Home

Nachádzate sa tu

Podstata a základné princípy poistenia

Poradňa - podstata poistenia

Obsah stránky:

Definície poistenia
Druhy poistenia
- Právne formy poistenia
- Poistenie podľa obsahu
- Poistenie podľa pôvodu vzniku
Účastníci poistenia
Poistné riziko, škoda a poistná udalosť

Definície poistenia

Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty. 

Poistenie je systém, v ktorom sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poistenie sa vzťahuje na niektoré, vopred dohodnuté náhodné udalosti, ktoré sa vyskytujú s určitou pravdepodobnosťou.

Poistenie je obchod s dôverou klienta. Poistenie je nehmotný produkt. Poistenie je stávka klienta na to, že sa stane poistná udalosť.smiley

Druhy poistenia

Právne formy poistenia

1. Zmluvné (dobrovoľné) poistenie - vykonáva sa na základe zmluvy podľa dohodnutých podmienok medzi poisťovňou a poistníkom, napr. životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie domácnosti, havarijné poistenie motorových vozidiel a podobne.

2. Povinné zmluvné poistenie - zákon predpisuje, aby poistený uzavrel poistnú zmluvu s ľubovoľnou poisťovňou za zmluvne dohodnutých podmienok, napr. PZP motorového vozidla, poistenie profesnej zodpovednosti advokáta, lekára alebo iných profesií, poistenie zodpovednosti z prevádzky lode, poistenie zodpovednosti z prevádzky lietadla a podobne.

3. Zákonné poistenie - zákon určuje všetky podmienky poistenia, aj finančný ústav, v ktorom sa má klient poistiť, napr. nemocenské, či dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Poistenie podľa obsahu

Poistenie možno rozdeliť podľa obsahu na:

Životné poistenie

- poistenie pre dožitie, poistenie smrti, zmiešané životné poistenie
- investičné životné poistenie
- poistenie detí - poistenie vena, poistenie na štart do života, štipendijné poistenie
- pripoistenia k životnému poisteniu - úrazové pripoistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie invalidity, atď.

Neživotné poistenie

- úrazové poistenie
- nemocenské poistenie, zdravotné poistenie
- cestovné poistenie
- poistenie cestných motorových vozidiel
- poistenie železničných vozidiel
- poistenie lodí
- poistenie leteckých rizík
- poistenie dopravy
- poistenie majetku
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie kaucie
- poistenie finančných strát
- poistenie právnej ochrany

Poistenie podľa pôvodu vzniku

- verejnoprávne a verejné poistenie
- súkromné poistenie

Účastníci poistenia

Poistník je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou, disponuje poistnou zmluvou a má povinnosť platiť poistné.
Poistený je osoba, na ktorej život, úraz, zdravie, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje.
Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť a jej úlohou je kryť poistné riziká a základnou povinnosťou vyplatiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti. 
Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Poistné riziko, škoda a poistná udalosť

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku ide napr. o požiar, blesk, výbuch, víchrica a podobne, v poistení osôb ide o smrť, invaliditu, úraz a podobne.
Škodová udalosť vzniká vtedy, keď nastane škoda. Aby mohla byť škoda posúdená ako likvidná, musí mať náhodnú povahu. Náhodná škoda je taká škoda, o ktorej nevieme či sa stane, ani kedy sa stane,
Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie. Poistený alebo poškodený musí dokázať, či vôbec a kedy sa škoda stala a preukázať jej rozsah.
Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, pomocou ktorého likvidátor odborne posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní poistného plnenia poisťovne.