Môžu lekári bezpečne podávať vakcínu Sputnik V?

V súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 robia kompetentní všetky možné aj nemožné opatrenia. Žijeme v turbulentnej dobe, umierajú ľudia, lekári sú preťažení a premiér nakúpil neregistrovanú ruskú vakcínu Sputnik V, ktorej používanie schválil minister zdravotníctva, čím obišli proces schvaľovania Európskou liekovou agentúrou (EMA), aj Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Preskočme geopolitiku a pozrime sa na problém trochu inak.

Jednotliví lekári, ktorí budú očkovať, majú prevziať zodpovednosť za podávanie experimentálneho lieku. Pacient má podpísať alebo elektronicky zakliknúť informovaný súhlas a potom mu môže lekár pichnúť injekciu s očkovacou látkou. Naozaj je to také jednoduché?

Už dávno na Slovensku nefungujeme spôsobom, že strana a vláda zapíska a všetci podľa toho tancujú. Žijeme našťastie v právnom štáte, ktorý viac – menej ctí pravidlá. Nie sme v Rusku alebo v Číne, chceme sa skôr podobať na priateľov v Európskej únii na západe.

Lekári, zdravotné sestry a ostatní zdravotníci fungujú po právnej stránke ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Majú o tom zákon číslo 578/2004 Z. z., kde sú jasné pravidlá. Pokiaľ ide o škodu, ktorú môžu spôsobiť, je tam odvolávka na občiansky zákonník, ktorý v §§ 420 až 450 jednoznačne hovorí, zjednodušene povedané, že lekár zodpovedá za škodu a tejto zodpovednosti nie je možné sa zbaviť.

Profesijná zodpovednosť lekára za škodu spôsobenú na zdraví je ponímaná veľmi široko. Lekár zodpovedá za chybné stanovenie diagnózy, nesprávne určenú liečbu, chybu pri predpisovaní liekov, prevádzkovanie lekárskych prístrojov, atď.

Každé zdravotnícke zariadenie, počnúc ambulanciami súkromných lekárov až po veľké nemocnice, musí mať dojednané povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tento typ poistenia kryje akúkoľvek škodu, spôsobenú inému, najčastejšie pacientovi, a to na zdraví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, na ušlom zisku a podobne.

Aby sme si to vedeli predstaviť, čo konkrétne môže byť vymáhané v prípade škody na zdraví?

  • poškodený môže vymáhať náklady na liečenie, rehabilitáciu, dlhodobú starostlivosť, sťaženie spoločenského uplatnenia, psychologické utrpenie a podobne.
  • Pozostalí v prípade smrti vymáhajú pohrebné náklady a nemajetkovú ujmu – odškodné stanovené zložitými právnymi ťahanicami.
  • zdravotná poisťovňa môže voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vzniesť tzv. regres, čiže spätný nárok na náhradu škody v podobe vynaložených liečebných nákladov, za pobyt v nemocnici, atď.
  • Sociálna poisťovňa môže vymáhať preplatenie nemocenských dávok, invalidného dôchodku, alebo iných sociálnych dávok.

Bude zaujímavé sledovať prípady, keď vzniknú voči lekárom prvé nároky na náhradu škody, čo je pri takom masovom očkovaní dosť pravdepodobné, že vzniknú. Aké stanoviská k týmto škodám pravdepodobne zaujmú poisťovne?

Na Slovensku podľa našich poznatkov zhruba 80 % segmentu trhu profesijnej zodpovednosti lekárov ovládajú dve poisťovne, a to Allianz a Generali. Pozrel som sa do živých zmlúv na poistné podmienky a vyberám zaujímavé citácie.

Poistenie lekárov v Allianz – Slovenskej poisťovni

Všeobecné poistné podmienky Allianz – Slovenskej poisťovne pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti obsahujú okrem iných výluk z poistného krytia aj tieto výluky:

  • Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú biomedicínskym výskumom, klinickým skúšaním produktov a liekov.
  •  Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú použitím liekov alebo liečiv neregistrovaných v Slovenskej republike.

Poistenie lekárov v Generali poisťovni

Generali vo svojich poistných podmienkach – zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy o poistení profesijnej zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia má okrem iných výluk tieto:

  • Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená pri overovaní nových poznatkov na živom človeku použitím metód doposiaľ nezavedených v klinickej praxi.
  • Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú výrobkom, ktorý nebol dostatočne testovaný podľa platných pravidiel vedy a techniky alebo iného uznaného spôsobu,

Je teda nebezpečné pre lekárov podávať neregistrovanú vakcínu? Pre súkromných lekárov rozhodne áno, pretože v plnej miere ručia za spôsobenú škodu a poisťovňa im ju s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nepreplatí. Najnebezpečnejšie postavenie majú súkromní lekári – fyzické osoby, pretože ručia za škodu až do výšky svojho osobného majetku.

Samozrejme lekár, pracujúci ako zamestnanec v štátnej nemocnici až tak veľmi neriskuje, pretože za profesijné škody ním spôsobené zodpovedá jeho zamestnávateľ. A ako je to u nás od nepamäti – čo je štátne, to je nikoho.

Už nám je jasné, prečo v Maďarsku odmietajú súkromní lekári očkovať Sputnikom V?

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >