...

O poistení vieme všetko

Spôsobili ste neúmyselnú škodu v zahraničí s hrozbou vysokého odškodného alebo uväznenia

Ak máte dojednané kvalitné cestovné poistenie do zahraničia, jeho súčasťou je aj poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú na majetku alebo na zdraví alebo usmrtením. Keď spôsobíte škodu inému, môžete byť terčom nárokov na náhradu škodu s vysokým požadovaným odškodným. Držte sa týchto odporúčaní.

  1. V prípade vzniku poistnej udalosti zo zodpovednosti za škodu informujte asistenčnú službu svojej poisťovne a postupujte podľa jej pokynov,
  2. Svoju zodpovednosť za škodu neuznávajte bez súhlasu poisťovateľa a náhradu škody neplaťte, ani sa k tomu nezaväzujte,
  3. Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete dobre rozumieť,
  4. Ak je to možné, vznik škody ohláste polícii, o ohlásení si vyžiadajte potvrdenie,
  5. Okolnosti vzniku škody sa snažte vyfotografovať alebo inak zdokumentovať,
  6. Poškodené veci alebo ich zvyšky si v prípade možnosti uschovajte,
  7. Po návrate z cesty okamžite ohláste poistnú udalosť poisťovateľovi.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...