Ako René Grajciar musel zaplatiť za odtrhnutú strechu a zrútený komín

René Grajciar je rodinne založený tridsiatnik, má ženu a dve deti. Šťastná slovenská rodina žije v rodinnom dome po rodičoch, pričom jeho matka – dôchodkyňa a vdova býva s nimi. Dom patril starej pani Grajciarovej, ale pred niekoľkými rokmi sa rozhodla, že ho prepíše na syna. Dali právnikovi vyhotoviť darovaciu zmluvu, išli spolu k notárovi a potom požiadali o vklad do katastra nehnuteľností. Dohodli sa, že mamička bude mať do smrti právo žiť v darovanom dome a všetci sa tešili z tohto riešenia, najmä stará mama bola rada, že má pod jednou strechou vnúčatá.

Nedávno sa prehnal Európou orkán Sabrina, dorazil na Slovensko ako víchrica, ktorá zasiahla aj dom Grajciarovcov. Odtrhla polovicu strechy a zrútila komín. Aké bolo prekvapenie Reného Grajciara, keď mu likvidátor oznámil, že poistná zmluva poistenia domu zo zákona zanikla! Medzičasom došlo k zmene vlastníka, pretože poistka znie na meno jeho matky, hoci za poistku riadne platia poistné. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

René sa obrátil na svojho poisťovacieho agenta a tiež na svojho právnika, ktorí mu vysvetlili, že jeho (matkina) poistná zmluva zanikla.

§ 812 Občianskeho zákonníka hovorí: „Zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie zanikne, ak poistné podmienky neurčujú inak.“. Poistná zmluva je neplatná, aj keď poistné je riadne zaplatené. Keď sa poisťovňa dozvie o zmene vlastníka poistenej veci, zruší poistenie k dátumu zmeny vlastníka a vráti nespotrebované poistné.

Zákon a ani jeho výklad bohužiaľ nevysvetľuje všetky najčastejšie prípady, ktoré majú vplyv na zánik poistnej zmluvy v dôsledku zmeny vlastníka.

  • K zmene vlastníctva hnuteľnej veci predajom / kúpou môže dôjsť aj ústnou dohodou, ale v tomto prípade je ťažké preukázať, že k tomu došlo.
  • K zmene vlastníka hnuteľnej veci predajom / kúpou veci obyčajne dochádza podpísaním kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a zaplatením kúpnej ceny.  
  • Kúpa / predaj motorového vozidla si vyžaduje písomnú formu, pretože inak dopravný inšpektorát vozidlo neprepíše v osvedčení o evidencii vozidiel.
  • K zmene vlastníctva nehnuteľnosti dochádza výlučne na základe písomnej zmluvy, a to až zápisom v katastri nehnuteľností.
  • K zmene vlastníka veci môže dôjsť aj darovaním na základe darovacej zmluvy.
  • Ak vlastník veci zomrie, už pochopiteľne nič nevlastní, pretože na onen svet si nič materiálne nevezme. V tomto prípade si musíme počkať na skončenie dedičského konania a rozhodnutie o dedičstve, aby sme vedeli, kto bude vlastníkom veci.

Prípad, keď poistený / poistník zomrie, je obyčajne riešený v poistnej zmluve, každá poisťovňa to má trochu inak zakotvené vo všeobecných poistných podmienkach, a dokonca historicky rôzne produkty môžu obsahovať odlišné ustanovenia, týkajúce sa tejto situácie. Preto radím pozostalým čo najrýchlejšie po smrti poisteného zavolať svojmu poisťovaciemu agentovi alebo na infolinku príslušnej poisťovne, prípadne ísť osobne do pobočky poisťovne s úmrtným listom, aby Vám poradili, ako ďalej postupovať.

Zmenu vlastníka poistenej veci je možné oznámiť poisťovni prostredníctvom nášho generátora, pomocou neho si vytvoríte pdf dokument, vytlačíte dvakrát, podpíšete a jeden exemplár pošlete do poisťovne s prílohou, ktorá dokazuje zmenu vlastníka – kúpna zmluva, faktúra, zápis v technickom preukaze, nový list vlastníctva, atď.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >