Všeobecné poistné podmienky

Zákon o povinnom zmuvnom poistení č. 381/2001 Z. z. podrobne upravuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon o PZP) a Občiansky zákonník – časť o poistení, § 792 až § 828, upravuje všetky pravidlá vzniku a zániku poistenia, poistenie osôb, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.

Všeobecné poistné podmienky (VPP) určujú základné pravidlá, ktorými sa riadi poistná zmluva, najmä rozsah, limity poistného plnenia, vznik a zánik, výluky z poistného plnenia,platenie poistného, práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa. VPP sú často doplnené ďalšími poistnými podmienkami, ako sú Zmluvné dojednania alebo Osobitné poistné podmienky. Tieto dokumenty presnejšie upravujú zmluvné vzťahy, najmä pokiaľ ide o pripoistenie asistenčných služieb, živelných udalostí, úrazové poistenie sedadiel, pripoistenie skla a podobne. VPP a ostatné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Klient by sa mal pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámiť s obsahom VPP.

Všeobecné poistné podmienky – Cestovné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
AXA ASSISTANCE – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
Európska cestovná poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
KOOPERATIVA poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
Union poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
UNIQA poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky
Wüstenrot poisťovňa – cestovné poistenie všeobecné poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky – Povinné zmluvné poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
AXA pojišťovna PZP všeobecné poistné podmienky
ČSOB Poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
Generali Slovensko poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
Groupama poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
KOMUNÁLNA poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
KOOPERATIVA poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
Union poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
UNIQA poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky
Wüstenrot poisťovňa PZP všeobecné poistné podmienky

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.