ÚJD prehral súdny spor súvisiaci s dostavbou Mochoviec

21.8.2013

BRATISLAVA 21. augusta (WEBNOVINY) – Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) prehral súdny spor s organizáciou Greenpeace ohľadom dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

Najvyšší súd SR (NS) zrušil štyri roky staré rozhodnutie úradu, v ktorom úrad zamietol organizácii Greenpeace účasť na konaní o zmene stavby pred dokončením dvoch mochoveckých blokov.

NS tak zmenil rozsudok bratislavského krajského súdu z mája minulého roka, ktorý dal za pravdu dozornému orgánu.

“Budeme konať tak, aby sme naplnili rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ustanovenia Aarhuskeho dohovoru,“ reagovala pre agentúru SITA Zuzana Hosťovecká z Kancelárie úradu ÚJD.

Dostavba Mochoviec nie je ohrozená

„Rozhodnutie NS nemá vplyv na proces dostavby jadrových blokov v Mochovciach, pretože nebolo zrušené stavebné povolenie,“ uviedol na margo rozhodnutia hovorca ministra hospodárstva Stanislav Jurikovič.

Podľa právnika Martina Magála zo spoločnosti Allen & Overy Bratislava, NS vo svojom rozhodnutí konštatoval, že Greenpeace mal právo zúčastniť sa odvolacieho konania vo veci potvrdenia právoplatnosti stavebného povolenia na dostavbu tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach.

Nekonštatoval však, že by argumenty Greenpeace voči samotnej dostavbe boli relevantné.

“Naopak, zdôraznil že zo žiadneho zákona Slovenskej republiky, ani medzinárodných dohovorov, nevyplýva žiadny právny nárok občianskych združení a zainteresovanej verejnosti, aby ich pripomienkam bolo vyhovené. Vecné pripomienky Greenpeace aj ostatných združení pritom už boli predmetom skúmania ÚJD v roku 2010 a boli vyhodnotené ako nedôvodné. Stavebné práce teda môžu pokračovať naďalej, až kým ÚJD v rámci nového odvolacieho konania nevydá iné rozhodnutie,“ dodal pre agentúru SITA Magál.

“ÚJD v ďalšom konaní vec opätovne prejedná a o nej rozhodne za účasti organizácie Greenpeace, pričom bude povinný zaoberať sa všetkými relevantnými námietkami,“ uvádza sa v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, ktoré má agentúra SITA k dispozícii.

Zhoda s Greenpeace

NS sa stotožnil s tvrdením organizácie Greenpeace, že akékoľvek povoľovanie, vrátane stavebného konania, týkajúce sa jadrovej elektrárne spadá pod povoľovacie konania, ktorých sa týka Aarhuský dohovor.

Podľa dohovoru majú členské štáty zabezpečiť „včasnú a efektívnu účasť verejnosti“ na takomto povoľovacom konaní.

“Záverom si dovoľujeme dať opakovane do pozornosti, že zo žiadneho zákona Slovenskej republiky, ani z Aarhuského dohovoru nevyplýva právny nárok občianskych združení a zainteresovanej verejnosti, aby ich pripomienkam, ktoré podávajú v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, bolo vyhovené,“ upozornil na záver NS.

ÚJD teraz plánuje vydať v spornej veci nové rozhodnutie a bude sa zaoberať všetkými relevantnými pripomienkami účastníkov konania.

“Hneď ako to bude technicky možné, zabezpečíme Greenpeace prístup k dokumentácii o stavbe jadrovej elektrárne, ktorá má v tejto chvíli vyše stotisíc strán,“ dodala Hosťovecká. Úrad teraz taktiež rozhoduje o “vylúčení odkladného účinku“.

“Rozhodnutie o vylúčení odkladného účinku by znamenalo, že rozhodnutie, ktorým ÚJD povolil pokračovanie stavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce, je aj naďalej vykonateľné a proces stavby môže pokračovať,“ vysvetlila Hosťovecká.

Povoľovací proces stavby odznova

Rozhodnutie NS môže mať podľa organizácie Greenpeace významný dopad na dostavbu Mochoviec.

“Tým, že NS pre nezákonnosť zrušil rozhodnutie ÚJD o povolení zmeny stavby pred dokončením, prišiel investor o kľúčové povolenie nutné na pokračovanie dostavby tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce,“ myslí si riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman, podľa ktorého by mal ÚJD teraz vyzvať Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú mochovecké bloky, aby zastavil stavebné práce.

“Celý proces povoľovania dostavby sa musí začať odznova,“ uzavrel Rizman.

Slovenské elektrárne sa k tejto téme veľmi vyjadrovať nechcú, keďže neboli účastníkom sporu. “Pri výstavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce sme postupovali vždy v súlade s rozhodnutiami štátnych orgánov a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Počkáme na ďalšie rozhodnutia ÚJD a sme pripravení poskytnúť potrebnú súčinnosť pri zachovaní domácich aj medzinárodných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť,“ reagovala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová.

Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by si nakoniec mala vyžiadať 3,8 mld. eur. Tretí jadrový mochovecký blok by mali uviesť Slovenské elektrárne do prevádzky koncom roka 2014 a štvrtý v roku 2015. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať približne tisíc megawattov.

Slovenské elektrárne, v ktorých Enel drží 66-percentný podiel, začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport, slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009.