Home

Nachádzate sa tu

Výpoveď poistnej zmluvy

Poistenie môže zaniknúť výpoveďou zo strany poisťovne alebo poistníka:

1. Do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8-dennou výpovednou lehotou
2. Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
3. Po poistnej udalosti z PZP zodpovednosti vozidla

vypoved
Zobraziť generátor výpovede
  • Máte platnú poistnú zmuvu a chcete sa jej zbaviť? 1. Poistná zmluva môže zaniknúť výpoveďou zo strany poisťovne alebo poistníka najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia. Poistným obdobím je obdobie, za ktoré sa platí poistné (spravidla pri životnom poistení a pri poistení majetku občanov), pri neživotnom poistení (PZP, havarijné poistenie, poistenie podnikateľov) spravidla 1 rok, výpoveď poistenia treba stihnúť doručiť do poisťovne najneskôr prvý deň 6-týždňovej lehoty pred výročným dňom začiatku poistenia. 2. Výpoveď do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy s 8-dennou výpovednou lehotou, ak to umožňujú poistné podmienky 3. Výpoveď PZP po poistnej udalosti do 1 mesiaca po oznámení poisťovateľa, výpovedná lehota je 1-mesačná
  • Zistite z poistnej zmluvy dátum konca poistného obdobia! Najskôr zistíte v platnej poistnej zmluve dátum konca poistného obdobia, napr.keď je poistné obdobie určené ako 1 rok - výročný deň alebo 1 deň pred výročným dňom, napr. 15. mája 2012 a v kalendári vyhľadáte pomenovanie dňa - utorok. Odrátate dozadu šiesty utorok, a to je najneskorší možný termín doručenia výpovede do poisťovne, v našom príklade 3.4.2012. Vychádzali sme pritom z § 122 Občianskeho zákonníka o počítaní času, ktorý hovorí, že keď je lehota určená podľa týždňov, začiatok a koniec lehoty sa musí zhodovať pomenovaním, t. j. od utorka do utorka.
  • Napíšte výpoveď poistnej zmluvy pomocou nášho generátora výpovede, vytlačte ju a pošlite na adresu poisťovne!  Kliknite vľavo na ikonu Generátora výpovede poistnej zmluvy. Vytlačte si výpoveď dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučene na adresu poisťovne.

Výpoveď poistnej zmluvy - vzor vo formáte MS WORD

1. Do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8 – dennou výpovednou lehotou

Túto formu výpovede používa väčšinou poisťovňa, keď posúdi navrhované riziko ako neprijateľné, napríklad pri uzatváraní životného poistenia sa zistí, že poistený už mal v minulosti dva srdcové infarkty, preto je reálny predpoklad, že utrpí tretí infarkt a umrie, poisťovňa mu pošle výpoveď do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, čím poistenie po 8 dňoch zaniká.

2. Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia

Keď chcete zrušiť poistenie, musíte si najskôr vyjasniť, ako je definované poistné obdobie vo všeobecných poistných podmienkach; pokiaľ nie je definované, platí, že poistné obdobie je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Potom zistíte dátum konca poistného obdobia, napr. 9. novembra 2004 a v kalendári vyhľadáte pomenovanie dňa - utorok. Odrátate dozadu šiesty utorok, a to je najneskorší možný termín doručenia výpovede do poisťovne. Vychádzali sme pritom z § 122 Občianskeho zákonníkao počítaní času, ktorý hovorí, že keď je lehota určená podľa týždňov, začiatok a koniec lehoty sa musí zhodovať pomenovaním, t. j. od utorka do utorka.

3. Po poistnej udalosti z PZP zodpovednosti vozidla do jedného mesiaca po oznámení poisťovateľa

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti vozidla môže zaniknúť výpoveďou po poistnej udalosti, ak je výpoveď doručená do poisťovne do 1 mesiaca od oznámenia škody, poistenie zaniká 1 mesiac po doručení výpovede.