Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa je odštepným závodom Generali Poisťovňa a ponúka na Slovensku všetky varianty poistného krytia pre všetky skupiny obyvateľstva – deti dospelých, seniorov, športovcov, zamestnancov a živnostníkov.

Ako uzavrieť cestovné poistenie Európskej cestovnej poisťovne?

Najlepšie na diaľku bez podpisu a bez papiera, a to prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk. Poistenie je možné dojednať z domu, na letisku alebo aj vtedy, keď sa už poistený nachádza v zahraničí.

Kedy začína poistenie?

Cestovné poistenie Európskej cestovne poisťovne začína platiť v deň začiatku poistenia určený poistníkom, najskôr však 6 dní po zaplatení poistného v prípade, že sa poistený vo chvíli uzavretia poistenia už nachádza v zahraničí (čakacia doba).

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne po zistení problému nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo  +421 2 52933113.

Zasielanie dokladov k likvidácii poistnej udalosti

Hlásenie poistných udalostí je možné online na adrese tu a zasielanie dokladov k likvidácii emailom na info@europska.sk.

Poistné krytie

Poistné sumy sú pre poistenie liečebných nákladov do 350 000 €, v prípade poistenia zodpovednosti do 200 000 €.

Územná platnosť poistenia

Poistník si zvolí konkrétnu krajinu alebo vyberie z 3 územných platností:

 • Európa okrem Slovenska;
 • celý svet okrem Slovenska;
 • Slovensko

Kto môže byť poistený?

 • Z hľadiska veku deti do 18 rokov, dospelí od 18 do 70 rokov a senior nad 70 rokov
 • Podľa účelu cesty poistení cestujúci ako turisti, študenti, aupair, nemanuálne pracujúci za základné poistné, okrem toho športovci a manuálne pracujúci za prirážku k poistnému
 • V prípade firemného skupinového poistenia sú poistení nemenovaní zamestnanci na základe prenosných celoročných kariet

Ako sa platí poistné?

Poistné sa platí spravidla online pomocou hociktorej bežnej platobnej karty- odporúčame, ale je možné platiť aj internet bankingom alebo v krajnom prípade hladkou platbou z účtu na účet, prípadne hotovostným vkladom v banke.

Upozorňujeme, že ide o obchod na diaľku, kde poistenie vzniká zaplatením poistného.

Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie5
Poistné krytie4
Pomoc4,5
Poistné4,5
Povesť5
Naše hodnotenie 4,5/5
Hodnotenie klientov 4.5/5
Na základe 33 hodnotení našich klientov

Krátkodobé cestovné poistenie

Produkty krátkodobého cestovného poistenia sú určené pre jednorazové cesty do zahraničia na dobu kratšiu ako 1 rok. Poistenie začína nástupom na cestu, resp. prekročením hraníc zo Slovenska a končí prekročením hranice zo zahraničia na Slovensko.

Komplexné cestovné poistenie PLUS

 • Komplexné cestovné poistenie s dennými sadzbami s maximálnou poistnou dobou 22 dní
 • Poistiteľné sú všetky vekové kategórie vo všetkých územných zónach
 • Je možné poistiť 1 až 99 osôb na 1 poistnej zmluve
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 350 000 EUR.
 • Krytie storna vo výške 100 % vzniknutých nákladov – bez spoluúčasti.
 • Krytie chronických a existujúcich chorôb.
 • Zimné športy v štandardnom krytí.
 • Bežné športy na rekreačnej úrovni v cene, patrí sem aj plávanie, lyžovanie, snoubording, potápanie, rafting, zoskok s padákom, horolezectvo do 5 000 m, jazda na koni, bungee jumping a iné.
 • Pripoistenie takmer všetkých rizikových športov, okrem profesionálne vykonávaných športov a motorových športov a extrémnych športov.

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

 • Komplexné cestovné poistenie s dennými sadzbami s maximálnou poistnou dobou 22 dní
 • Poistiteľné sú všetky vekové kategórie vo všetkých územných zónach
 • Je možné poistiť 1 až 99 osôb na 1 poistnej zmluve
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 300 000 EUR.
 • Krytie storna vo výške 90 % vzniknutých nákladov, t. j. spoluúčasť 10 %.
 • Športy kryté ako pri Komplexnom cestovnom poistení PLUS.

Cestovné poistenie PLUS

 • Komplexné cestovné poistenie s dennými sadzbami s maximálnou poistnou dobou 11 mesiacov
 • Poistiteľné sú všetky vekové kategórie vo všetkých územných zónach
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 300 000 EUR
 • Je možné poistiť 1 až 99 osôb na 1 poistnej zmluve
 • Zimné športy v štandardnom krytí
 • Bežné športy na rekreačnej úrovni v cene.
 • Pripoistenie takmer všetkých rizikových športov
 • Pripoistenie manuálnych pracovných činností
 • Neobsahuje poistenie storna.

 Poistenie storna PLUS

 • Krytie stornovacích poplatkov bez spoluúčasti
 • Bez obmedzenia dĺžky výjazdu
 • Kryje nenastúpenie na cestu aj prerušenie cesty.

Poistenie storna ŠTANDARD

 • Spoluúčasť 10 % z výšky cestovných nákladov.
 • Bez obmedzenia dĺžky výjazdu
 • Kryje nenastúpenie na cestu aj prerušenie cesty.

Ročné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie v Európskej cestovnej poisťovni celoročne zabezpečuje poistné krytie cestujúcich pri opakovaných výjazdoch počas roka, pričom jedna cesta nesmie presiahnuť dobu 45 alebo 90 dní podľa zvoleného variantu poistenia. Poistenie sa vzťahuje na územie celého sveta.

Poistenie liečebných nákladov - ročné SVET

 • Počet ciest počas roka je neobmedzený.
 • Maximálna dĺžka jednej cesty je 45 alebo 90 dní.
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 300 000 EUR
 • Možnosť pripoistenia manuálnej práce.

Cestovné poistenie - ročné SVET

 • Počet ciest počas roka je neobmedzený.
 • Maximálna dĺžka jednej cesty je 45 alebo 90 dní.
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 300 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti na 100 000 EUR.
 • Poistenie batožiny do 1 000 EUR, pre rodinu 2 000 EUR
 • Možnosť pripoistenia manuálnej práce.

Komplexné cestovné poistenie – ročné PLUS SVET

 • Počet ciest počas roka je neobmedzený.
 • Maximálna dĺžka jednej cesty je 45 alebo 90 dní.
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 350 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti na 200 000 EUR.
 • Poistenie storna bez spoluúčasti na limit 1350 EUR pre jednotlivca a 2700 EUR pre rodinu
 • Poistenie batožiny do 3 400 EUR.

Komplexné cestovné poistenie – ročné VIP SVET

 • Počet ciest počas roka je neobmedzený.
 • Maximálna dĺžka jednej cesty je 45 alebo 90 dní.
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 1 000 000 EUR
 • Poistenie zodpovednosti na 250 000 EUR.
 • Poistenie storna bez spoluúčasti na limit 1 500 EUR pre jednotlivca a 3 000 EUR pre rodinu
 • Poistenie batožiny do 3 400 EUR.
 • Poistenie golfových hráčov.

Poistenie Au-pair / študent

Poistenie je určené na dlhodobý pobyt v zahraničí pre aupairky (opatrovateľky) a pre študentov.

 • Poistenie je určené pre poistených do 30 rokov
 • Doba pobytu v zahraničí naviac 365 dní.
 • Liečebné náklady do 220 000 EUR.
 • Základný variant KOMFORT kryje liečebné náklady, rozšírené krytie PLUS obsahuje aj poistenie zodpovednosti na 50 000 EUR a poistenie batožiny do limitu 700 EUR.

Cestovné poistenie na Slovensku

Každý občan má na území Slovenska platné verejné zdravotné poistenie, preto cestovné poistenie kryje všetky ostatné riziká spojené s cestovaním pobytom v horách a pri iných aktivitách.

 • Náklady na zásah Horskej služby v balíkoch „Základ“ a „EXTRÉM“.
 • Aktívny cestovný ruch – poistenie cudzincov, dovolenkujúcich na Slovensku
 • Domáci cestovný ruch – poistenie občanov SR na cestách po Slovensku.
 • Detské tábory – poistenie detí do 18 rokov pri domácich táboroch.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Pri poistení liečených nákladov v zahraničí poistnou udalosťou je vznik akútneho ochorenia, telesného zranenia vzniknutého v dôsledku úrazu poisteného počas cesty alebo pobytu v zahraničí alebo úmrtie poisteného počas cesty alebo pobytu v zahraničí. Za zahraničie sa nepovažuje územie Slovenska ani štát, kde má poistený trvalý alebo prechodný pobyt.

Aké liečebné náklady poisťovňa kryje?

 • Ambulantné lekárske ošetrenie - Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100,- EUR si poistený hradí sám. Následne po predložení originálov účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto náklady preplatené. Pri akútnom ošetrení zubov má poistený povinnosť predložiť potvrdenie, že nejde o ošetrenie pre zanedbanú starostlivosť (potvrdenie o absolvovaní ročnej preventívnej prehliadky u zubára).
 • Lekárom predpísané lieky
 • Zdravotne nevyhnutne potrebnú prepravu liekov, sér z najbližšieho skladu;
 • Liečebnú starostlivosť v nemocnici a dennú dávku pri pobyte v nemocnici, maximálne 30 dní od začiatku pobytu v nemocnici. Nemocnica v krajine pobytu musí byť registrovaná v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a musí byť pod stálym lekárskym vedením;
 • Poisťovateľom organizovanú prepravu a/alebo preloženie poisteného do najbližšej nemocnice, respektíve zdravotníckeho zariadenia primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom;
 • spätnú prepravu poisteného organizovanú poisťovateľom a to len čo je zdravotne účelná a zastupiteľná, primeraným zdravotníckym dopravným prostriedkom na Slovensko alebo do iného susediaceho štátu, ak sa v ňom cesta začala;
 • Spiatočnú cestu spolucestujúceho poisteného, ak tento musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiť z dôvodu prevozu poisteného alebo na základe nemocničného pobytu poisteného ho musí predĺžiť. Cesta na Slovensko prípadne do susediaceho štátu kde sa cesta začala sa organizuje v najkratšom možnom termíne a uskutoční sa primeraným dopravným prostriedkom;
 • Prepravu cestovnej batožiny poisteného a jeho sprevádzajúcej osoby;
 • Cestu jednej osobe poverenej poisteným na miesto pobytu a späť do bydliska poisteného, ak je na základe poistnej udalosti potrebný opatrovateľ, ktorý jeho spolucestujúce neplnoleté deti privedie domov;
 • Prevoz telesných pozostatkov poisteného na územie Slovenskej republiky, resp. po dohode s poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou do iného štátu Európskej únie; zdravotnú starostlivosť v dôsledku náhlej zmeny jeho zdravotného stavu – stabilizácia poisteného, aby mohol pokračovať v ceste alebo bol schopný prevozu do vlasti.

Limity poistného plnenia pre liečebné náklady v zahraničí pri krátkodobom cestovnom poistení 

Limity pre liečebné náklady

Liečebné náklady PLUS / Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Liečebné náklady

300 000 €

300 000 €

350 000 €

Ubytovanie a doprava blízkej osoby pri hospitalizácii nad 5 dní

Doprava 100%,  ubytovanie 83 € / noc a max 5 nocí

 

-

Doprava 100%,  ubytovanie 83 € / noc a max 5 nocí

Doprava detí do 15 rokov

2 000 €

1 700 €

2 000 €

Akútne stavy pri chronických alebo existujúcich ochoreniach

 

25 000 €

 

-

 

25 000 €


Limity poistného plnenia pre liečebné náklady v zahraničí pri ročnom cestovnom poistení

Limity pre liečebné náklady

Liečebné náklady a Cestovné poistenie - - ročné SVET

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET

Liečebné náklady

300 000 €

350 000 €

1 000 000 €

Ubytovanie a doprava blízkej osoby pri hospitalizácii nad 5 dní

Doprava 100%,  ubytovanie 90 € / noc a max 5 nocí

Doprava 100%,  ubytovanie 90 € / noc a max 5 nocí

Doprava 100%,  ubytovanie 100 € / noc a max 5 nocí

Doprava detí do 15 rokov

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Akútne stavy pri chronických alebo existujúcich ochoreniach

 

-

 

20 000 €

 

20 000 €

Asistenčné služby

Súčasťou cestovného poistenia je poistenie asistenčných služieb. Asistenčné služby sa poskytujú len v zahraničí, nie na území Slovenskej republiky.

Pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania v zahraničí

 • Poistná udalosť nastane, ak poistenému hrozí uväznenie alebo ho vzali do väzby v zahraničí.
 • Poisťovateľ poskytne pomoc pri zabezpečení právneho zástupcu, ako aj tlmočníka.
 • Poisťovateľ ďalej poskytne zálohu na právneho zástupcu, prípadne na kauciu do výšky dohodnutej sumy.

Limity poistného plnenia pri krátkodobom poistení

Asistenčné služby

Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Preddavok pre advokáta/ kauciu

3 400 €

1 700 €

3 400 €

 Limity poistného plnenia pri ročnom poistení

Asistenčné služby

Cestovné poistenie - ročné SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET 45 dní/ 90dní

Preddavok pre advokáta/ kauciu

2 000 €

2 500 €

3 000 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistnou udalosťou je škoda na veci a/ alebo na zdraví, ktorú spôsobil poistený svojím konaním alebo opomenutím tretej osobe počas cesty a za ktorú zodpovedá v zmysle občianskoprávnych predpisov, a z ktorej poistenému vyplýva povinnosť náhrady škody.

Poistné sumy pri krátkodobom poistení

Poistenie zodpovednosti

Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Škody na zdraví a na majetku

100 000 €

100 000 €

200 000 €

Poistné sumy pri ročnom poistení

Poistenie zodpovednosti

Cestovné poistenie - ročné SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET 45 dní/ 90dní

Škody na zdraví a na majetku

100 000 €

200 000 €

250 000 €

Úrazové poistenie

Poistnou udalosťou je vznik úrazu poisteného po nástupe poisteného na cestu. Poistné plnenie poskytne poisťovňa len za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu od 50 %.

Poistné sumy pri krátkodobom poistení

Úrazové poistenie

Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Trvalé následky úrazu

34 000 €

17 000 €

34 000 €

Poistné sumy pri ročnom poistení

Úrazové poistenie

Liečebné náklady a Cestovné poistenie - - ročné SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET 45 dní/ 90dní

Trvalé následky úrazu

20 000 €

35 000 €

50 000 €

Poistenie batožiny

Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, krádež alebo lúpež poistených predmetov osobnej potreby pri dokázaní cudzieho vplyvu.

Poistné krytie pre osobné veci

Poistené sú veci osobnej potreby:

 • oblečenie, obuv,
 • toaletné potreby,
 • kufre a cestovné tašky

V balíku Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS a Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP sú navyše poistené aj predmety, ktoré slúžia na vykonávanie povolania, ako obchodný tovar, kolekcia vzoriek, náčinie, nástroje a technické prístroje všetkého druhu a ich príslušenstvo, napr. laptopy. 

Poistenie cenností

Cennosti - šperky, hodinky, kožuchy, luxusné doplnky, technické prístroje všetkého druhu a ich príslušenstvo, napr. fotografické, filmovacie, videoprístroje, laptopy, optické prístroje, zábavná elektronika, mobilné telefóny a iné, športové náradie (napr. bicykle, surfové dosky, lyže, a iné), detské kočíky a hudobné nástroje sú poistené len vtedy, ak sú primerane zabezpečené alebo pod dohľadom poisteného.

Limity poistného plnenia pri krátkodobom cestovnom poistení

 

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata

Jednotlivec

1 000 €

700 €

1 000 €

rodina

2 000 €

1 400 €

2 000 €

Náhrada cenných vecí

do 1/3 poistnej sumy

Nutné nákupy pri meškaní batožiny

Jednotlivec

200 €

140 €

200 €

rodina

400 €

280 €

400 €

Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

Jednotlivec

400 €

340 €

400 €

rodina

800 €

800 €

800 €

Preddavok pri krádeži platobných prostriedkov

Jednotlivec

350 €

-

350 €

rodina

700 €

-

700 €

 Limity poistného plnenia pri ročnom cestovnom poistení

 

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie - - ročné SVET

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP

Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata

Jednotlivec

1 000 €

3 400 €

3 400 €

rodina

2 000 €

3 400 €

3 400 €

Náhrada cenných vecí

do 1/3 poistnej sumy

do 1/2 poistnej sumy

do 1/2 poistnej sumy

Nutné nákupy pri meškaní batožiny

Jednotlivec

140 €

200 €

300 €

rodina

280 €

400 €

500 €

Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov

Jednotlivec

350 €

400 €

400 €

rodina

700 €

800 €

800 €

Preddavok pri krádeži platobných prostriedkov

Jednotlivec

-

400 €

400 €

rodina

-

800 €

800 €

Poistenie pátrania a záchrany

Predmetom poistenia sú náklady spojené so záchrannou činnosťou vykonanou počas poistenej cesty:

 • horskou službou v horskej oblasti na území Slovenska,
 • záchrannou službou v zahraničí

Limity poistného plnenia pri krátkodobom cestovnom poistení

Poistenie pátrania a záchrany

Liečebné náklady PLUS / Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS /  Cestovné poistenie PLUS

Náklady na pátranie a záchranu

15 000 €

20 000 €

Limity poistného plnenia pri ročnom cestovnom poistení

Poistenie pátrania a záchrany

Cestovné poistenie - ročné SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET 45 dní/ 90dní

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET 45 dní/ 90dní

Náklady na pátranie a záchranu v zahraničí aj na Slovensku

20 000 €

20 000 €

25 000 €

Poistenie storna a prerušenia cesty

Poistná udalosť nastane, ak poistený nemôže nastúpiť na cestu alebo musí cestu prerušiť z dôvodu:

 • nečakané náhle ťažké ochorenie alebo náhly ťažký úraz, neznášanlivosť očkovania alebo smrť poistenej osoby;
 • tehotenstvo poistenej osoby, ktoré nastalo až po rezervácii cesty;
 • nečakané náhle ťažké ochorenia alebo náhly ťažký úraz, alebo smrť rodinných príslušníkov alebo smrť inej blízkej osoby alebo smrť spolupoistenej osoby uvedenej v poistnej zmluve;
 • značná vecná škoda na majetku vo vlastníctve poistenej osoby v mieste jej bydliska následkom živelnej pohromy (požiar a pod.) alebo trestného činu tretej osoby, ktoré si vyžadujú jej prítomnosť;
 • nezavinená strata pracovného miesta pre výpoveď pracovnej zmluvy poistenej osobe zo strany zamestnávateľa (netýka sa skúšobnej doby);
 • podanie žiadosti o rozvod;
 • prepadnutie pri maturitnej skúške alebo rovnakej záverečnej skúške najmenej trojročného vzdelávania poistenej osoby bezprostredne pred termínom poistenej cesty rezervovanej pred skúškou;
 • doručenie súdneho predvolania poistenej osobe;
 • ak poistený nedostane vízum potrebné pre cestu (nevzťahuje sa na vízum do USA);
 • transplantácia orgánov, pričom poistený musí byť prijímateľ alebo darca orgánov;
 • únos blízkej osoby poisteného.

Poistné krytie pri krátkodobom poistení

Poistenie storna

a  prerušenia cesty

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD / Poistenie storna ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS / Poistenie storna PLUS

Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu

 Až do výšky poistnej sumy

Spoluúčasť 10 %

 Až do výšky poistnej sumy

Bez spoluúčasti

Náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu

 Poistné krytie pri ročnom poistení

 

Poistenie storna a  prerušenia cesty

bez spoluúčasti

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET

Náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu a nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu

Jednotlivec

 

1 350 €

1 500 €

rodina

2 700 €

3 000 €

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Ide o nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie v zahraničí - príchod na stanicu alebo letisko, z týchto dôvodov: 

 • úraz poisteného alebo dopravná nehoda, ktorej účastníkom je poistený;
 • technická porucha dopravného prostriedku;
 • meškanie letu do miesta začatia cesty.

Poisťovňa preplatí potrebné a preukázané náklady na cestu, ako aj prípadné dodatočné náklady na nevyhnutné prenocovanie a stravovanie poisteného až do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Poistné krytie pri krátkodobom poistení 

 

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Cestovné poistenie PLUS

Komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie:

Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu

 

Jednotlivec

 

 

100 €

 

35 €

 

100 €

 

Rodina

 

 

200 €

 

70 €

 

200 €

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko z cieľovej destinácie späť do miesta, kde sa cesta začala:

Náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík

 

Jednotlivec

 

 

100 €

 

35 €

 

100 €

 

rodina

 

200 €

 

70 €

 

200 €

Poistné krytie pri ročnom poistení 

 

Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS SVET

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET

Zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie:

Náhrada dodatočných nákladov na prenocovanie, stravu a cestu

 

Jednotlivec

 

 

270 €

 

300 €

 

Rodina

 

 

540 €

 

600 €

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko z cieľovej destinácie späť do miesta, kde sa cesta začala:

Náhrada dodatočných nákladov na nocľah a stravu alebo taxík

 

Jednotlivec

 

 

270 €

 

300 €

 

rodina

 

540 €

 

600 €

Pripoistenia k cestovnému poisteniu Európskej cestovnej poisťovne

K cestovnému poisteniu si môžete pripoistiť niektoré krytia, ktoré je možné dojednať pri ceste do zahraničia aj ako hlavné poistenie.

Poistenie opustenej domácnosti

Domácnosť je možné si poistiť len na obdobie dovolenky alebo iného vycestovania do zahraničia, čiže krátkodobo. Poistenie kryje:

 • povodne a záplavy,
 • vandalizmus a vandalizmus po vlámaní,
 • škody po zadymení,
 • elektrický skrat,
 • rozbitie skla,
 • úder blesku,
 • výpadok elektrickej energie,
 • odstránenie príčin a následkov havarijného stavu a poruchy,
 • odomknutie zabuchnutých dverí.

Limit poistného plnenia je 5 000 €.
Jednorazové poistné sa kalkuluje 2,20 € na deň.

Asistencia k motorovému vozidlu

Keď máte napr. staršie auto alebo počas roka veľa nejazdíte a vozidlo nemá havarijnú poistku, mohlo by byť užitočné počas krátkodobého výjazdu týmo autom v zahraničí dojednať jednorazové poistenie asistencie k motorovému vozidlu.

Poistenie kryje asistenčné služby:

 • vyhľadanie servisu a konzultáciu,
 • technickú podporu a opravu na mieste,
 • odtiahnutie a úschovu vozidla,
 • náhradné vozidlo,
 • ubytovanie alebo dopravu,
 • repatriáciu a vyzdvihnutie vozidla.

Limit poistného plnenia je 1 500 €.
Jednorazové poistné sa kalkuluje 2,20 € na deň.

Poistenie hráčov golfu

Poistenie v rámci ročného cestovného poistenia podľa tarify GOLF PLUS sa vzťahuje na amatérskych hráčov golfu a pre nich usporiadaných amatérskych neprofesionálnych turnajov.

 • Poisťovňa poskytuje náhradu nevyužitých klubových členských príspevkov v golfovom klube, ak poistený zaplatil ročný členský hrací príspevok (fee) golfového klubu a nemôže hrať golf v dôsledku úrazu, ktorý utrpel v dobe poistenia;
 • náklady na dočasný prenájom golfového vybavenia v dôsledku krádeže alebo poškodenia golfového vybavenia - golfové palice, loptičky, bag, ručné vozíky, príslušenstvo a oblečenie;
 • poškodenie alebo krádež golfového vybavenie;
 • nevratné štartovné na turnajoch z dôvodu úrazu alebo choroby
 • pohostenie – nápoje pre hráčov na ihrisku v prípade dosiahnutia hole in one

Limity poistného plnenia pre hráčov golfu 

Poistenie Golf PLUS

Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP SVET

Náhrada klubových členských príspevkov

1 000 €

Prenájom náhradného golfového vybavenia

100 €

Náhrada golfového vybavenia pri poškodení alebo krádeži

100 €

Náhrada štartovného

100 €

Hole in one

300 €

Skupinové cestovné poistenie zamestnancov

Korporátne cestovné poistenie rieši v niekoľkých moduloch poistné krytie pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov.

Územná platnosť poistenia: Európa alebo celý svet

Modul poistenia

Poistné krytie

Modul A

 

·       Asistenčné služby

·       Poistenie liečebných nákladov do 300 000 €

·       Poistenie pátrania a záchrany do 20 000 €

Modul B

 

Úrazové poistenie

·       Trvalé následky úrazu do 100 000 € od 20% telesného poškodenia

·       Smrť následkom úrazu do 60 000 €

Modul C

 

Poistenie neočakávaných zmien na ceste

·       Prerušenie cesty do 1 000 €

·       Zmeškanie dopravného prostriedku do 300 €

·       Oneskorený návrat do 180 €

Modul D

Poistenie batožiny do 5 000 €

Modul E

 

Kompletná pomoc pre firemné motorové vozidlo do 5 000 €

·       Technická pomoc na mieste do 200 €

·       Vyslobodenie firemného motorového vozidla po dopravnej nehode

·       Odťah motorového vozidla po poruche alebo dopravnej nehode do 200 €

·       Asistencia v prípade nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla

·       Garážovanie nepojazdného vozidla

·       Ubytovacie náklady v prípade nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla do 350 €

·       Prenájom náhradného motorového vozidla v prípade nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla do 500 €

·       Dovoz vozidla v prípade nespôsobilosti poisteného na vedenie motorového vozidla do 1 500 €

·       Spätná doprava motorového vozidla vo vnútri krajiny do 500 €

·       Repatriácia motorového vozidla zo zahraničia do 1 500 €

Modul F

Poistenie zodpovednosti – škody na zdraví a na veci do 200 000 € 

Poistné podmienky: Všeobecné poistné podmienky Corporate Travel Insurance