Závery Valného zhromaždenia OTP Banky Slovensko

13.4.2012

BRATISLAVA 13. apríla (WBN/PR) – Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., ktoré sa konalo 12. apríla 2012 schválilo rozdelenie zisku vo výške 1 104 323,86 EUR vo forme prídelu do zákonného rezervného fondu (110 432,40 EUR, t.j. 10 % zo zisku) a nerozdeleného zisku (993 891,46 EUR).

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu OTP Banky Slovensko, a. s. za rok 2011, vysporiadanie neuhradených strát z minulých rokov z kapitálového fondu a z nerozdeleného zisku z minulých rokov. Akcionári udelili predstavenstvu poverenie na zvýšenie základného imania najviac o 78,7 mil. EUR, poverenie bolo udelené na 5 rokov. Valné zhromaždenie taktiež schválilo návrh na zmenu stanov.

Externým audítorom banky na rok 2012 bude naďalej spoločnosť Deloitte Audit, s.r.o.. Ďalej Valné zhromaždenie zvolilo Ágnes Rudas, Sándora Patyiho a Pétra Beseho za členov dozornej rady. Ich funkcia členov dozornej rady vzniká dňa 12.4.2012.

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie:
1. Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2011.
2. Správu dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2011 a vysporiadanie neuhradených strát z minulých rokov.
3. Správu audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011.
4. Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2011.
5. Informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti na rok 2012
6. Informáciu o zvýšení základného imania spoločnosti v roku 2011 na základe rozhodnutia predstavenstva.

OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s. je členom finančnej skupiny OTP Group. OTP Banka poskytuje služby v sieti 65 pobočiek na celom Slovensku a je univerzálnou bankou. Ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám a náročnosti klientov. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. Portfólio služieb zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné služby.