Poistenie predražených predmetov

V poslednom čase rezonuje v našej spoločnosti senzačné odhalenie nákupu predraženého lekárskeho prístroja. Sociálne siete sú zaplavené vášnivými diskusiami, politici a rôzni komentátori demaskujú údajné nekalé praktiky okrádania voličov vládnou garnitúrou. Daňoví poplatníci sú rozhorčení a informácie sa šíria virálnym spôsobom. Pozrime sa na problém z hľadiska poistenia takého prístroja, umelo trikrát drahšieho oproti cenníkovej cene.

Keď si normálny slušný podnik v trhovom prostredí obstará nový lekársky prístroj za 500 000 €, uzavrie poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám na poistnú sumu 500 000 €. Ročné poistné bude približne 25 000 € (pri poistnej sadzbe 5‰), spoluúčasť 500 €. Keby došlo ku škode, napr. požiaru, živelnej udalosti, či „pokazeniu“ prístroja vo výške 100 000 €, poisťovňa  preplatí náklady na opravu prístroja servisnou firmou v plnej výške, samozrejme po odrátaní spoluúčasti.

Uvažujme o tom, že cena prístroja pri jeho kúpe je umelo nadhodnotená kvôli nečestnému konaniu manažérov a úradníkov, ktorí zariadili predraženie prístroja na 1 500 000 €. Platí, že poistník si určuje poistnú sumu na vlastnú zodpovednosť, dajme tomu, že bude rovná 1 500 000 €. V poisťovníckom jazyku hovoríme takému javu nadpoistenie, čo je opakom podpoistenia. Ročné poistné sa v tomto prípade vyšplhá na 75 000 €, čiže aj na poistnom je daňový poplatník poškodený, konkrétne o 50 000 €.

V prípade škody v hodnote 100 000 € na takto predraženom prístroji servisná firma vyfakturuje 100 000 € a poisťovňa preplatí 100 000 € mínus spoluúčasť. Toto sa stane za predpokladu, že servisná firma vypočíta korektnú cenu vo výške reálnych nákladov za opravu. Keďže Slovensko je krajina neobmedzených možností, môže dôjsť aj k nadhodnoteniu ceny opravy, podobne ako bola nadhodnotená nadobúdacia cena prístroja. Poisťovňa ako normálny súkromný trhový subjekt nemôže túto hru prijať, pretože musí plniť obvyklé náklady za opravu od autorizovaného opravára, nie na základe umelo nafúknutých účelových cien, stanovených špekulatívnym spôsobom.

CéTéčko
Pre overenie postupov likvidácie a cien za opravu si v prípade pochybností poisťovňa nájde znalca v danom odbore, ktorý nezávisle určí správnu výšku odškodného po poistnej udalosti a porovná ju s fakturovanou cenou.  Poistník pri trikrát predraženom nákupe teda zaplatí približne trikrát vyššie poistné, plnenie však môže očakávať rovnaké, ako keby kupoval prístroj za obvyklú obstarávaciu cenu.

V prípade, že je očividné a preukázateľné výrazné predraženie kúpeného prístroja, niekto o jeho kúpe musel rozhodnúť. Štatutárny zástupca alebo riaditeľ v obchodnej firme (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo), na ktorú sa vzťahuje obchodný zákonník, napr. konateľ, člen predstavenstva, investičný riaditeľ, finančný riaditeľ alebo celé predstavenstvo, čo takto predraženú kúpu odhlasovalo, majú konať s odbornou starostlivosťou, preto môže byť voči nim uplatnený nárok na náhradu škody v zmysle obchodného zákonníka v plnej výške. Napr. škoda za 1 milión eur sa rozdelí medzi 5 členov predstavenstva po 200 000 €, ktoré musia zaplatiť z vlastného vrecka. Úplne postačí, že niektorý, hoci aj menšinový akcionár alebo ktokoľvek zainteresovaný vznesie nárok na náhradu škody alebo podá žalobu priamo na súd. Pokiaľ bola škoda neúmyselná, môže sa preplatiť z poistenia zodpovednosti štatutárnych zástupcov D & O.

Pri úmyselnej škode väčšieho rozsahu je možné kompetentných trestne stíhať za porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Naše zákony pamätajú na všetko, len aby sa v praxi efektívne uplatňovali.

Zdroj obrázkov: Wiki, chacha.com

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >