Finančné zabezpečenie a poistenie zamestnancov

Ak ste zamestnaný, mali by ste 10% až 30% svojich príjmov odkladať a zároveň sa zabezpečiť pre prípad neočakávaných životných situácií. Existuje na to niekoľko cieľov a spôsobov – stavebné sporenie, doplnkové dôchodkové sporenie, kapitálové životné poistenie alebo investičné životné poistenie. K týmto typom kumulovania kapitálu by mali byť dojednané pripoistenia pre prípady kritických chorôb, úrazu, invalidity, ušlého zárobku pri práceneschopnosti, prípadne aj poistenie proti nezamestnanosti.

Životné poistenie

Kapitálové poistenie alebo investičné životné poistenie sú rozšírené a obľúbené typy osobného poistenia. Ide o kombináciu životného poistenia a dlhodobého sporenia. V prípade smrti poisteného z akýchkoľvek príčin poisťovňa vyplatí oprávneným osobám dohodnutú poistnú sumu podľa poistnej zmluvy. Pri dožití konca dohodnutej poistnej doby alebo dohodnutého veku vyplatí poisťovňa zaručenú poistnú sumu v prípade kapitálového životného poistenia alebo hodnotu investičného účtu v prípade investičného životného poistenia. Vyšší očakávaný výnos investičného životného poistenia oproti kapitálovému poisteniu je sprevádzaný tým, že výnos a dokonca ani hodnota účtu nie sú zaručené a je rozumné sledovať, kedy sú vykazované priaznivé kurzy na odkúpenie podielových jednotiek alebo ich prevod do iných fondov.

Pripoistenia k životnému poisteniu zamestnancov

Pripoistenie kritických chorôb sa spravidla uzatvára spolu so životným poistením. Kritické choroby sú závažné ochorenia alebo operácie, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve. Poisťovňa vyplatí dohodnutú poistnú sumu po stanovení diagnózy. Najčastejšie ide o závažné tzv. civilizačné choroby:

– srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, chronické zlyhanie obličiek, slepota, ochrnutie končatín, skleróza multiplex, kliešťová encefalitída, transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia vencovitých tepien z dôvodu ischemickej choroby srdca, operácia aorty, operácia srdcových chlopní

Pripoistenie invalidného dôchodku. V prípade veľmi vážnych zdravotných problémov, spôsobených chorobou alebo úrazom sa stáva, že človek nemôže vykonávať svoje povolanie. Podľa predpisov o sociálnom zabezpečení zasadne komisia v Sociálnej poisťovni a po schválení vydá výmer, ktorým prizná chorému plný invalidný dôchodok.

Úrazové poistenie kryje úrazy na pracovisku, po ceste do práce a z práce, ale aj v bežnom živote, pri športe, či rekreácii. Poisťovne rozdeľujú niektoré povolanie do rizikových skupín. Vyššie riziko je za prirážku k poistnému za úrazové poistenie. V prirážkovej rizikovej skupine sú obyčajne všetky robotnícke profesie – manuálne pracujúci zamestnanci, osoby s mimoriadnym rizikom predstavujú povolania ako pyrotechnik, námorník, krotiteľ šeliem, kaskadér, baník, montér, pracujúci vo výškach, a podobne.

Úrazové poistenie sa obyčajne skladá z viacerých zložiek – rizík:

– Smrť následkom úrazu
– Trvalé následky úrazu – v prípade, že úraz zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacej tabuľky, v ktorej sú každej diagnóze priradené percentuálne body.
– Bolestné – poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Každá úrazová diagnóza je bodovo ocenená a pokiaľ liečenie úrazu dosiahne minimálne stanovený počet dní, poisťovňa vyplatí plnenie ako príslušné percento z poistnej sumy.
– Denné odškodné v prípade práceneschopnosti následkom úrazu – poistné plnenie sa platí formou denného odškodného za každý deň práceneschopnosti poisteného následkom úrazu. Niekedy býva plnenie podmienené minimálnou dobou trvania práceneschopnosti. Keď táto stanovená doba nie je dosiahnutá, na plnenie nárok nevzniká.
– Denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu – poisťovňa vyplatí odškodné za každý deň strávený v nemocnici. Niekedy býva dohodnutá časová spoluúčasť, napr. na plnenie vzniká nárok až počnúc 4. dňom pobytu v nemocnici.

Oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity následkom úrazu alebo choroby – poisťovňa platí za klienta poistné, pričom všetky nároky z poistenia zostanú zachované.

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie sa zamestnancovi oplatí vtedy, keď mu naň prispieva zamestnávateľ. Zamestnávateľ si môže uplatniť do nákladov až 6% z hrubej mzdy zamestnanca, pokiaľ je ochotný mu prispievať. Doplnkové dôchodkové sporenie je mocný nástroj sociálnej politiky zamestnávateľa.

Nemocenské poistenie

– Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti – ide o pripoistenie k nemocenským dávkam, ktoré dostávame počas práceneschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu od Sociálnej poisťovne. Plnenie sa vypláca formou denného odškodného od vopred dohodnutého dňa pracovnej neschopnosti, ktorý sa dá individuálne zvoliť v poistnej zmluve. Výška denného odškodného by nemala presiahnuť rozdiel medzi čistým denným zárobkom a nemocenskou dennou dávkou zo Sociálnej poisťovne
– Poistenie pobytu v nemocnici – v prípade z lekárskeho hľadiska nutnej hospitalizácie vyplatí poisťovňa denné odškodné za každý deň pobytu v nemocnici.
– Poistenie bolestného za chirurgický zákrok – poistnou udalosťou je chirurgický zákrok z dôvodu úrazu alebo choroby. Plnenie sa vypláca ako príslušné percento z poistnej sumy podľa oceňovacích tabuliek, kde sú stanovené percentá plnenia pre každú diagnózu.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie počas pracovnej cesty do zahraničia by mal zamestnancovi zabezpečiť a zaplatiť zamestnávateľ, pretože má znášať všetky náklady, spojené s pracovnou cestou, na ktorú pošle zamestnanca. Najdôležitejšou zložkou cestovného poistenia na pracovných a služobných cestách v cudzine je poistenie liečebných nákladov v zahrančí. Tu je dôležité si zvoliť limit krytia liečebných nákladov podľa toho, do ktorej krajiny zamestnanec cestuje. V prípade pracovnej cesty do krajín západnej Európy, USA, Kanady, prípadne Japonska alebo Austrálie je bhodné zvoliť riešenie s najvyšším možným krytím. Keď ide o pracovnú cestu do chudobnejšej krajiny, kde nie sú vysoké náklady na prípadné ošetrenie alebo hospitalizáciu, môžeme zvoliť aj nižší limit krytia. Pokiaľ zamestnanec cestuje často alebo trávi súvisle dlhší čas na pracovných cestách v zahraničí, z cenového a praktického hľadiska je lepšie kúpiť celoročnú kartu cestovného poistenia.

Poistenie proti nezamestnanosti

Zamestnanec si môže poistiť prípad, kedy príde o prácu a dostáva podporu v nezamestnanosti z Úradu práce, pričom od poisťovne dostáva peniaze naviac ako poistné plnenie.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Podľa zákonníka práce zamestnanec zodpovedá za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, pričom zamestnávateľ môže túto škodu od zamestnanca vymáhať až do 4-násobku priemernej hrubej mzdy. Poistenie sa môže vzťahovať aj na prípad zavinenej škody na prevzatom motorovom vozidle zamestnávateľa. Veľké riziko je aj v prípade iných prevzatých vecí – prenosné počítače, rôzne diagnostické a meracie prístroje a podobne. Existujú riešenia na trhu, ktorými je môžné kryť aj škodu na prepravovaných veciach zamestnávateľa, a tiež vyrobenie nepodarku, čo sa týka výrobných robotníkov.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >