Výpoveď poistnej zmluvy

Poistenie môže zaniknúť výpoveďou zo strany poisťovne alebo poistníka:

  1. Do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8-dennou výpovednou lehotou
  2. Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
  3. Po poistnej udalosti z PZP zodpovednosti vozidla
Ušetrite čas a vyplňte náš formulár. Vygenerovaný dokument s výpoveďou Vám pošleme na email.

Do dvoch mesiacov od uzavretia poistenia s 8 – dennou výpovednou lehotou

Túto formu výpovede používa väčšinou poisťovňa, keď posúdi navrhované riziko ako neprijateľné, napríklad pri uzatváraní životného poistenia sa zistí, že poistený už mal v minulosti dva srdcové infarkty, preto je reálny predpoklad, že utrpí tretí infarkt a umrie, poisťovňa mu pošle výpoveď do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, čím poistenie po 8 dňoch zaniká.

Šesť týždňov pred koncom poistného obdobia

Keď chcete zrušiť poistenie, musíte si najskôr vyjasniť, ako je definované poistné obdobie vo všeobecných poistných podmienkach; pokiaľ nie je definované, platí, že poistné obdobie je obdobie, za ktoré sa platí poistné. Potom zistíte dátum konca poistného obdobia, napr. 9. novembra 2004 a v kalendári vyhľadáte pomenovanie dňa – utorok. Odrátate dozadu šiesty utorok, a to je najneskorší možný termín doručenia výpovede do poisťovne. Vychádzali sme pritom z § 122 Občianskeho zákonníkao počítaní času, ktorý hovorí, že keď je lehota určená podľa týždňov, začiatok a koniec lehoty sa musí zhodovať pomenovaním, t. j. od utorka do utorka.

Po poistnej udalosti z PZP zodpovednosti vozidla do jedného mesiaca po oznámení poisťovateľa

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti vozidla môže zaniknúť výpoveďou po poistnej udalosti, ak je výpoveď doručená do poisťovne do 1 mesiaca od oznámenia škody, poistenie zaniká 1 mesiac po doručení výpovede.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.