Home

Uzatvoriť cestovné poistenie »
Krátkodobé cestovné poistenie online
 • Vyplňte formulár
 • Porovnajte ceny
 • Uzavrite poistenie online

Nachádzate sa tu

Cestovné poistenie online

Cestovné poistenie kryje finančné náklady poisteného v prípade nepredvídaných udalostí počas súkromnej alebo pracovnej cesty v zahraničí alebo na Slovensku. Cestovné poistenie zahŕňa najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.

Poistenie sa dojednáva vo váčšine poisťovní na Slovensku ako krátkodobé – na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí alebo ako celoročné poistenie, či dokonca viacročné cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých produktov poistenia, ktoré sú väčšinou zahrnuté v jednej poistnej zmluve. 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je komerčné zdravotné poistenie do zahraničia pre prípad úrazu alebo choroby. Poistením je krytá akútna (neodkladná) zdravotná starostlivosť. Plnenie je možné len do výšky limitu, dohodnutého v poistnej zmluve.

Rozsah poistenia liečebných nákladov v zahraničí

Poistné krytie obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

Verejné zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie - porovnanie

Povinné zdravotné poistenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia a komerčné cestovné poistenie sa navzájom dopĺňajú. Komerčné cestovné poistenie uzavrite vždy, v niektorých špeciálnych prípadoch si vybavte vo svojej zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ide najmä o tieto prípady:

 • cestujete do krajín Európskej únie alebo do Švajčiarska
 • hrozia vám zdravotné problémy z dôvodu chronickej choroby
 • predpokladáte, že budete využívať služby zdravotníckych zariadení kvôli zdravotným problémom, pri ktorých liečenie nie je akútne či neodkladné

V rôznych krajinách sú rôzne podmienky liečebných nákladov. Je potrebné dbať na rôzne špecifiká a preto máme pre jednotlivé krajiny pripravené špecializované rady:

Úrazové poistenie do zahraničia

Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu poisteného na cestách v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky počas súkromnej cesty - na dovolenke, počas služobnej - pracovnej cesty, počas študijného pobytu alebo pri športovej činnosti. Poisťovňa odškodňuje klienta v týchto prípadoch:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • bežný úraz - bolestné alebo čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Výkonnostný alebo profesionálny šport

Výkonnostní a profesionálni športovci sa obyčajne poisťujú za prirážku k poistnému. Union poisťovňa vôbec nemá záujem úrazovo poistiť športovcov, vykonávajúcich šport ako registrovaní športovci v športových kluboch, zúčastňujúcich sa súťaží alebo pretekov - výkonnostní športovci alebo profesionálnych športovcov:

Rizikové športy

Rizikové športy alebo adrenalínové športy sa poisťujú za prirážku alebo sú z poistenia úplne vylúčené. V prípade, že je rizikový šport vo výlukách a klient ho nemá pripoistený, nemôže očakávať poskytnutie poistného plnenia. Ide o tieto športy:

 • letecké športy - parašutizmus, motorové a bezmotorové lietanie, lietanie na rogale, paragliding, parasailing, letecká akrobacia, ...
 • motoristické športy - autokros, motokros, ralye, rýchlostné preteky
 • niektoré zimné športy - alpinizmus, skialpinizmus, akrobatické lyžovanie, sánkovanie, jazda na boboch a skiboboch, lyžovanie a snowbordovanie mimo vyznačených tratí, heliboarding, skoky na lyžiach, snežný skúter
 • horolezectvo, jaskyniarstvo - speleológia, mountainboarding
 • vodné športy - potápanie s dýchacím prístrojom bez inštruktora, vodný skúter, kaňoning, jazda na divokej vode - rafting, kajak, kanoe

Na druhej strane napr. Európska cestovná poisťovňa má potápanie s riadnou licenciou počas dovolenky zahrnuté v základnom krytí.

Poistenie batožiny

Batožina sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže.

Čo je predmetom poistenia batožiny

 • osobné veci - šatstvo, obuv, a podobne
 • cennosti a klenoty- šperky, drahé kamene, perly, zlato, hodinky, kožuchy a kožušiny
 • elektronické a optické prístroje - fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, atď.
 • športové potreby a náradie

Batožina sa poisťuje proti týmto rizikám

 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo následkom živelnej udalosti
 • odcudzenie batožiny - krádež vlámaním alebo lúpež
 • strata batožiny odovzdanej dopravcovi
 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny následkom ťažkého úrazu alebo ochorenia poisteného.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách kryje poisteného v prípade neúmyselnej škody spôsobenej inému:

 • škody na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku a ušlom zisku
 • právne náklady na obranu proti neoprávneným nárokom na náhradu škody

Asistenčné služby

Základné a doplnkové asistenčné služby sú súčasťou cestovného poistenia. Asistenčná služba  poskytuje počas 24 hodín denne informácie a organizuje pomoc poistenému klientovi. V prípade poistnej udalosti v zahraničí asistenčná služba zabezpečí:

 • lekárske ošetrenie a výber zdravotníckeho zariadenia
 • doručenie liekov
 • informuje o zdravotnom stave, zabezpečí odkazy príbuzným a kontroluje priebeh liečby
 • zariadi prevoz chorého do vhodnejšieho zariadenia alebo prevoz do vlasti - repatriáciu
 • informuje nemocnicu o platení účtov
 • v prípade jazykovej bariéry zariadi tlmočnícke služby v komunikácii
 • pomoc pri strate dokladov
 • pomoc pri predčasnom návrate z cesty v prípade nepredvídanej udalosti
 • technická asistencia v prípade živelnej udalosti alebo krádeže v mieste bydliska
 • doprava zástupcu po  prerušení cesty v prípade smrti alebo vážnej choroby alebo hospitalizácie poisteného
 • zabezpečí prevoz (repatriáciu) telesných pozostatkov po smrti poisteného

Poistenie právnej pomoci

Poistenie právnej pomoci chráni klienta v prípade, že je voči nemu vedené občianskoprávne,  trestné alebo priestupkové konanie. Asistenčná služba poskytuje:  

 • právnu pomoc v zahraničí
 • uhradí právne náklady až do limitu, dohodnutého v poistnej zmluve
 • zaplatí kauciu na súde.

Poistenie stornopoplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov kompenzuje náklady, spojené so zrušením cesty, napr. storno zájazdu alebo letenky, a to zrušenie cesty z presne vymenovaných dôvodov:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov
 • povolanie na vojenské cvičenie

Poistenie predčasného návratu

Poistenie predčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na vopred objednané a zaplatené služby, napr. ubytovanie a dopravné náklady, a to z vážnych dôvodov:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho prevoz do vlasti
 • smrť poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska živelnou udalosťou či trestným činom tretej osoby.

Náklady na záchrannú činnosť

Poisťovňa hradí náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou v horskej oblasti alebo v iných nedostupných oblastiach.

Zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku

Poisťovňa hradí výdavky na občerstvenie  a základné hygienické potreby v prípade oneskorenia letu, v prípade zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku v dôsledku technickej poruchy alebo havárie poisťovňa kryje náklady na oneskorený nástup na zájazd.