...

O poistení vieme všetko

Ochoreli ste a priznali vám práceneschopnosť (PN)

V prípade, ak ste boli uznaný(á) za dočasne práceneschopného, preštudujte si poistné podmienky v svojej poistnej zmluve a doručte do poisťovne:

  1. Čo najskôr potvrdenie ošetrujúceho lekára o vzniku pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive poisťovne
  2. Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, vystavené pre Sociálnu poisťovňu, príp. potvrdenie o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia.
  3. V pravidelných intervaloch podľa poistných podmienok informujte poisťovňu na predpísanom formulári poisťovateľa o trvaní pracovnej neschopnosti a o kontrolách u ošetrujúceho lekára.
  4. Oznámenie o ukončení pracovnej neschopnosti doručte poistiteľovi ihneď po skončení pracovnej neschopnosti
  5. Poisťovňa môže tiež požadovať potvrdenie o vašom čistom príjme za posledné zdaňovacie obdobie.

Dajte si pozor na lehoty pre oznamovanie jednotlivých udalostí, najmä začiatok a koniec PN, pretože poisťovne sú dosť prísne a dôsledne požadujú dodržanie týchto lehôt, a to aj za cenu prípadného odmietnutia poistného plnenia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...