Home

Nachádzate sa tu

Poistenie dopravy

Poistenie zásielok, CMR, nákladuObsah stránky:

Poistenie zásielok proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie nákladu
Poistenie zodpovednosti cestného nákladného dopravcu


Poraďte sa o poistení prepravných rizík!

0948 117707 

alebo  nám napíšte e-mail na adresu dopravne@poistenie.sk

a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.
 


Loď na súši

Poistenie prepravy zásielky proti všetkým nebezpečenstvám

Bližšie informácie v samostatnom článku: poistenie zásielok.

Poistenie prepravy zásielok (cargo, marine) proti všetkým nebezpečenstvám chráni zásielku, prepravovanú z bodu A do bodu B kdekoľvek na svete akýmkoľvek spôsobom - po ceste, železnicou, letecky, na vode po rieke alebo po mori, a kombinovaným spôsobom. Vyplňte dotazník pre poistenie zásielok, pošlite nám ho a my vám spracujeme najlepšiu ponuku na trhu.

Poistenie prepravy zásielok je platné pre akúkoľvek škodu, vrátane udalostí ako:

- stroskotanie lode prepravujúcej zásielku
- nehoda pozemného alebo vzdušného dopravného prostriedku
-  núdzové pristátie lietadla prepravujúceho zásielku,
- vykoľajenie železničnej súpravy,
- náraz alebo zrútenie lietadla alebo nákladu,
- spadnutie skladových budov alebo mostov,
- požiar, blesk, explózia,
- zemetrasenie, otrasy mora, vulkanické výbuchy a iné živelné udalosti
- zhodenie, spláchnutie alebo pád zásielky z paluby do mora následkom mimoriadneho nepriaznivého počasia,
- obetovanie zásielky pri opatreniach na záchranu lode,
- vykladanie, medziskladovanie a znovunakladanie zásielky, napr. v núdzovom prístave, do ktorého loď vplávala.

 • Potrebujete poistiť zásielku (cargo poistenie)? Zásielku poisťuje zasielateľ (prepravca) proti všetkým rizikám. Dopravca totiž za prevážaný tovar ručí len v obmedzenej miere (Pozri poistenie CMR)
 • Vyplňte dotazník pre poistenie zásielok Dotazník je východiskom pre výpočet poistenia.
 • Dotazník pošlite na adresu dopravne@poistenie.sk Spolupracujeme skoro so všetkými poisťovňami na trhu.
 • Do 2 pracovných dní vypracujeme ponuky a poradíme vám pri výbere poisteniaút!  Sme odborníci na dopravné a prepravné riziká. Poskytneme vám profesionálne poradenstvo pri výbere poistenia.

Poistenie nákladu

Bližšie informácie v samostatnom článku: poistenie nákladu.

Poistenie nákladu kryje poškodenie, zničenie, krádež alebo lúpež vlastných vecí podnikateľa - zásoby, hotové výrobky, prístroje, prepravovaných vlastným cestným motorovým vozidlom. 

Poistený podnikateľ si určí maximálny limit poistného plnenia - tzv. maximum nákladu, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistná zmluva sa dojednáva ako dlhodobá, niekedy je poistenie nákladu súčasťou poistenia hnuteľných vecí podnikateľa. Územná platnosť môže byť Slovenská republika alebo Európa, prípadne len vybrané štáty.

Dôležitý je tiež druh prepravovaného nákladu, poisťovňa rozlišuje nebezpečný náklad (jedy, pohonné hmoty) alebo krehký tovar (porcelán, elektronika) od bežného nákladu.

Poisťovňa sa zaujíma aj o spôsob zabezpečenia nákladu proti krádeži alebo lúpeži, zabezpečovací systém v nákladnom priestore vozidla, spôsob zabezpečenia proti krádeži celého vozidla, ako aj spôsob prepravy - ako je vozidlo zabezpečené počas prestávok a podobne.

Poistenie zodpovednosti za škodu cestného nákladného dopravcu

Bližšie informácie v samostatnom článku: poistenie CMR.

Dopravca je podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá za odplatu (prepravné) prepraví odosielateľovi zásielku z miesta odoslania do miesta určenia a je na túto činnosť oprávnená podľa platných právnych predpisov.  Odosielateľom môže byť majiteľ zásielky, výrobca, príjemca, zasielateľ. Cestný dopravca môže vykonávať podnikateľskú činnosť na základe:

 • živnosti pri nákladných vozidlách s celkovou hmotnosťou do 3,5t 
 • Povolenia z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie SR – nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t

Vnútroštátny cestný dopravca

Vnútroštátnou prepravou sa rozumie preprava zásielky motorovým vozidlom výhradne po území Slovenskej republiky, pričom východiskové miesto a cieľové miesto leží na území Slovenskej republiky. 

Zodpovednosť vnútroštátneho dopravcu sa riadi Občianskym alebo Obchodným zákonníkom a nie je limitovaná. Zodpovednosť vnútroštátneho dopravcu za škodu na zásielke je objektívna, to znamená, že dopravca sa môže spod zodpovednosti vyviniť, ak preukáže, že škoda na prepravovaných veciach bola spôsobená: 

 • odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky (zásielka bola poškodená už v čase odoslania), 
 • vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku (napr. preprava sypkých materiálov),
 • vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky 
 • okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť (dopravná nehoda).

Medzinárodný cestný dopravca

Pred vnútroštátnym právom majú prednosť medzinárodné zmluvy, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku. Takouto medzinárodnou zmluvou je aj Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej doprave (Dohovor CMR). Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy, kedy miesto odoslania zásielky a miesto určenia zásielky ležia v dvoch rôznych štátoch, pričom aspoň jeden z týchto štátov musí byť signatárom (zmluvným partnerom) Dohovoru CMR.

Zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu je upravená Dohovorom CMR. V zmysle Dohovoru CMR dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej oškodenie, ktoré vznikne od okamihu prevzatia zásielky na prepravu do okamihu jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. 

Zodpovednosť dopravcu je objektívna a dopravca sa môže zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že existujú liberačné dôvody, ktoré ho zbavia zodpovednosti. 

Zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu je podľa Dohovoru CMR limitovaná. Podľa článku 23 Dohovoru CMR je pri škode na zásielke zodpovednosť medzinárodného cestného dopravcu obmedzená vo výške 8,33 XDR (približne 9,50 €) za kilogram hrubej hmotnosti. Predpokladom zodpovednosti dopravcu je, že medzi konaním dopravcu a vzniknutou škodou na prepravovanej zásielke je príčinná súvislosť. Napr.dopravca prudko zabrzdí (konanie), v čoho dôsledku dôjde k posunu prepravovaného tovaru a jeho následnému poškodeniu (vznik škody), príčinnou súvislosťou v tomto prípade je, že v dôsledku prudkého brzdenia dopravcu došlo k poškodeniu prepravovanej zásielky.

Dotazník pre CMR poistenie

 • Potrebujete poistenie zodpovednosti cestného prepravcu? Z dohovoru CMR vyplýva povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti pri medzinárodnej preprave (dopravca ručí za tovar do hodnoty 8,33 SDR za kilogram nákladu). Pri vnútroštátnej preprave ručí dopravca do celej hodnoty tovaru (podľa obchodného zákonníku)
 • Vyplňte dotazník pre poistenie CMR Dotazník je východiskom pre výpočet poistenia.
 • Odošlite nám formulár.Spolupracujeme skoro so všetkými poisťovňami na trhu, pričom CMR poistenie robí len niekoľko. Všetky sú našimi partnermi a budeme s nimi diskutovať vaše poistenie
 • Ponuky predložíme do 2 pracovných dní a poradíme Vám pri výbere poistenia.  Sme odborníci na dopravné a prepravné riziká. Poskytneme vám profesionálne poradenstvo pri výbere poistenia.
 
Vyplniť dotazník CMR
 

Stiahnuť dotazník v textovej verzii(.doc): Dotazník pre CMR poistenie>>