Mám škodu spôsobenú cudzím vozidlom a súčasne mám dojednané havarijné poistenie

 1. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a privolajte lekára – Záchranná služba ☎155 alebo Integrovaný záchranný systém ☎ 112.
 2. V prípade zranenia alebo ak hmotná škoda presiahla desaťnásobok minimálnej mzdy alebo sa neviete zhodnúť s iným účastníkom nehody, kto z vás škodu zapríčinil, privolajte dopravnú políciu ☎ 158.
 3. Ak si to situácia vyžaduje, volajte hasičov – Požiarna a záchranná služba ☎ 150 alebo Integrovaný záchranný systém ☎112.
 4. Ak došlo pri dopravnej nehode k zrážke s iným vozidlom alebo došlo ku škode na zdraví alebo veci, vyplňte formulár Správa o nehode. Ide o medzinárodne schválený a jednotný samoprepisovací formulár v niekoľkých jazykoch, vy ho vypisujete v slovenskej verzii výlučne v bodoch, ktoré sa Vás týkajú, potom postupujte nasledovne:
  • ak je druhým účastníkom nehody občan SR, odovzdajte mu na vyplnenie druhú časť formulára v slovenskej verzii; keď zúčastnené strany formulár podpíšu, odtrhnite vrchný list a odovzdajte ho druhej strane
  • ak je druhým účastníkom nehody cudzinec, odovzdajte mu na vyplnenie formulár v jednej z priložených jazykových verzií; po podpísaní formulára zúčastnenými stranami odovzdajte jednu verziu druhej strane. Ak ste škodca – vinník nehody, vznik škodovej udalosti oznámte bez zbytočného odkladu svojej poisťovni:
  • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, alebo
  • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla v zahraničí.
 5. Ak ste poškodený a súčasne máte dojednané havarijné poistenie, poistnú udalosť musíte oznámiť vašej havarijnej poisťovni. Plnenie znížené o dohodnutú spoluúčasť vám bude vyplácať vaša havarijná poisťovňa, poisťovňa škodcu vám preplatí len spoluúčasť. Komunikáciu s poisťovňou škodcu by mala zabezpečovať vaša havarijná poisťovňa a vymôcť vám aj preplatenie spoluúčasti, nie všetky poisťovne to však urobia.

Varujeme pred všeobecne dosť rozšíreným mylným názorom, že keď mám havarijné aj povinné zmluvné poistenie (PZP) zodpovednosti a som poškodený, „nemal by som si čerpať zo svojej havarijnej poistky, nech to zaplatí poisťovňa škodcu“. Problém je v tom, že z havarijnej poistky sa prepláca škoda v nových cenách, ale z PZP v časových, čiže amortizáciou znížených cenách. Až v posledných rokoch postupne prechádzajú niektoré poisťovne na výpočet poistného plnenia v nových cenách aj pri PZP. Poisťovňa vám pritom obyčajne nevezme bonus, keď škodu zavinila tretia osoba, pretože hneď po vyplatení vášho plnenia vznesie regresný nárok na náhradu škody voči poisťovni škodcu.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.