Chráňte si svoj domov!

Nedávno ma jeden redaktor spravodajskej televízie požiadal o nezávislé vyjadrenie k sťažnosti diváčky z južného Slovenska. Mala pred 5 rokmi poistenú domácnosť v paneláku, vlámali sa k nej do bytu a odniesli veci za vyše 4 000 €. Poisťovňa jej odmietla poskytnúť plnenie. Poisťovňa požadovala v poistnej zmluve funkčný bezpečnostný zámok na vstupných dverách, k čomu sa klientka zaviazala svojim podpisom. Namiesto toho mala len obyčajný zámok – fabku trčiacu zo štítu so skrutkami zvonku, kľučku namiesto „gule“. Pozrel som si dostupné podklady a vysvetlil som redaktorovi všetky súvislosti, zvyklosti a vzťahy. Kládol som mu na srdce, aby jeho reportáž bola vyvážená.

Namiesto toho sme sa dožili senzácie o chudere diváčke, ktorá nemusí čítať zmluvu, nie je zodpovedná za to, čo podpisuje, a ani nie je ochotná si kúpiť poriadny zámok. Na druhej strane zlá bohatá poisťovňa, ktorá len berie od klienta peniaze, ale keď dôjde ku škode, nechce platiť. Na druhý deň po odvysielaní som redaktorovi zavolal, aby som mu oznámil, že premrhal príležitosť poučiť ľudí, na čo si majú dať pozor pri uzatváraní poistenia. Povedal mi, že nie sú vzdelávacia relácia, oni len upozorňujú na problémy. Typický slovenský povrchný a bulvárny prístup.

Poisťovňa je obchodná organizácia, ktorá preberá riziká za klienta a klient jej za to platí. Tieto riziká sú vymedzené poistnými podmienkami v poistnej zmluve. Na ktoré body by sa mal zamerať občan pred uzavretím poistenia svojho domu, bytu alebo domácnosti?

1. V prvom rade nedovoľte poisťovni, aby vás poisťovala „od stola“. Trvajte na tom, aby poisťovací agent alebo maklér prišiel k vám domov a vykonal fyzickú obhliadku poisťovaného majetku, skontroloval zabezpečenie proti krádeži, prípadne zhodnotil iné veci.

2. Všetky poisťovne poisťujú majetok občanov združenou formou, všetky riziká v poistení domácnosti alebo nehnuteľnosti sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky: požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí, voda z vodovodného potrubia, víchrica, krupobitie (ľadovec), tiaž snehu, lavína, povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zadymenie, náraz vozidla,  aerodynamický tresk, zemetrasenie, výbuch sopky, krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus. K týmto základným rizikám je možné v niektorých poisťovniach dojednať pripoistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin, skratu elektromotora, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch, poistenie automatickej práčky, prípadne poistenie bicyklov mimo bytu. Niektoré poisťovne ponúkajú naviac nadštandartné krytie – nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu, škodu spôsobenú vodou, unikajúcou z akvária, znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu, škodu spôsobenú vniknutím atmosférických zrážok na poistenú vec.

3. Majetok by mal byť poistený na novú hodnotu, t. j. takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci. V prípade, že si stanovíte poistnú sumu výrazne nižšiu ako je skutočná nová hodnota nehnuteľnosti alebo zariadenia domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia, čo môže mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti.

Príklad 50 % – ného podpoistenia domácnosti

Príklad podpoistenia majetku
Poistná hodnota – skutočná hodnota zariadenia domácnosti 30 000 €
Poistná suma uvedená v poistnej zmluve 15 000 €
Výška škody 4 000 €
Poistné plnenie 2 000 €

Z toho vyplýva, že poistné plnenie bude krátené v takom pomere k výške škody, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote.

Rovnako často podpoistenie vzniká pri poistení rodinných domov. Problém je v tom, že keď vlastníte starú poistku, ktorá nepočítala s každoročným zvyšovaním cien stavebných materiálov a prác (indexácia zohľadňujúca infláciu), po určitom čase ste sa dostali do výrazného podpoistenia svojej nehnuteľnosti. Toto môže viesť k nepríjemnej situácii. Môže sa stať, že napriek poctivo a načas platenej poistke vám poisťovňa po požiari vyplatí len toľko peňazí, za ktoré dokážete obnoviť nanajvýš pivnice, pretože na zvyšok domu Vám už nezostane.

4. Pozor na obmedzenia a výluky! Pri poistení majetku občanov niektoré poisťovne okliešťujú krytie nasledovnými obmedzeniami a výlukami, ktoré sú jasne uvedené v poistnej zmluve, preto si po dôkladnom preštudovaní poistných podmienok dobre zvážte, či je pre Vás taká zmluva prijateľná.

– Výpočet poistného plnenia v časovej cene, resp. jeho krátenie z dôvodu veku budovy nad 20 alebo 30 alebo 40 rokov. Je len málo poisťovní, ktoré plnia v nových hodnotách aj za staršie nehnuteľnosti.
– Plnenie za tzv. katastrofické riziká – povodeň, záplava, zosuv pôdy a zemetrasenie býva často obmedzené len do zlomku celkovej hodnoty nehnuteľnosti alebo zariadenia domácnosti, napr. do 10 % z poistnej sumy alebo do 10.000 €.
– Krádež stavebných súčastí budovy nechcú poisťovne obyčajne kryť do vyšších limitov ako 500 €, niekedy 2.000 €. Má to význam najmä pri poistení obytnej budovy vo výstavbe, keď  ste tesne pred kolaudáciou, dom je opustený a organizované skupiny zločincov si vyhliadnu Váš dom a kompletne ho vykradnú. Sú známe prípady ukradnutých kotlov, okien, dverí, odkvapových rúr (idú hlavne po medených), niekedy dokonca odpília a vezmú radiátory.
– Poisťovne nerady kryjú škody spôsobené atmosférickými zrážkami – ide o zatečenia omietok dažďovou vodou cez rôzne škáry a netesnosti.
– Väčšina poisťovní nechce plniť za škody spôsobené skratom elektrického vedenia.
– Nepriamy úder blesku a prepätie v sieti nebýva obvykle predmetom poistenia. Keď neudrie blesk priamo do Vašej budovy, ale do susedovej, pričom výsledný efekt je rovnaký, a to zdevastovaná celá elektroinštalácia i elektrospotrebiče, máte smolu. Sú však riešenia na poistnom trhu, kedy je poistné krytie rozšírené aj o tieto riziká.

– Vopred je dobré si preveriť, či spĺňate poisťovňou predpísaný spôsob zabezpečenia proti krádeži vlámaním, aby ste nedopadli ako pani spomínaná v úvode tohto článku. Podmienky sú závislé od výšky poistnej sumy a od polohy bytu. Ak bývate na 4. poschodí v bytovom dome, spravidla stačí zabezpečiť len vstupné dvere, a to bezpečnostným uzamykacím systémom – bezpečnostným štítom s vložkou s prekrytím alebo bezpečnostnými dverami. Na prízemí a v rodinnom dome by ste mali uvažovať o zabezpečení všetkých vstupov a pri vyšších poistných sumách o kompletnej priestorovej a plášťovej ochrane pomocou elektronickej zabezpečovacej signalizácie. Podľa mňa každý vstup do domácnosti by mal mať aspoň poriadny zámok. Je veľmi dôležité, aby zabezpečenie proti vlámaniu bolo v súlade s poistnými podmienkami poisťovne.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >