpravy mali byť z nášho pohľadu už dávno aplikované a dnes by sme mali diskutovať už len o ich prínosoch,“ domnieva sa Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500 „Takéto opatrenia by mali byť prijímané priebežne so zavádzaním elektronizácie štátnej správy,“ dodáva.

Na potrebné zmeny treba viac času
Napriek všeobecne pozitívnym reakciám, Ministerstvo spravodlivosti má k predmetnému návrhu zásadné pripomienky. Argumentujú tým, že doterajší systém vedenia obchodného registra súdmi funguje bezproblémovo a dostatočne rýchlo. Na takéto rozsiahle úpravy nevidia dôvod. „V prípade zavádzania takejto zmeny by bolo potrebné koncepčnejšie riešenie otázky, kto má viesť registráciu v obchodnom registri. Uvedená zmena by však vyžadovala celý rad úprav, ktoré nie sú uskutočniteľné v termíne uvádzanom v návrhu uznesenia vlády,“ uvádza Alexandra Donevová, hovorkyňa Ministerstva spravodlivosti SR .

Podnikatelia, právnici aj notári však vidia prínos takýchto opatrení jasne – v znížení byrokratickej záťaže a v odbremenení súdnictva od nespornej agendy. V súčasnosti je tento úkon možné vykonať len na 8 registrovaných súdoch. Navrhovanou novelizáciu zákona by sa infraštruktúra registračných miest rozšírila až o 345 notárskych úradov, ktoré by mohli zápisy realizovať online, prakticky s okamžitou platnosťou. „Zámer umožniť notárskym úradom vykonávať zápisy do obchodného registra vítam, nakoľko sa tým výrazne zvýši priama dostupnosť služieb štátu aj v oblastiach mimo sídel registrových súdov,“ hovorí advokát JUDr. Jozef Štefanko. „Od vyššieho počtu registrových miest možno očakávať elimináciu časových prestojov dotknutých osôb pri osobnom podávaní návrhov na vyťažených súdoch. Zároveň, osobný kontakt notára ako subjektu vykonávajúceho zápis s navrhovateľom bude prevenciou pre dodatočné odstraňovanie formálnych nedostatkov podaní, ktoré by mal notár zaručiť svojou odbornosťou, prípadne na počkanie vyriešiť. Samozrejme, je nevyhnutné zachovať súdnu kontrolu postupu notára v rámci inštančného postupu vecí príslušným registrovým súdom,“ dodáva Štefanko.

Notári sú pripravení
Miloslav Pavlovič , viceprezident Notárskej komory potvrdzuje, že notári sú na takúto úlohu pripravení. „Notári vybudovali pred 10 rokmi moderný informačný systém na prevádzkovanie elektronických registrov. Tento informačný systém je považovaný európskymi notármi za najlepší v Európe. Notári pritom vedú viacero registrov bez nároku na výdavky zo štátneho rozpočtu. Štát by aj v tomto prípade mohol bez akýchkoľvek nákladov využiť infraštruktúru notárskych úradov, vedomosti a praktické skúsenosti notárov z oblasti obchodného práva, ich moderné hardvérové a softvérové vybavenie vrátane bezpečnosti. Notári už dva roky vydávajú výpisy z obchodného registra online na počkanie. Z uvedeného vyplýva, že slovenskí notári sú po odbornej, aj po technickej stránke pripravení viesť akýkoľvek verejný register okamžite,“ upresňuje Pavlovič. Ministerstvo hospodárstva nemá v úmysle od svojich zámerov upustiť. „V rámci znižovania administratívnej záťaže pre podnikateľov budeme všetky kroky aj ďalej smerovať k riešeniam, ktoré budú v tejto oblasti prínosom. Všetko je vecou diskusie na odbornej úrovni a chceme nájsť spoločné riešenia, ktoré budú znižovať administratívnu záťaž,“ uviedol Stanislav Jurikovič, hovorca Ministra hospodárstva SR.

Výhody zavedenia priamych online zápisov zo strany notárov:
• Odbremenenie preťažených súdov od nesporovej agendy.
• Zlepšenie podnikateľského prostredia – online zápisy budú mať okamžitú platnosť.
• Zlepšenie dostupnosti služby – zvýšenie počtu registračných miest z 8 na 353.
• Zníženie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzkovanie obchodného registra súdmi.
• Zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Súdny poplatok zostane zachovaný, ale notári zaplatia DPH a daň z príjmu.
• Zvýšenie zamestnanosti na notárskych úradoch.