Poistenie výrobných objektov a priemyselnej výrobnej činnosti

V roku 1998 bol v týždenníku Trend publikovaný môj článok týkajúci sa poistenia priemyselných podnikov pod názvom „POISTENIE VÝROBNÝCH OBJEKTOV, PRIEMYSELNEJ VÝROBNEJ ČINNOSTI A SKÚSENOSTI SPOLOČNOSTI GERLING V TEJTO OBLASTI“.

Mottom článku bolo:

„POISTENÉ BY MALI BYŤ PREDOVŠETKÝM TIE RIZIKÁ, KTORÉ OHROZUJÚ EXISTENCIU PODNIKU“

Obsahom článku bolo:

 • Postavenie podnikového poisťovníctva je veľakrát v podnikoch nedostatočné a nezodpovedá jeho významu.
 • Samo poistenie nestačí.
 • Najväčším rizikom je človek.
 • Poistenia priemyselných podnikov sú individuálne produkty, žiadne hotové produkty.
 • Poistenie na „novú cenu“ – poistenie na časovú alebo účtovnú hodnotu je nedostačujúce. 

Záverečné konštatovanie znelo:

„Poistené by mali byť predovšetkým tie riziká, ktoré ohrozujú existenciu  podniku. Na ich poistenie by sa mali v každom podniku vytvoriť podmienky a nájsť financie napr. prostredníctvom už zmienenej redukcie postenia rizík neohrozujúcich budúcu existenciu, prípadne vhodnou voľbou výšky  spoluúčasti na škode“

Ubehlo 14 rokov a na aktuálnosti obsahu predmetného článku sa prakticky nič nezmenilo. Uvedené stále platí a možno ešte viac ako predtým, nakoľko súčasnosť je možné charakterizovať ako dobu neistoty a nestability, ktorá vyplýva najmä z finančnej, ekonomickej, úverovej a menovej krízy. Z toho dôvodu by podnikatelia mali byť v určitých veciach ešte viac obozretnejší, opatrnejší a prezieravejší ako tomu bolo v minulosti. Finančná kríza má okrem iného veľký dopad aj na zdroje, z ktorých by mohli firmy čerpať v prípade neočakávanej udalosti (napr. banky ešte prísnejšie posudzujú poskytovanie úverov ako v minulosti). Podnikatelia by sa mali viac zamerať na existenčné riziká, ktoré im vyplývajú z ich činnosti alebo im hrozia na ich majetku. Poistenie takýchto rizík je pravdepodobne najefektívnejšou možnosťou ako sa ubrániť veľkým stratám, ktoré by mohli ohroziť fungovanie podniku. Samozrejme poistenie musí byť správne nastavené – šité na mieru pre konkrétneho klienta.

Do popredia ešte viac vystupujú otázky samotnej existencie každého jedného podnikateľa resp. spoločenstva podnikateľov. Avšak i napriek súčasným turbulenciám  pokračujúca globalizácia a vznik nových technológií otvárajú v 21. storočí netušené možnosti podnikateľského sveta. Poisťovatelia, ak chcú zvyšovať svoje šance na trhu a byť úspešní, musia potenciály novovznikajúceho a nevyužitého podnikateľského priestoru odkryť a hlavne ich riziká kalkulovať. Je preto nutné dlhodobo sledovať technický, ekonomický a ekologický vývoj a s predvídavou rizikovou analýzou preverovať a podporovať uskutočniteľnosť nových ideí.

Preto je možné s úplnou istotou konštatovať, že na poistenie priemyselných rizík nie je možné použiť hotový produkt resp. produkty, ale že každý podnik si vyžaduje individuálny prístup a individuálny produkt, šitý na mieru toho ktorého priemyselného podniku. Takýto individuálny produkt pre poistenie majetku, zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám alebo poistenie prepravy tovarov bez poznania konkrétnej situácie, konkrétneho stavu nie je možný. 

Je preto nevyhnutné vykonať rizikovú obhliadku rizikovým špecialistom, ktorej účelom je v prvopočiatku výlučne pre potreby poisťovne a z hľadiska poisťovne zistiť skutkový stav, analyzovať existujúce kritické rizikové miesta v procese výroby, ako aj odhaliť prípadné iné, napr. organizačné nedostatky.

Záverom každej rizikovej obhliadky pre majetkové poistenie je zistenie predovšetkým stupňa poistiteľnosti podniku na základe ohodnotenia rizika z hľadiska:

 • bezpečnosti technologických procesov;
 • protipožiarnej ochrany;
 • organizácie práce a úrovne riadenia.

Stanovenie PML resp. EML je ďalšou dôležitou informáciou pre UW vyplývajúcou z rizikovej obhliadky. Súčasťou rizikovej obhliadky je aj zistenie spôsobu ochrany,  zabezpečenia a uchovania majetkových hodnôt aj voči krádeži vlámaním a vandalizmu.

Riziková obhliadka pre potreby poistenia zodpovednosti za škodu sa zameriava najmä na identifikáciu škodového  potenciálu jednotlivých  prevádzok, podnikových činností a samotných výrobkov vo vzťahu k tretím stranám, ktorými môžu byť susediace firmy, odberatelia, koneční spotrebitelia atď.

Ak sa klient rozhodne uzatvoriť poistnú zmluvu, potom bezplatnou službou (určitým bonusom) „serióznej“ poisťovne klientovi môže byť vypracovanie podrobnej rizikovej správy, ktorej súčasťou sú obvykle aj odporúčania vedúce k zvýšeniu bezpečnostného štandardu podniku.

Len v prípade, že zistená  realita je v súlade s obchodnou politikou poisťovne v akceptovanej relácii k požadovanému stavu a riziko je vyhodnotené ako poistiteľné, je možné pristúpiť k tvorbe samotného poistného produktu pri zohľadnení všetkých vstupných údajov (poskytnutých klientom), ako sú hlavne:

 • poistné sumy;
 • sumy krytia;
 • rozsah  poistenia/kryté riziká;
 • spoluúčasti, limity;
 • dôležité informácie o riziku;
 • osobitné požiadavky klienta a pod.

Výsledkom je predloženie ponuky klientovi vo forme návrhu poistenia/poistnej zmluvy.

PML – Probable Maximum Loss

Definícia MPL podľa odporúčaní CEA, z marca 1999 používaná spoločnosťou Swiss Re (Swiss Re Risk Assessment Guidelines):

PML – maximálna možná škoda je taká škoda, ktorá môže vzniknúť, keď sa najnepriaznivejšie okolnosti stretnú viac alebo menej neobvyklým spôsobom a požiar sa môže zastaviť iba neprekonateľnou prekážkou alebo chýbajúcou substanciou.

EML – Estimated Maximum Loss

Definícia EML podľa odporúčaní CEA, z marca 1999 používaná spoločnosťou Swiss Re (Swiss Re Risk Assessment Guidelines):

EML – odhadovaná maximálna škoda je taká škoda, ktorá bola privodená jednou udalosťou, ktorej rozsah sa posúdi pri zohľadnení všetkých faktorov vo vnútri a mimo  postihnutého podniku, ktoré by mohli rozsah škody zväčšiť alebo zmenšiť, ale pri vylúčení možných, avšak málo pravdepodobných, mimoriadnych alebo ničivých okolností alebo kombinácie okolností.

Dušan Smoleňák, autor článku
Dušan Smoleňák

Autor pracuje v poisťovníctve od roku 1991, prevažne v oblasti poistenia priemyselných rizík, v súčasnosti je generálnym riaditeľom pobočky japonskej poisťovne Mitsui Sumitomo Insurance Co. (Europe), Ltd. v Bratislave. Miluje slovenské prívlastkové vína a za dobrým hokejom je ochotný cestovať aj na kraj sveta.

Zobraziť články >