Ako si zabezpečiť šťastný dôchodok?

Dôchodkové sporenieMôj priateľ žije u protinožcov a minule sme zvrtli reč na tému životného štýlu v dôchodku. Keď austrálski manželia dosiahnu dôchodkový vek, predajú a opustia navždy svoj mestský byt, kúpia si karavan a len tak cestujú po krajine alebo odletia na cestu okolo sveta. Po troch rokoch sa vrátia, kúpia alebo prenajmú si dom a usadia sa v malom mestečku na brehu oceánu. Venujú sa svojim koníčkom, prechádzajú sa so psom po pláži, chytajú ryby a užívajú si.

Nedávno sme boli s rodinou pozrieť vo Vlkolínci. Zastal autobus plný švajčiarskych dôchodcov, svižne vystúpili s rukami plnými štetcov, maliarskeho plátna a farieb – dôchodcovská maliarska škola. Učiteľ maľovania im radil a upozorňoval ich, ako výstižne zachytiť nádhernú panorámu skanzenu.

Každý z nás, kto trochu cestuje, isto videl veľa autobusov s nemeckými dôchodcami, ktorí si chodia pravidelne vyhrievať kosti k moru.

Páčil by sa Vám taký dôchodok? Viete si predstaviť, že namiesto živorenia väčšiny dnešných našich dôchodcov by ste mohli tráviť jeseň života v dostatku a plnohodnotne ? Ako je možné sa finančne pripraviť na šťastný dôchodok?

Rozumný človek investuje časť svojich zarobených peňazí prostredníctvom viacerých kanálov. Investujte do nehnuteľnosti – bytu alebo domu, ktorý môžete neskôr prenajímať, alebo aspoň ich kúpou ušetríte na nájomnom, pričom hodnota nehnuteľnosti v našich končinách bude v najbližších rokoch pravdepodobne rásť.

Keďže hovoríme o zabezpečení dôchodku, počítame s dlhým investičným horizontom, bolo by rozumné uvažovať aj o investovaní do akciových podielových fondov. V tomto smere máme u nás veľké rezervy, pretože také investície využíva u nás v súčasnosti menej ako 5% obyvateľstva, pričom napríklad v USA investuje až 54% ľudí. Táto forma nakladania s majetkom si vyžaduje ustavičné sledovanie kapitálového trhu, prehodnocovanie rizika, preto je rozumné nájsť si dobrého finančného poradcu.

Základným spôsobom budovania kapitálu na dôchodok je priamo štátom vytvorený a podporovaný systém dôchodkového zabezpečenia, ktorý má po dôchodkovej reforme, zavedenej od 1.1.2005, podobu trojpilierového systému. Ide o moderný a efektívny spôsob tvorby finančnej rezervy pre poproduktívne obdobie – dôchodkový vek.

Tri piliere dôchodkového zabezpečenia

Prvý pilier je dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni, kam smerujú odvody vo výške 18% z našej hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu u podnikateľov, pričom polovička, teda 9%, sa u sporiteľov v II. pilieri posúva do súkromných dôchodkových fondov.

Mýtus o druhom pilieri

V poslednom čase bolo dosť spochybnené starobné dôchodkové sporenie, tzv. druhý pilier dôchodkového zabezpečenia. Nechceme hodnotiť úroveň výrokov “zodpovedných”, skôr sa pozrime, ako celý systém funguje. Prirovnávať starobné dôchodkové sporenie k ukladaniu peňazí do skrachovaných nebankových subjektov nemá nič spoločné so zdravým rozumom. Viac ako 30 000 licencovaných sprostredkovateľov, ktorí si museli naštudovať 6 zákonov súvisiacich s dôchodkovou reformou, museli byť bezúhonní, s maturitou alebo VŠ vzdelaním, zložili náročné skúšky Úradu pre finančný trh, uzatvorili zmluvy s pol druha milióna sporiteľov pre prvotriedne medzinárodné finančné inštitúcie. Vraj ľudia prispeli na straty jednotlivých DSS? Ľudia už dostali výpisy o stave svojich nasporených peňazí a môžu vidieť, že ich majetok sa investuje a dosahuje zisky. 

Okrem starobného dôchodkového sporenia si môžu občania sporiť aj formou životného poistenia, ktoré môže mať formu kapitálového životného poistenia alebo investičného životného poistenia, prípadne môžu sporiť do banky alebo do podielových fondov alebo doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier), ktoré štát daňovo zvýhodňuje na strane zamestnávateľa do 6% z hrubej mzdy. Tu je potrebné však platiť z príspevku odvody do zdravotnej poisťovne. Ako vidno, spôsobov zabezpečenia sa na dôchodok je niekoľko, niektoré sú spojené s investičným rizikom, je rozumné však využiť všetky možnosti ich kombinovaním ako nerobiť vôbec nič a spoliehať sa len na štát.

Dôchodková reforma

Dôchodkové zabezpečenie podstúpilo od 1.1.2005 zmeny, z ktorých najvýznamnejšou je zavedenie tzv. multipilierovej štruktúry dôchodkového zabezpečenia. V našom prípade ide o existenciu troch pilierov. Ich charakteristiku uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Charakteristika 3 pilierov dôchodkového systému
  1. pilier 2. pilier 3. pilier
Charakteristika piliera zákonný, povinný zákonný, povinný dobrovoľný
Finančné zdroje poistné príspevky poistné, príspevky
Využitie zdrojov vyplácanie súčasných dôchodkov skutočné sporenie na vlastný dôchodok – príspevky sa kapitalizujú, zhodnocujú poistná suma + podiel na prebytku pri dožití dôchodkového veku, doplnkový dôchodok
Inštitucionálne zabezpečenie Sociálna poisťovňa Dôchodková správcovská spoločnosť Životná (alebo univerzálna) poisťovňa, Doplnková dôchodková sporiteňa
Subjekt poistenec sporiteľ

poistenec v poistení, účastník DDS

Výber finančných zdrojov Sociálna poisťovňa Sociálna poisťovňa Životná (alebo univerzálna) poisťovňa, Doplnková dôchodková sporiteňa
Evidencia účastníkov register poistencov vedený Sociálnou poisťovňou register poistencov vedený Sociálnou poisťovňou poistný kmeň poisťovne, register poistencov, vedený Správcovskou spoločnosťou doplnkovej dôchodkovej sporiteľne
Vedenie príslušných účtov účet poistenca, ktorý vedie Sociálna poisťovňa účet sporiteľa, ktorý vedie Dôchodková správcovská spoločnosť poistná rezerva poisteného v poisťovni, individuálny účet poistenca, vedený doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou

Ďalšie reformné zmeny 

1. Zvýšenie celkových odvodov do všetkých fondov o 0,5% z 28% na 28,5% platné od 1.1.2004. Slovensko tak patrí medzi krajiny s najvyššími odvodmi do sociálnych fondov.

2. Zvýšenie dôchodkového veku na 62 rokov pre obe pohlavia. Do roku 2004 bol vek odchodu do dôchodku pre mužov 60 rokov a pre ženy v závislosti od počtu detí 53 až 57 rokov. Zvyšovanie bolo a je postupné, pričom u mužov sa výsledná hranica dosiahla 31.decembra 2005, u žien sa dosiahne hranica 62 rokov až 31.decembra 2014.

3. Zmena spôsobu valorizácie, zvyšovania dôchodkov. Dôchodkové dávky sa zvyšujú vždy k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a to o súčet polovice priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien, čiže inflácie a polovice medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Vychádza sa z údajov Štatistického úradu SR. Presná výška je stanovená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR v opatrení, vydaným v Zbierke zákonov SR.

Financovanie dôchodkovej reformy

S dôchodkovou reformnou sa viaže dôležitá problematika vyriešenia spôsobu jej financovania. Významným zdrojom sa stali príjmy z privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu. Zákon o sociálnom poistení  pritom stanovuje, že príjmy štátu z privatizácie môžu byť  použité len na úhradu deficitu, teda nedostatku zdrojov, ktorý vznikne práve zavedením II. kapitalizačného piliera. 

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >