Ako a kedy vzniká poistenie?

Poistenie je zmluvný vzťah, kedy poisťovňa preberá za poisteného riziko a poistník jej platí poistné.

Ako vzniká poistenie?

Poistenie môže vzniknúť z právneho hľadiska dvomi spôsobmi – uvádzame praktické vysvetlenie podľa § 792 Občianskeho zákonníka:

  1. prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy navrhovateľom – obyčajne poistník (klient) podáva písomný návrh, ktorý poisťovňa preskúma, najmä po stránke ocenenia rizika, ale aj z formálneho hľadiska a keď tento návrh prijme, vystaví klientovi poistku ako potvrdenie o uzavretí poistenia;
  2. zaplatením prvého alebo jednorazového poistného – tento spôsob vzniku poistenia má význam najmä vtedy, keď návrh na uzavretie poistnej zmluvy zatiaľ nestihol prejsť celým „schvaľovacím“ procesom v poisťovni, alebo je len na ceste od agenta do poisťovne, ale poistné krytie rizika už existuje, pretože klient zaplatil poistné.

Kedy vzniká poistenie?

Poistenie vzniká nultou hodinou nasledujúceho dňa po uzavretí poistenia, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak – § 795 Občianskeho zákonníka.

Predbežné krytie.

V niektorých prípadoch je z praktického hľadiska nevyhnutné, aby poistné krytie vzniklo ihneď po písomnom formulovaní návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, napríklad pri poistení motorového vozidla, ktoré bolo práve predané v autosalóne a klient ho ihneď po prevzatí chce používať. Vtedy ešte obyčajne nie je ani prijatý návrh na uzavretie poistnej zmluvy poisťovňou, ani zaplatené poistné, t. j. nie je splnená ani jedna podmienka vzniku poistenia z právneho hľadiska. V týchto prípadoch sa používa tzv. predbežné krytie.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.