Poistenie zodpovednosti za škodu z chovu koňa
Načítava sa...
Poistenie zodpovednosti za škodu z chovu koňa

Poistenie koňa

Majiteľ, nájomca alebo jazdec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí kôň inej osobe na zdraví alebo na veci. Koňovi hrozí choroba, úraz, živelná pohroma alebo dopravná nehoda pri jeho prevoze, v najhoršom prípade zmárnenie alebo uhynutie.
Vlastníte koňa na účely športové, rekreačné alebo chovné?
Poraďte sa s nami o poistení

Poistenie zodpovednosti z chovu koňa

Kto je poistený?

Poistený je široký okruh osôb podľa toho, či sa do poistenia prihlasuje vlastník alebo nájomca koňa. Poistený môže byť:
 1. Vlastník koňa, pričom spolupoistení sú jeho rodinní príslušníci a akákoľvek iná osoba, ktorá koňa bezodplatne užíva alebo používa.
 2. Nájomca koňa, jeho rodinní príslušníci a akákoľvek iná osoba, ktorá koňa bezodplatne užíva alebo používa.
Poistený nie je podnikateľ, ktorý koňa využíva na základe živnosti alebo ho ustajňuje za odplatu.

Predmet poistenia zodpovednosti

Poistená je akákoľvek náhodná škodová udalosť, spôsobená chovom koňa tretej osobe, za ktorú poistený zodpovedá, a to najmä:
 • škoda na zdraví alebo usmrtením
 • škoda na majetku a ušlom zisku
 • náklady na právnu ochranu po poistnej udalosti

Aké kone môžu byť poistené?

 • Kôň musí byť evidovaný v Centrálnej evidencií koní na Slovensku.
 • 1 vlastník alebo nájomca si môže poistiť zodpovednosť 1, 2 alebo 3 koní

Ako uzavrieť poistenie?

 1. Vyklikáte si online prihlášku na počítači alebo mobile
 2. Zaplatíte jednorazové poistné
 3. Dostanete Potvrdenie o poistení zodpovednosti vlastníka / nájomcu koňa
 4. V prípade poistenia s územnou platnosťou Európa je k dispozícii Potvrdenie o poistení v angličtine – Certificate of Insurance

Postup v prípade vzniku škody?

 • Ak sa stala vážna škoda na zdraví, zavolajte zdravotnú záchrannú službu – tiesňovú linku 112, ak ide o väčšiu škodu na majetku volajte na políciu číslo 158 a trvajte na písomnom protokole o vzniku škody.
 • V prípade škody na majetku je vhodné vyhotoviť fotografie alebo videozáznam, vymeniť si kontaktné informácie s poškodeným a ak to povaha poškodenia majetku vyžaduje, vykonať opatrenia na zabránenie zväčšovania vzniknutej škody.
 • Škodu hlásite priamo poisťovni niektorým z týchto spôsobov
  • vyplnením online formulára
  • telefonicky na infolinke hlásenia škôd +421 2 32 600 100
  • osobne v ktorejkoľvek pobočke UNIQA poisťovne
  • poštou pošlete do poisťovne vyplnené tlačivo hlásenia škody
  • Ak budete mať akúkoľvek pochybnosť, zavolajte nám na infolinku 0948 117 707

Poistenie koňa

Poistenie je možné dojednať pre:
 • mladé kone,
 • chovné kone,
 • kone pre rekreačné použitie,
 • športové kone;
 • dostihové kone.
Vstupný vek koňa do poistenia býva obvykle od 6 mesiacov do 8 rokov. Pri poistení zodpovednosti za škodu z chovu koňa žiadne vekové obmedzenie neplatí. Najviac sú chované kone teplokrvných plemien. Tieto kone sa zaraďujú do ďalšej prípravy najskôr vo veku 3 roky, preto dovtedy sa poisťujú v kategórii mladé kone. Po ich zaradení do špecifickej prípravy, alebo do chovu dôjde u nich ku zmene rizika a preto je treba poistnú zmluvu prepracovať pre nový účel chovu, napr. z kategórie mladých na športové kone, rekreačné kone, chovné kone a podobne. Zmenu poisteného rizika zohľadňuje v tomto prípade vyššia sadzba. Výnimka je pri plemene anglický plnokrvník, ktorý môže byť zaradený do dostihovej prípravy už vo veku 18 až 20 mesiacov. Takže u neho v tom veku môže dôjsť k zmene rizika a preto je vhodné prepracovať poistnú zmluvu. Taktiež je možný aj opačný prípad, kedy poistený športový, alebo dostihový kôň je preradený napríklad medzi kone rekreačné, alebo chovné, takže následkom zmeny rizika je potrebné prepracovať poistnú zmluvu aj so zmenou sadzby. Pretože koniec poistenia pri poistení koní končí dovŕšením 16. roku života koňa, je vždy prvé poistné obdobie odo dňa začiatku poistenia do dňa, ktorý je zhodný s dňom narodenia koňa.

Poistené riziká pri poistení koňa

Poistenie sa dojednáva pre prípad uhynutia, zmárnenia a zabitia koní v dôsledku:
 • nákazy v ohnisku nákazy, ktoré bolo vyhlásené príslušným orgánom štátnej správy - sneť šelestivá, sneť slezinová (antrax), Q - horúčka, salmonelóza, slintačka a krívačka, Aujeszkého choroba, tuberkulóza a paratuberkulóza, brucelóza, besnota, leptospiróza, pasteurelóza, Horúčka údolia Rift a Schmallenberg vírus, infekčná metritída koní, kach koní, Dornská choroba (nákazlivá encefalomyelitída koní), infekčná anémia koní, sopľavka (maleus), kiahne koní, salmonelóza koní (S. abortus equi), japonská encefalitída koní, Surra (L. evansi), Venezuelská konská encefalomyelitída;
 • požiarnych a živelných nebezpečí - t.j. v dôsledku požiaru, výbuchu, úderu blesku, víchrice ako aj straty zvierat pri týchto udalostiach;
 • choroby a úrazu - úhyn, zmárnenie alebo nevyhnutné zabitie poistených hospodárskych zvierat, ku ktorému došlo z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu zapríčineného požiarom alebo živlom.;
 • havárie alebo živelnej udalosti pri preprave v dopravnom prostriedku na to určenom.

Podklady pre dojednanie poistenia

Každý kôň má vystavené Osvedčenie o pôvode koňa, alebo Výpis z plemennej knihy. Na Osvedčení, alebo Výpise je uvedené číslo pod ktorým je kôň v plemennej knihe zapísaný. Toto číslo je treba uviesť do Dodatku k poistnej zmluve. Koňa bez Osvedčenia o pôvode, alebo Výpisu z plemennej knihy nie je možné poistiť. Kópiu uvedených dokladov je treba priložiť k dotazníku pre poistenie koňa.

Pre účely poistenia koní musí byť na každého koňa pred poistením vyplnený Veterinárny dotazník koňa vrátane jeho identifikácie. Na prvej strane Veterinárneho dotazníka potvrdí príslušný ošetrujúci veterinárny lekár zdravotný stav koňa v čase poistenia, poprípade jeho predchádzajúce zdravotné ťažkosti.

Identifikácia koňa

Podmienkou poistenia koňa je riadne zabezpečenie jeho identifikácie. Rozumie sa tým zabezpečenie totožnosti konkrétneho koňa.

Kôň je identifikovateľný na základe svojich vrodených a získaných znakov. Najvýraznejšie vrodené znaky sú pri väčšine koní biele škvrny – znaky hlavne na hlave a končatinách. Tvar týchto bielych škvŕn – znakov je treba zakresliť do siluety na druhej strane Veterinárneho dotazníka a slovne ich popísať.

Okrem týchto vrodených znakov môžu mať kone aj tzv. získané znaky. Najvýraznejšie z nich sú rôzne jazvy, farebné škvrny a tzv. výpaly. Výpaly sú stopy na koži koní po pálení žeravým železom. Je to súčasť trvalého označenia koní v zmysle platnej legislatívy.

Väčšina koní na Slovensku je označená trvale výpalmi. Tieto výpaly sú spravidla umiestnené na ľavej alebo pravej strane krku, ľavej alebo pravej strane boku (za kohútikom), alebo na stehne. Výpaly môžu mať tvar písmena, čísla, alebo nejakého symbolu. Všetky tieto výpaly je treba riadne zakresliť do siluety koňa na druhej strane Veterinárneho dotazníka. Pretože nie všetky kone môžu byť uvedeným spôsobom riadne identifikovateľné, resp. výpaly nemusia byť riadne čitateľné, podmienkou poistenia koňa je jeho označenie elektronickým transpondérom – mikročípom (čípom). Čípovanie koňa môže vykonať výlučne veterinárny lekár. Zoznam veterinárnych lekárov, ktorí čípujú zvieratá je uvedený na internetovej stránke Komory veterinárnych lekárov www.veterina.sk, alebo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy www.svps.sk. Číslo čípu koňa je treba uviesť na príslušné miesto vo Veterinárnom dotazníku.