Home

Nachádzate sa tu

Starobné dôchodkové sporenie - druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) vznikol kvôli dlhodobým problémom s financovaním starobných dôchodkov zo štátneho systému dôchodkového poistenia (1. pilier), ktorý je neudržateľný z dôvodu zmien demografických pomerov, najmä čoraz zväčšujúcej sa priepasti medzi počtom poberateľov a počtom pripspievateľov do systému.


Chcete vedieť viac o starobnom dôchodkovom sporení? Volajte!

0948 117707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu dochodkove@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Novinky v 2. pilieri v roku 2017
Novinky v 2. pilieri od 15.3.2015 - otvorenie 2. piliera
Novinky v 2. pilieri od 1.1.2013
Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012
Čo je starobné dôchodkové sporenie?
Ako funguje starobné dôchodkové sporenie?
Kto je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia?
Kto musí povinne vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia?
Automatické zaradenie prvopoistencov do druhého piliera
Kto nemôže vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia?
Dôchodkové fondy v starobnom dôchodkovom sporení
Aké dôchodky sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia?
Mechanizmus vyplácania dôchodkov z druhého piliera

Novinky v 2. pilieri v roku 2017

 • Povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie sa zvyšuje na 4,25 % z vymeriavacieho základu (doteraz 4 %)
 • Vek odchodu do starobného dôchodku sa zvyšuje na 62 rokov a 76 dní (doteraz 62 rokov)
 • Ruší sa daňové zvýhodnenie pri platení dobrovoľných príspevkov.
 • Pri výpočte dôchodkov bola výrazne znížená hranica pre priznanie programového výberu na výšku priemerného dôchodku z 1. piliera

Novinky v 2. pilieri od 15.3.2015 - otvorenie 2. piliera

 • Otvorenie 2. piliera od 15.3.2015 do 15,6,2015 - každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
 • Keď sporiteľ vystúpi z 2. piliera, v podstate odovzdá všetky nasporené peniaze, čiže svoj súkromný majetok Sociálnej poisťovni, ktorá tieto peniaze okamžite minie. Žiadna protihodnota za takto odovzdané peniaze neexistuje.
 • Ak vystúpi z 2. piliera sporiteľ, ktorý si platil dobrovoľné príspevky, musí vrátiť všetky daňové úľavy, ktoré si doteraz uplatnil, zaplatí teda dodatočnú daň.
 • Vstúpiť do 2. piliera môže aj v čase otvorenia do polovice júna 2015 aj účastník dôchodkového poistenia vo veku nad 35 rokov, dokonca aj ten, ktorý už raz z 2. piliera vystúpil, svoju chybu si uvedomil a má záujem opäť vstúpiť. Finančné prostriedky, ktoré kedysi sporil a odovzdal Sociálnej poisťovni, mu však už nikto nevráti, začína teda sporiť nanovo.

Novinky v 2. pilieri od 1.1.2013 !

 • Dobrovoľný príspevok sporiteľa na starobné dôchodkové sporenie v ľubovoľnej výške, pričom do 2% z vymeriavacieho základu je dobrovoľný príspevok odpočítateľnou položkou z daňového základu do roku 2016
 • Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý, kto má vek do 35 rokov a má povinnosť platiť za dôchodkové poistenie 
 • Zmena názvu dôchodkových fondov - dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) je povinná spravovať jeden garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. 
 • V prípade poklesu hodnoty majetku v garantovanom dôchodkovom fonde za posledných 10 rokov musí nahradiť hodnotu do zákonom stanovenej výšky.
 • Odplata za správu indexového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
 • Automatický presun úspor sporiteľov do garantovaného dôchodkového fondu k 30.4.2013 v prípade, že nepožiadate o presun vašich úspor do iného dôchodkového fondu.

Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012 !

 • Otvorenie 2. piliera až do konca januára 2013 - každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
 • Príspevok do 2. piliera sa znižuje z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka)
 • Ruší sa povinný vstup pre prvopoistencov (absolvent školy, ktorý sa prvýkrát zamestná alebo začne podnikať a prvýkrát začne platiť do Sociálnej poisťovne)
 • Zvýšenie poplatku za zhodnotenie peňazí na 10% z výnosu pre DDS-ky

Čo je starobné dôchodkové sporenie?

Starobné dôchodkové sporenie (SDS) je sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa. SDS sa nazýva aj 2. pilier alebo kapitalizačný pilier dôchodkového systému. Starobné dôchodkové sporenie sa riadi zákonom o starobnom dôchodkovom sporení. Na rozdiel od priebežného 1. piliera, je 2. pilier zásluhový, to znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.

Do 31.8.2012 boli príspevky vo výške jednej polovice z povinných odvodov na starobný dôchodok, čiže 9 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka), od 1.9.2012 sa tento príspevok znižuje na 4 % z vymeriavacieho základu. Rozdelenie povinných odvodov vo výške 18 % medzi 1 pilier a 2. pilier bol teda vo výške 9% + 9 %, ale od septembra 2012 vo výške 14 % + 4 %.

Ako funguje starobné dôchodkové sporenie?

Účastníkmi systému SDS sú sporiteľ, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a depozitár. Sporiteľ zverí svoje peniaze z časti povinných dôchodkových odvodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá peniaze spravuje vo forme aktív v dôchodkovom fonde. Na všetko dozerá depozitár, osobitne pre tento účel licencovaná banka, ktorá musí byť nezávislá od DSS.

Majetok DSS musí byť oddelený od majetku dôchodkového fondu. DSS a depozitár si za svoju činnosť inkasujú vopred dohodnuté poplatky.

Kto je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia?

Sporiteľom je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe vlastného výberu, alebo mu dôchodkovú správcovskú spoločnosť  pridelila Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť  tomu sporiteľovi, ktorému vzniká zo zákona povinnosť uzavrieť zmluvu a on si sám dôchodkovú správcovskú spoločnosť  nevyberie v stanovenom termíne.

Sporiteľom môže byť aj poberateľ  starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku. Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia vzniká dovŕšením 15-tich rokov.

Kto musí povinne vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia?

Povinný vstup do starobného dôchodkového sporenia má od 1.4.2012 fyzická osoba narodená od 1. januára 1971 vrátane, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako:
1. zamestnancovi
2. povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO)
3. dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu
4. dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu - opatrovníci
a) riadne sa starajúcej o dieťa do 6-tich rokov jeho veku
b) riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6-tich rokov veku
c) poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
5. osoba, ktorá bola dôchodkovo poistená do 1.1.2005 a v období od 1.1.2005 do 30.6.2006:
a) bola evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo
b) študovala na strednej alebo vysokej škole,
a súčasne až do 31.03.2012 nebola dôchodkovo poistená (zamestnanec, SZČO či dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba) a po 31.03.2012 jej vzniklo prvé dôchodkové poistenie.

Od 1.9.2012 je povinný vstup pre prvopoistencov opäť zrušený.

Zaradenie prvopoistencov do II.piliera je od 1.4.2012 automatické

Sociálna poisťovňa bude sporiteľa do 60 dní od jeho zaradenia do II. piliera písomne informovať o jeho právach a povinnostiach. Sporiteľ má možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 2 rokov. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS a fond podľa vlastného uváženia.

Kto nemôže vstúpiť do 2. piliera?

1. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície. 
2. Colníci
3. Príslušníci ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách.
4. Vojaci, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
5. Každý, kto prekročil vek 35 rokov.

Dôchodkové fondy v druhom pilieri

Na základe povolenia dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) povinne vytvára dôchodkové fondy, ktoré jej povolila Národná banka Slovenska, a vykonáva ich správu, čo znamená zabezpečenie riadenia investícií (zhodnocovanie majetku v dôchodkových fondoch na základe rozhodovania DSS).

DSS spravuje iba dôchodkové fondy, ktoré sama vytvorila. Spravuje ich samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľa alebo poberateľa dôchodku. Správou každého dôchodkového fondu je poverený jeden zamestnanec, ktorý je povinný vykonávať ju s odbornou starostlivosťou.

Správa zahŕňa hospodárenie s majetkom v súlade s investičnou stratégiou a stanoveným rizikom dôchodkového fondu, predchádzanie rizikám finančných strát, analyzovanie výhodnosti obchodov, porovnávanie kurzov (resp. ceny) jednotlivých nákupov medzi sebou a súčasne s vývojom cien a kurzov prevoditeľných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov, vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkových fondoch za najvýhodnejšiu cenu.

S cennými papiermi v dôchodkových fondoch možno obchodovať na verejnom trhu cenných papierov cez tzv. anonymné obchody.

Každá DSS vytvorila pri vzniku starobného dôchodkového sporenia v roku 2005 tri dôchodkové fondy na dobu neurčitú - jeden rastový, jeden vyvážený a jeden konzervatívny. Od roku 2012 sa menia názvy fondov takto:

- rastový fond sa mení na akciový fond;
- vyvážený fond sa mení na zmiešaný fond;
- konzervatívny fond sa mení na dlhopisový fond, pričom dlhopisový fond má garanciu nezáporného zhodnotenia;
- vzniká nový, indexový fond.

Dôchodkové fondy vznikajú pripísaním prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára. Dôchodkové fondy sa navzájom odlišujú spôsobom investovania majetku, vytvoreným portfoliom, mierou rizika zhodnocovania majetku a názvom. 

Sporiteľ si môže v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zvoliť dva dôchodkové fondy, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Pri výbere zohráva dôležitú úlohu vek, predpokladaná dĺžku sporenia, výška príspevku a jej možný vývoj a rizikový profil sporiteľa. 

Automatická realokácia

S rastúcim vekom po 52-ke sa zvyšuje percentuálny podiel v dlhopisovom fonde.

Dovŕšený Vek

Minimálny podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v garantovanom (dlhopisovom) dôchodkovom fonde 

52

10 %

53

20 %

54

30 %

55

40 %

56

50 %

57

60%

58

70%

59

80 %

60

90 %

61

100 %

Aké dôchodky sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia?

Zo starobného sporenia sa vypláca starobný, predčasný starobný a pozostalostný dôchodok. Výplatou týchto dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia je poverená niektorá komerčná poisťovňa na základe výberu samotného sporiteľa, ktorý jej doručí žiadosť o vyplácanie príslušného dôchodku. Poisťovňa však musí mať na vyplácanie oprávnenie.

Starobný a predčasný starobný dôchodok možno vyplácať dvoma spôsobmi:
- prostredníctvom programového výberu s doživotným dôchodkom,
- formou doživotného dôchodku. 

Dve formy vyplácania starobného dôchodku z 2. piliera

Podmienkou poberania starobného dôchodku formou programového výberu je dovŕšenie dôchodkového veku a účasť na starobnom dôchodkovom sporení najmenej 10 rokov. Pri predčasnom starobnom dôchodku je to priznanie predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. Predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok. Pri tejto forme uskutočňuje výplatu dôchodku dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná komerčná poisťovňa. Poisťovňa vypláca doživotný dôchodok. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca počas obdobia programového výberu, ktoré si určí samotný sporiteľ (najmenej 1 mesiac), dôchodok ako disponibilný prebytok. Disponibilný prebytok je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa (teda nasporenou sumou) a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného (starobného predčasného) dôchodku. Disponibilný prebytok sa zisťuje ku dňu požiadania o vyplácanie dôchodku a zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky dôchodku. Dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia sa vyplácajú mesačne. Deň splatnosti určuje dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.

Mechanizmus vyplácania dôchodkov z druhého piliera

Ako dostať dôchodok z 2. piliera?

 • Podajte si žiadosť o vyplácanie starobného dôchodku v Sociálnej poisťovni
 • Sociálna poisťovňa vám pošle zoznam ponúk od životných poisťovní, ktoré môžu vyplácať dôchodok z 2.piliera
 • Vyberte si najvýhodnejšiu ponuku
 • Uzavrite poistnú zmluvu s vybranou životnou poisťovňou
 • Poistnú zmluvu predložíte vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
 • Dôchodková správcovská spoločnosť pošle váš disponibilný prebytok - anuitu do životnej poisťovne ako jednorazové poistné.

Postup je nasledovný – dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu peňažné prostriedky do poisťovne v hodnote potrebnej na vyplácanie dôchodku (najmenej však vo výške 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Príslušná poisťovňa následne uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného dôchodku. Zostatok na účte sporiteľa bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť . Vyplácaná suma sa určí ako podiel disponibilného prebytku a počtu požadovaných mesiacov vyplácania dôchodku.

http://vyhodnepojisteni.cz:180/wp-content/uploads/mechanizmus-vyplacania-dochodkov-z-druheho-piliera.jpg

Pri forme doživotného dôchodku uskutočňuje výplatu len príslušná poisťovňa. To znamená, že DSS prevedie z dôchodkového fondu všetky peňažné prostriedky, ktoré patria sporiteľovi. Poisťovňa potom uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní dôchodku.

Pod pozostalostnými dôchodkami rozumieme - vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela vdove po manželovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Po uplynutí jedného roka sa bude ďalej vyplácať len v prípade, že sa vdova stará o nezaopatrené dieťa (dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, do 26 rokov jeho veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie), je invalidná (z dôvodu poklesu pracovnej schopnosti o viac ako 70% podľa zákona o sociálnom poistení) alebo dovŕšila dôchodkový vek. Vdovecký dôchodok sa vypláca vdovcovi po zosnulej manželke, rovnako počas jedného roka.

Výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku uskutočňuje:
- Dôchodková správcovská spoločnosť spolu s príslušnou poisťovňou, ak bol zosnulý poberateľom dôchodku formou programového výberu - dôchodková správcovská spoločnosť vypláca disponibilný prebytok vo výške, v akej ho poberal zosnulý, poisťovňa vypláca 60% dôchodku, ktorý prináležal zosnulému,
- len poisťovňa, ak sa jednalo o vyplácaný dôchodok formou doživotného dôchodku, a to vo výške 60% z dôchodku zosnulého.

Sirotský dôchodok sa vypláca nezaopatrenému dieťaťu po rodičovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Vypláca ho buď dôchodková správcovská spoločnosť spolu s poisťovňou, alebo iba poisťovňa (v závislosti od formy vyplácania dôchodku). Poisťovňa bude vyplácať v oboch prípadoch dôchodok vo výške 30% z dôchodku zosnulého. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodok vo výške disponibilného prebytku vyplácaného ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa. 

Druhý pilier dôchodkového sporenia

Vypočítajte si predpokladaný stav na Vašom dôchodkovom účte pri odchode do dôchodku a mesačný doživotný dôchodok
Vstupný vek
Odchod do dôchodku
Hrubý mesačný príjem €
S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Takisto za výpočty neručí ani prevádzkovateľ tejto internetovej stránky. Preto aj vypočítané hodnoty sú len informatívne, za nasledovných predpokladov: Ak je vek sporiteľa starobného dôchodkového sporenia do 45 rokov, predpokladáme jeho zaradenie do rastového dôchodkového fondu s priemerným ročným výnosom 7%, do 55 rokov vo vyváženom dôchodkovom fonde s priemerným ročným výnosom 5% a v období po 55 rokoch v konzervatívnom dôchodkovom fonde s ročným výnosom 3%. Predpokladaná inflácia 3% ročne. Poplatok za správu fondu 0,025% z hodnoty účtu mesačne. Poplatok za vedenie účtu 1% ročne.