Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 43/2004

Kompletné znenie zákona nájdete na stránke Zákon o starobnom dôchodkovom sporení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

PRVÁ HLAVA

Základné ustanovenia

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.

§ 2

Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu s dôchodkovým poistením podľa osobitného predpisu zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

DRUHÁ HLAVA ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3 – zrušený

§ 4

Zamestnanec

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.

§ 5

Samostatne zárobkovo činná osoba

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu.

§ 6

Sporiteľ

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení zapísanú v registri zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“) alebo má uzatvorenú dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom (ďalej len „dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom“). Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej dôchodkovú správcovskú spoločnosť určila Sociálna poisťovňa.

§ 7

Spôsobilosť v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia

  1. Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu.
  2. Za zomretého podľa tohto zákona sa považuje aj fyzická osoba vyhlásená súdom za mŕtvu.

§ 8 – zrušený

§ 9

Zákaz diskriminácie

Na zákaz diskriminácie pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa vzťahuje osobitný predpis.

§ 10

Zamestnávateľ

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.

§ 11

Poistiteľ

Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu8a) alebo zahraničná poisťovňa, ktoré sú na území Slovenskej republiky oprávnené vykonávať poisťovaciu činnosť v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia.

§ 12 – zrušený

§ 13 – zrušený

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.