...

O poistení vieme všetko

Utrpeli ste úraz?

Ako postupovať a akým spôsobom máte preukázať poisťovni vznik a následky úrazu? Uvádzame základné body, spoločné pre všetky poisťovne, inak sa riaďte pokynmi likvidácie.

  1. Poistnú udalosť oznámte bezodkladne na predpísanom tlačive poisťovne. vyplnenom a podpísanom lekárom.
  2. Ak boli okolnosti úrazu vyšetrované políciou, uveďte adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje, prípadne policajnú správu.
  3. Ak úraz spôsobil práceneschopnosť, pripojte doklad o pracovnej neschopnosti.
  4. V prípade poistenia nákladov spojených s úrazom priložte originály potvrdení o vzniknutých nákladoch.
  5. V prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu priložte prepúšťaciu správu z nemocnice (správa ošetrujúceho lekára).
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...