Šéfovia poisťovní v ankete o roku 2012

#poisťovne 20.1.2012

Oslovili sme najvyšších šéfov poisťovní na Slovensku, aby nám prezradili, aké prekvapenia chystajú pre klientov a aký vývoj predpokladajú v roku 2012. Prinesú novinky v poistných produktoch, či zvýšenie komfortu pri oznamovaní poistných udalostí? Budú zvýšené ceny v PZP? Čo prinesie „gender“, čiže zrovnoprávnenie pohlaví v cenách životného poistenia? Ako ovpyvní kríza poistný trh? Ako sú pripravené poisťovne na Solvency II?

Ing. Jana Gruntová, generálna riaditeľka AEGON Slovensko a predseda predstavenstva AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012

Jana GruntováSpoločnosť AEGON životná poisťovňa sa od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku zameriava na produkty a pripoistenia, ktoré kryjú rôzne nepredvídané udalosti, pretože hlavným poslaním poisťovne je krytie poistných rizík.

Každý rok prichádzame s inovatívnymi riešeniami. V minulom roku to bolo 5 pripoistení. Spomeniem Pripoistenie závažných chorôb pre deti, kde môže byť poistených až 5 detí a ktoré pomôže zmierniť finančné ťažkosti pri ochorení dieťaťa a unikátne Pripoistenie závažných chorôb pre mužov, ktoré kryje závažné mužské ochorenia v počiatočnom štádiu. Tieto 2 pripoistenia boli uvedené na trh v decembri 2011.

Pre rok 2012 pripravujeme rizikové poistenie s možnosťou poistenia viacerých osôb na jednej zmluve a zvýhodnenie klientov s nižšou škodovosťou.

V  neživotnom poistení máme v portfóliu produkt Dom Komplet, ktorý je zaujímavý širokým poistným krytím, transparentnosťou a jednoduchosťou.

Dôležitou oblasťou sú aj služby klientom, kde je vždy priestor na vylepšenie. Osobitný dôraz kladieme na rýchle akceptovanie poistných návrhov a zmien, urýchlenú likvidáciu poistných udalostí, na kvalitnú, zrozumiteľnú a transparentnú písomnú korešpondenciu, zlepšíme a zjednodušíme informovanosť klientov a partnerov aj rozšírením elektronických nástrojov.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012
Pre poistný trh životného poistenia v ostatných rokoch je charakteristický pokles pravidelne platenej produkcie a nárast jednorázového poistného. Tento trend je viditeľný aj v novej obchodnej produkcii aj v predpise poistného. V roku 2012 neočakávam zmenu nastúpených trendov, aj keď by som to v období volatilných finančných trhov uvítala, pretože rast jednorázového poistného predstavuje hlavne sporiacu zložku poistenia, ktorá je významne ovplyvňovaná výkyvmi investičných nástrojov.

Rok 2012 bude významný z pohľadu Solvency II a  aplikácie smernice o rovnakom zaobchádzaní pohlaví.

AEGON sa súlade so stratégiou aj v roku 2012 bude zameriavať na pravidelne platenú produkciu a na zvyšovanie podielu pripoistení na celkovej obchodnej produkcii.

Marek Jankovič, prezident a predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012?
Allianz – Slovenská poisťovňa dlhodobo analyzuje názory klientov, ktoré aj aktívne zbiera a na ich základe pripravuje zlepšenia v poisteniach, pripoisteniach, jednotlivých procesoch likvidácie poistných udalostí i v komunikácii so zákazníkmi.

Hneď začiatkom roka sme spustili absolútne novú formu telefonického servisu pre našich klientov, kde môžu jednoducho nahlásiť poistné udalosti a zmeny v poistných zmluvách. Telefonický servis je u klientov veľmi obľúbený a záleží nám na jeho neustálom skvalitňovaní.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012? 
Očakávam, že aj tento rok bude priať životnému poisteniu, ktoré rástlo aj v minulom roku. Z našich produktov zaznamenalo veľký úspech detské poistenie Farbička a ku koncu minulého roka sme pripravili úplnú novinku v životnom poistení Flexi Život.

Čo sa týka neživotného poistenia – určite by som odporúčal poistenie domácností a majetku všetkým Slovákom, ktorí si doteraz svoj majetok nechránia poistením. Minulé roky ukázali, čo vie príroda spôsobiť aj na Slovensku a v akej rozdielnej situácii sa ocitnú rodiny s poisteným a nepoisteným majetkom.

Veľkou témou zostáva poistenie vozidiel – predovšetkým povinné zmluvné poistenie je na takej nízkej cenovej úrovni, ktorá je pre poisťovne dlhodobo neudržateľná, preto môžeme očakávať mierny rast poistného.

Peter Socha, vedúci organizačnej zložky AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012? 
Vzhľadom na to, že sme nielen životná poisťovňa, ale v rámci skupiny vieme ponúknuť takmer  všetky produkty, ktoré klienti môžu potrebovať, sme pripravení pripraviť naozaj individuálne riešenia so zohľadnenim špecifických potrieb a požiadaviek klienta.

Z nových vecí je potrebné spomenúť predovšetkym produkt Prestige, ktorý obsahuje unikátny vernostný bonus ale aj pripravované rizikové produkty, na ktoré sa chceme v budúcom roku sústrediť.

V oblasti servisu ide ako vždy o čo najrýchlejšie a najefektívnejšie spracovanie požiadaviek klienta, ale aj distribučných partnerov, či už sú to nové nástroje a ich využívanie v elektronickej komunikácii (kalkulačky, portály atď.) alebo zjednodušovanie a zrýchľovanie medicínskeho upisovania, na ktorom práve teraz pracujeme.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
V súčasnosti, predovšetkým v súvislosti s prebiehajúcou finančnou krízou, klienti zvažujú investovanie a kúpu finančných produktov oveľa viac a sú relatívne opatrni, takže neočakávam, že by trh životného poistenia mal hlavne v prvom polroku výrazne rásť.

Zaujímavou a dôležitou témou v tomto roku ale bude „gender“, čiže zákaz zohľadňovania pohlavia v poisteni, čo podľa mňa môže znamenať, že predovšetkým v druhom polroku záujem o kúpu produktov s ešte starými podmienkami môže narastať.

Miloš Kmety, riaditeľ a vedúci organizačnej zložky, Európska cestovná poisťovňa

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012?
Pre individuálne cestujúcich ďalej zvyšujeme krytia v ročnom cestovnom poistení, najmä pri krytí batožiny a výške krytia zodpovednostných škôd. Ďalej uvádzame na trh jeden nový produkt určený najmä pre cestujúcich športovcov, najmä golfistov, lyžiarov, potápačov a cyklistov. Pre organizovane cestujúcich prostredníctvom cestovných kancelárii sme ďalej zjednodušovali sprievodné dokumenty a pokročili v zrozumiteľnosti textov i pre bežného človeka.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
V cestovnom poistení očakávam pokračujúcu orientáciu na kvalitu poistných produktov a asistenčných služieb. Vzhľadom na vývoj inflácie a špecifickým problémom v niektorých severoafrických krajinách predpokladám tiež potrebu postupnej úpravy poistného. Z hľadiska celkového počtu cestujúcich a poistených osôb predpokladám ľahký nárast.

Vladimír Bezděk, predseda predstavenstva, Generali Slovensko poisťovňa

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012? 
Vladimír BezděkNaša poisťovňa sa orientuje primárne na kvalitu servisu pre klientov, takže v tejto oblasti pracujeme na  ďalších vylepšeniach a inováciách. Budúcnosť v poisťovníctve prinesie určite aj na Slovensku vyššie využívanie moderných technológií, cez ktoré bude možné naše služby využívať. Okrem predaja cez tieto priame distribučné kanály bude v poisťovníctve vznikať aj množstvo služieb či už v oblasti hlásenia poistných udalostí a iného servisu a teda pracovať sa začne aj na internetovom poisťovníctve podobnom bankovníctvu.

V Generali Slovensko vylepšujeme v súčasnosti naše online služby, zaviedli sme hlásenie poistných udalostí cez smart phony a pracujeme na inováciách technológií pri správe poistiek a vyplácaní škôd, tak aby klient dostal čo najlepší servis.

Kvalitu služieb chceme v tomto roku vylepšiť aj pri samotnom uzatváraní poistných zmlúv, tak aby klient vždy vedel, čo si presne dojednal v svojej zmluve a pri akých situáciách je chránený. Súčasťou nášho poradenstva bude aj analýza potrieb klienta a finančné poradenstvo v oblasti poistenia.

V oblasti produktu prinášame vylepšenia produktov na základe požiadaviek klientov. Pripravujeme zmeny hlavne v investičnom životnom poistení, pri poistení občianskej zodpovednosti a pri cestovnom poistení. V podnikateľskom majetku pripravujeme komplexné poistenie jednorazových akcii ako sú výstavy, koncerty, festivaly a pod.

Zmeny plánujeme aj v asistenčných službách pri všetkých produktoch.

Čo sa týka poistenia áut, zmeny v tejto produktovej oblasti sa budú týkať skôr  zlepšenia ich profitability pripadne dodržiavania zákona (informovanie klientov 10 týždňov pred výročným dňom). Každopádne vylepšeným produktom v prospech klienta je špeciálne havarijné poistenie s krytím nezavinených škôd, ktoré je finančne mimoriadne dostupné. Pilotne sme ho uviedli na trh v novembri 2011 a v tomto roku ho začneme ponúkať samostatne.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
V životnom poistení očakávame pokračovanie trendu, keď sú životné poistky viac  nástrojmi na poistenie. V roku 2012 sa budeme naďalej viac posúvať k poisteniu na úkor investičnej a sporiacej zložky. Pravdepodobne nám opäť stúpne záujem klientov o „garantované“ produkty. Klienti budú viac hľadať také produkty, ktoré budú pre nich znamenať istotu.

V oblasti neživotného poistenia predpokladáme mierny rast v poistení majetku. Poisťovne sa budú viac orientovať na vlastné portfólio, jeho udržanie, prípadne zvýšenie prepoistiteľnosti u existujúcich klientov.

Čo sa týka poistenia aut pôjde skôr o stagnáciu prípadne mierny pokles hlavne z dôvodu predpokladaného zníženia predajnosti nových áut.

Boris Kostov, Chartis Europe S.A. (slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu)

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012? 
Našu širokú ponuku produktov doplníme o poistenie rozšírenej záruky.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
Očakávame ešte intenzívnejší súboj poisťovní o klientov, pri ktorom sa presadia len tí najlepší.

Dušan Smoleňák, generálny riaditeľ, Mitsui Sumitomo Insurance Co (Europe) Ltd.

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012?
Vždy sme našim klientom poskytovali služby na vysoko profesionálnej úrovni  a vždy sme uprednostňovali individuálny prístup k ich poistným potrebám. Nie je to fráza, ale fakt, o ktorom svedčí aj ocenenie poistného trhu, kde sme sa stali najlepšou poisťovňou roku 2011, táto cena nás zároveň zaväzuje pokračovať v nastúpenom trende.

Každým rokom sa snažíme posunúť o kúsok vpred a tento rok je pre nás prelomový v pozitívnom zmysle, keďže sa chystáme založiť novú spoločnosť Mitsui Sumitomo v Európe. Veríme, že založením novej spoločnosti budeme ešte silnejší, kompaktnejší a flexibilnejší ako doteraz, to bude pre našich klientov tá najlepšia istota.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
Neočakávame prevratné zmeny v oblasti poistenia priemyslu, bude pravdepodobne pokračovať nepriaznivý trhový vývoj z posledných rokov a aj vzhľadom k znovu objavujúcej sa hospodárskej recesii bude tlak na zníženie cien poistného zo strany firiem ešte zreteľnejší. Top témou bude aj implementácia Solvency II.

Peter Císar, vedúci organizačnej zložky, QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012?
Peter CísarV oblasti firemného poistenia budeme poskytovať klientom, ktorí uzavrú s QBE zmluvu na 3 a viac rokov zľavy na poistnom. Výhodou pre klienta je nielen nižšie poistné, ale aj možnosť zachovania podmienok poistenia na tri roky vopred. V oblasti poistenia pre privátnych klientov plánujeme nasadenie nového produktu v oblasti poistenia proti finančným stratám následkom totálnej škody alebo odcudzenia motorového vozidla.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
V oblasti firemneho poistenia  už nevidime priestor na ďalšie znižovanie cien. Očakávame, že kvalita služieb sa stane hlavným kritériom pri výbere poisťovne. QBE je známa vysokou kvalitou servisu v oblasti likvidácie poistných udalostí a správy poistných zmlúv. Túto pozíciu chceme naďalej posilňovať. Sektor poistenia motorových vozidiel prejde ďalšou výraznou segmentáciou a predpokladám, že príde k postupnému rastu cien CASCA aj zákonného poistenia.

Roman Podolák, predseda predstavenstva, Union poisťovňa a. s.

Ktoré konkrétne vylepšenia v prospech klientov plánujete uskutočniť v roku 2012?
Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa v tomto roku ešte klientovi viac uľahčí komunikáciu s oboma našimi poisťovňami. Hlavne elektronickou cestou zjednodušíme prístup k informáciám pre klienta.

Aký vývoj na slovenskom poistnom trhu očakávate do konca roku 2012?
Rok 2012 bude náročný ako každý iný v dvadsaťročnej histórii Union poisťovne. Klienti sa môžu tešiť na ďalší rok v znamení zliav v neživotnom poistení, ktoré prináša silná konkurencia na slovenskom trhu. Rok bude poznačený stagnáciou životného poistenia a tlakom na zníženie sadzieb v neživotnom poistení.

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >