sutaz
Home

Uzatvoriť cestovné poistenie »
Krátkodobé cestovné poistenie online
 • Vyplňte formulár
 • Porovnajte ceny
 • Uzavrite poistenie online

Nachádzate sa tu

Cestovné poistenie online

Cestovné poistenie kryje finančné náklady poisteného v prípade nepredvídaných udalostí počas súkromnej alebo pracovnej cesty v zahraničí alebo na Slovensku. Cestovné poistenie zahŕňa najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.

Poistenie sa dojednáva vo váčšine poisťovní na Slovensku ako krátkodobé – na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí alebo ako celoročné poistenie, či dokonca viacročné cestovné poistenie

Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých produktov poistenia, ktoré sú väčšinou zahrnuté v jednej poistnej zmluve. 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
Úrazové poistenie do zahraničia
Poistenie batožiny na cesty
Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách
Asistenčné služby v cestovnom poistení
Poistenie právnej pomoci na cestách
Poistenie stornovacích poplatkov
Poistenie predčasného návratu
Náklady na záchrannú činnosť
Zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku
Allianz - Slovenská poisťovňa - cestovné poistenie
AXA ASSISTANCE - cestovné poistenie
Európska cestovná poisťovňa - cestovné poistenie
KOOPERATIVA poisťovňa - cestovné poistenie
Union poisťovňa - cestovné poistenie
UNIQA poisťovňa - cestovné poistenie
Wüstenrot poisťovňa - cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je komerčné zdravotné poistenie do zahraničia pre prípad úrazu alebo choroby. Poistením je krytá akútna (neodkladná) zdravotná starostlivosť. Plnenie je možné len do výšky limitu, dohodnutého v poistnej zmluve.

Rozsah poistenia liečebných nákladov v zahraničí

Poistné krytie obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

Verejné zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie - porovnanie

Povinné zdravotné poistenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia a komerčné cestovné poistenie sa navzájom dopĺňajú. Komerčné cestovné poistenie uzavrite vždy, v niektorých špeciálnych prípadoch si vybavte vo svojej zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ide najmä o tieto prípady:

 • cestujete do krajín Európskej únie alebo do Švajčiarska
 • hrozia vám zdravotné problémy z dôvodu chronickej choroby
 • predpokladáte, že budete využívať služby zdravotníckych zariadení kvôli zdravotným problémom, pri ktorých liečenie nie je akútne či neodkladné

V rôznych krajinách sú rôzne podmienky liečebných nákladov. Je potrebné dbať na rôzne špecifiká a preto máme pre jednotlivé krajiny pripravené špecializované rady:

Úrazové poistenie do zahraničia

Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu poisteného na cestách v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky počas súkromnej cesty - na dovolenke, počas služobnej - pracovnej cesty, počas študijného pobytu alebo pri športovej činnosti. Poisťovňa odškodňuje klienta v týchto prípadoch:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • bežný úraz - bolestné alebo čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

Výkonnostný alebo profesionálny šport

Výkonnostní a profesionálni športovci sa obyčajne poisťujú za prirážku k poistnému. Union poisťovňa vôbec nemá záujem úrazovo poistiť športovcov, vykonávajúcich šport ako registrovaní športovci v športových kluboch, zúčastňujúcich sa súťaží alebo pretekov - výkonnostní športovci alebo profesionálnych športovcov:

Rizikové športy

Rizikové športy alebo adrenalínové športy sa poisťujú za prirážku alebo sú z poistenia úplne vylúčené. V prípade, že je rizikový šport vo výlukách a klient ho nemá pripoistený, nemôže očakávať poskytnutie poistného plnenia. Ide o tieto športy:

 • letecké športy - parašutizmus, motorové a bezmotorové lietanie, lietanie na rogale, paragliding, parasailing, letecká akrobacia, ...
 • motoristické športy - autokros, motokros, ralye, rýchlostné preteky
 • niektoré zimné športy - alpinizmus, skialpinizmus, akrobatické lyžovanie, sánkovanie, jazda na boboch a skiboboch, lyžovanie a snowbordovanie mimo vyznačených tratí, heliboarding, skoky na lyžiach, snežný skúter
 • horolezectvo, jaskyniarstvo - speleológia, mountainboarding
 • vodné športy - potápanie s dýchacím prístrojom bez inštruktora, vodný skúter, kaňoning, jazda na divokej vode - rafting, kajak, kanoe

Na druhej strane napr. Európska cestovná poisťovňa má potápanie s riadnou licenciou počas dovolenky zahrnuté v základnom krytí.

Poistenie batožiny

Batožina sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže.

Čo je predmetom poistenia batožiny

 • osobné veci - šatstvo, obuv, a podobne
 • cennosti a klenoty- šperky, drahé kamene, perly, zlato, hodinky, kožuchy a kožušiny
 • elektronické a optické prístroje - fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, atď.
 • športové potreby a náradie

Batožina sa poisťuje proti týmto rizikám

 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo následkom živelnej udalosti
 • odcudzenie batožiny - krádež vlámaním alebo lúpež
 • strata batožiny odovzdanej dopravcovi
 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny následkom ťažkého úrazu alebo ochorenia poisteného.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách kryje poisteného v prípade neúmyselnej škody spôsobenej inému:

 • škody na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku a ušlom zisku
 • právne náklady na obranu proti neoprávneným nárokom na náhradu škody

Asistenčné služby

Základné a doplnkové asistenčné služby sú súčasťou cestovného poistenia. Asistenčná služba  poskytuje počas 24 hodín denne informácie a organizuje pomoc poistenému klientovi. V prípade poistnej udalosti v zahraničí asistenčná služba zabezpečí:

 • lekárske ošetrenie a výber zdravotníckeho zariadenia
 • doručenie liekov
 • informuje o zdravotnom stave, zabezpečí odkazy príbuzným a kontroluje priebeh liečby
 • zariadi prevoz chorého do vhodnejšieho zariadenia alebo prevoz do vlasti - repatriáciu
 • informuje nemocnicu o platení účtov
 • v prípade jazykovej bariéry zariadi tlmočnícke služby v komunikácii
 • pomoc pri strate dokladov
 • pomoc pri predčasnom návrate z cesty v prípade nepredvídanej udalosti
 • technická asistencia v prípade živelnej udalosti alebo krádeže v mieste bydliska
 • doprava zástupcu po  prerušení cesty v prípade smrti alebo vážnej choroby alebo hospitalizácie poisteného
 • zabezpečí prevoz (repatriáciu) telesných pozostatkov po smrti poisteného

Poistenie právnej pomoci

Poistenie právnej pomoci chráni klienta v prípade, že je voči nemu vedené občianskoprávne,  trestné alebo priestupkové konanie. Asistenčná služba poskytuje:  

 • právnu pomoc v zahraničí
 • uhradí právne náklady až do limitu, dohodnutého v poistnej zmluve
 • zaplatí kauciu na súde.

Poistenie stornopoplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov kompenzuje náklady, spojené so zrušením cesty, napr. storno zájazdu alebo letenky, a to zrušenie cesty z presne vymenovaných dôvodov:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov
 • povolanie na vojenské cvičenie

Poistenie predčasného návratu

Poistenie predčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na vopred objednané a zaplatené služby, napr. ubytovanie a dopravné náklady, a to z vážnych dôvodov:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho prevoz do vlasti
 • smrť poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska živelnou udalosťou či trestným činom tretej osoby.

Náklady na záchrannú činnosť

Poisťovňa hradí náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou v horskej oblasti alebo v iných nedostupných oblastiach.

Zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku

Poisťovňa hradí výdavky na občerstvenie  a základné hygienické potreby v prípade oneskorenia letu, v prípade zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku v dôsledku technickej poruchy alebo havárie poisťovňa kryje náklady na oneskorený nástup na zájazd.

Allianz - Slovenská poisťovňa - cestovné poistenie

Najväčšia poisťovňa na Slovensku ponúka produkt Cestovné poistenie a asistenčné služby s neobmedzeným limitom krytia pri poistení liečebných nákladov v zahraničí. Asistenčná služba je Mondial Assistance, tel.: +421 2 529 33 113. Cestovné poistenie Allianz kryje aj následok teroristického činu. Allianz poisťuje všetky povolania a športy. Sídlo poisťovne: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.

AXA ASSISTANCE - cestovné poistenie

AXA je najväčšia poisťovňa na svete so sídlom vo Francúzsku. Cestovné poistenie na Slovensku predáva prostredníctvom belgickej INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA ASSISTANCE, se sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko. Má 3 produkty – REFERENCE, KOMFORT a EXCELENT, ktoré sa odlišujú rozsahom rizík, územnou platnosťou a úrovňou poistného krytia. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa dojednáva s limitom od 60 000 € až po neobmedzené krytie.

Tel. číslo asistenčnej linky: +421 220 664 229
Fax pre zasielanie dokumentov: +421 258 252 183
E-mail: info@axa-assistance.cz

Európska cestovná poisťovňa - cestovné poistenie

Európska cestovná poisťovňa, oficiálne Europäische Reiseversicherung AG je rakúska poisťovňa so sídlom vo Viedni, ktorá ponúka cestovné poistenie na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky. Poistenie liečebných nákladov je väčšinou na limit 200 000 €, a to podľa typu produktu. Ponúka niekoľko rôznych produktov cestovného poistenia. Dovolenkové športy, ako lyžovanie, snowboarding, potápanie a iné vodné športy má zahrnuté v základnom krytí bez prirážky k poistnému. Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Núdzová linka: +421 2 544 177 11, e-mail: info@európska.sk.

KOOPERATIVA poisťovňa - cestovné poistenie

Cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovne má poistenie liečebných nákladov v zahraničí s limitom krytia 80 000 €. KOOPERATIVA využíva medzinárodnú nepretržitú asistenčnú službu ASIST-CARD, kam môže klient zavolať. Sídlo poisťovne: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, telefónne čísla asistenčnej služby:

 • Bratislava (+421) 901 710 033, 907 100 33, +421 2 572 99 275
 • Miami - z Miami (305) 381 99 59/69, z USA (1-800) 874 2223 (bezplatné číslo), z Kanady (1-800) 641 2223 (bezplatné číslo), zo zahraničia (1-305) 381 99 59/69
 • Madrid - z Madridu (+91) 788 3333, 559 0500, zo Španielska 900 100 119 (bezplatné číslo), zo zahraničia (+3491) 559 0500, 788 3333

Union poisťovňa - cestovné poistenie

Union ponúka krátkodobé cestovné poistenie alebo celoročnú kartu. Cestovné poistenie Union poisťovne má na Slovensku najväčšiu tradíciu. Limit krytia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí je 120 000 €. Union ponúka významné zľavy pre študentov, ktorí majú ISIC a iné študentské preukazy. Union poisťuje aj všetky druhy športu na cestách. Union poisťovňa využíva v cestovnom poistení asistenčnú službu EuroCross Assistance.
Sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava
Tel. čísla asistenčnej služby: +420 2 96339644 v prípade úrazu alebo choroby, +420 2 9633 9644, +31 71 36 41 212 v prípade trvalých následkov úrazu, +800 41 212 212 bezplatné tel. číslo z Anglicka, Francúzka, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Kanady a USA

UNIQA poisťovňa - cestovné poistenie

UNIQA poisťovňa dojednáva cestovné poistenie ako krátkodobé, ročné alebo viacročné, okrem toho je možné uzavrieť individuálne cestovné poistenie alebo rodinné cestovné poistenie. Limit plnenia z poistenia liečebných nákladov je 90 000 €. UNIQA poisťovňa má vlastnú asistenčnú službu UNIQA ASSISTANCE,

Sídlo: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Tel. kontakt na asistenčnú službu: +421 2 544 11 029

Wüstenrot poisťovňa - cestovné poistenie

Wüstenrot poisťovňa dojednáva cestovné poistenie na limit krytia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí 140 000 €. Wüstenrot poisťovňa má produkty cestovného poistenia PLUS a SUPERPLUS, ktoré sa odlišujú rozsahom krytia a cenou. Wüstenrot využíva asistenčnú službu AXA Assistance

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
Tel. číslo asistenčnej služby: +421 2 2066 4220