Finančné zabezpečenie a poistenie manažérov

Vrcholový manažér je vystavený pri svojej činnosti celému radu nebezpečenstiev. Časté cestovanie po Slovensku a do zahraničia znamená zvýšené riziko úrazu a choroby, stresujúca práca viac ako 10 hodín denne, rozhodnutia pod tlakom o existenčných záležitostiach firmy, zodpovednosť za desiatky alebo stovky zamestnancov a veľké materiálne hodnoty.

Aké zložky by malo mať manažérske poistenie?

1. Komplexné celoročné cestovné poistenie na čo najvyššie limity krytia pri liečebných nákladoch.

2. Úrazové poistenie pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu a bolestného po úraze.

3. Poistenie ušlého zárobku pri práceneschopnosti počas choroby alebo úrazu – kompenzuje rozdiel medzi denným čistým platom a pomerne nízkymi nemocenskými dávkami zo Sociálnej poisťovne. Bez tohto poistenia si manažéri radšej vyberú dovolenku, akoby mali výrazne strácať príjem.

4. Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov a riaditeľov podniku (D & O Liability)

Od 1. 1. 2002 každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí neobmedzene za porušenie povinností pri výkone funkcie stanovených Obchodným zákonníkom. Pokiaľ sa manažér – člen predstavenstva, dozornej rady alebo konateľ dopustí takéhoto porušenia povinností, ručí celým svojím majetkom ako voči spoločnosti tak aj voči jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám, na rozdiel od pracovno-právnej legislatívy, ktorá určuje maximálnu hranicu ručenia zamestnanca voči zamestnávateľovi.

Akcionár, spoločník, prípadne tretia osoba, no predovšetkým samotná spoločnosť majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti. Poistenie zodpovednosti manažérov sa týka najmä týchto prípadov.

– Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím člena orgánov spoločnosti.
– Poistenie náhrady spoločnosti, poistenie nákladov obhajoby, súdnych trov a trov mimosúdneho vysporiadania.
– Poistenie porušenia práv zamestnancov – diskriminácia, neoprávnené prepustenie a pod.

5. Životné poistenie za jednorazové poistné

Zamestnávateľ zaplatí manažérovi kapitálové alebo investičné životné poistenie za jednorazové poistenie, ktoré sa môže využiť v 3 prípadoch:

– v prípade smrti poisťovňa vyplatí plnenie vo výške dohodnutej poistnej sumy
– v prípade skončenia poistenia (odchodu do dôchodku) vyplatí poisťovňa poistnú sumu pri dožití
– v prípade predčasného rozchodu manažéra so spoločnosťou môže poslúžiť odkúpená poistka ako odstupné – Zlatý padák

6. Doplnkové dôchodkové sporenie je pri vysokých príspevkoch zamestnávateľa do 6% hrubej mzdy nákladovou položkou. Ide o obľúbený benefit pre manažérov.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >