Všeobecné poistné podmienky

Zákon o povinnom zmuvnom poistení č. 381/2001 Z. z. podrobne upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon o PZP) a Občiansky zákonník – časť o poistení, § 792 až § 828, upravuje všetky pravidlá vzniku a zániku poistenia, poistenie osôb, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.

Všeobecné poistné podmienky (VPP) určujú základné pravidlá, ktorými sa riadi poistná zmluva, najmä rozsah, limity poistného plnenia, vznik a zánik, výluky z poistného plnenia,platenie poistného, práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa. VPP sú často doplnené ďalšími poistnými podmienkami, ako sú Zmluvné dojednania alebo Osobitné poistné podmienky. Tieto dokumenty presnejšie upravujú zmluvné vzťahy, najmä pokiaľ ide o pripoistenie asistenčných služieb, živelných udalostí, úrazové poistenie sedadiel, pripoistenie skla a podobne. VPP a ostatné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Klient by sa mal pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámiť s obsahom VPP.

Všeobecné poistné podmienky – Cestovné poistenie

Všeobecné poistné podmienky – Povinné zmluvné poistenie

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.