Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie AXA

V prípade poistnej udalosti volajte na linku asistenčnej služby:

+421 220 664 229

S otázkami ohľadom poistných udalostí sa obracajte priamo na horeuvedenú linku. Nájdu vám lekárske zariadenie, pomôžu vám s komunikáciou s doktormi a s úradmi. Vybavia stratené dokumenty, podajú turistické informácie a podobne.

INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA (AXA Assistance) ponúka na Slovensku 6 úrovní poistného krytia, ktoré sa navzájom odlišujú kombináciami základných poistných súm a obsahom pripoistení, ktoré sú s produktami pevne zviazané.

Ako uzavrieť cestovné poistenie AXA ASSISTANCE?

Jedine na diaľku bez podpisu a bez papiera, najlepšie prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk. Poistenie je možné dojednať z domu, na letisku alebo aj vtedy, keď sa už poistený nachádza v zahraničí.

Kedy začína poistenie?

Cestovné poistenie AXA ASSISTANCE začína platiť v deň začiatku poistenia určený poistníkom, najskôr však 4 hodiny po zaplatení poistného v prípade, že sa poistený vo chvíli uzavretia poistenia už nachádza v zahraničí.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne po zistení problému nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo  +421 220 664 228.

Zasielanie dokladov k likvidácii poistnej udalosti

Hlásenie poistných udalostí a zasielanie dokladov k likvidácii emailom na claims.travel@axa-assistance.cz.

Poistné krytie

Poistné sumy sú najvyššie na trhu, pre poistenie liečebných nákladov do 20 000 000 €, v prípade poistenia zodpovednosti do 250 000 €.

Územná platnosť poistenia

Poistník si zvolí konkrétnu krajinu alebo vyberie z 2 územných platností:

 • Európa a stredomorie;
 • celý svet.

Kto môže byť poistený?

 • Z hľadiska veku deti do 18 rokov, dospelí od 18 do 65 rokov a senior nad 65 rokov;
 • Podľa účelu cesty poistení cestujúci ako turisti, študenti, aupair, nemanuálne pracujúci za základné poistné, okrem toho športovci a manuálne pracujúci za prirážku k poistnému;
 • V prípade firemného skupinového poistenia sú poistení nemenovaní zametnanci na základe prenosných celoročných kariet.

Ako sa platí poistné?

Poistné sa platí spravidla online pomocou hociktorej bežnej platobnej karty- odporúčame, ale je možné platiť aj internet bankingom alebo v krajnom prípade hladkou platbou z účtu na účet, prípadne hotovostným vkladom v banke.

Upozorňujeme, že ide o obchod na diaľku, kde poistenie vzniká zaplatením poistného.

Cestovné poistenie AXA
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie5
Poistné krytie5
Pomoc4,5
Poistné5
Povesť5
Naše hodnotenie 4,9/5
Hodnotenie klientov 4.7/5
Na základe 880 hodnotení našich klientov

Produkty cestovného poistenia AXA ASSISTANCE

 • REFERENCE – poistenie liečebných nákladov na poistnú sumu 100 000 EUR, okrem toho zahŕňa asistenčné služby, preplatenie straty dokladov a celý rad rekreačných športov, ktoré môže cestovateľ v zahraničí vykonávať.
 • REFERENCE Plus – liečebné náklady na poistnú sumu 120 000 EUR, rozširuje produkt REFERENCE o pripoistenie zodpovednosti za škodu.
 • REFERENCE Super– liečebné náklady na poistnú sumu 120 000 EUR, rozširuje krytie REFERENCE o úrazové pripoistenie.
 • REFERENCE SuperPlus – liečebné náklady na poistnú sumu 120 000 EUR, rozširuje krytie REFERENCE o úrazové pripoistenie a pripoistenie zodpovednosti za škodu.
 • KOMFORT – tento produkt má poistnú sumu pre liečebné náklady 200 000 EUR. Okrem všetkých krytí, ktoré obsahuje balík REFERENCE je tu zahrnuté aj poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny a úrazové poistenie.
 • EXCELENT – najkomplexnejší produkt s liečebnými nákladmi na poistnú sumu 20 000 000 EUR, čo je prakticky neobmedzené krytie. Okrem všetkých krytí z predchádzajúcich produktov poskytuje naviac aj poistenie pre prípad omeškania batožiny, poistenie omeškania letu a poistenie právnej asistencie.
PREHLAD-POISTNEHO-PLNENIA-cestovneho-poistenia-axa-od-1-6-2015

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí AXA ASSISTANCE

 • Vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie diagnózy a liečebného postupu
 • Nevyhnutné lekárske ošetrenie
 • Hospitalizácia v nemocnici; vyšetrenia, operácie a iné liečby, anestézia, lieky, materiál a náklady na nemocničnú stravu.
 • Lieky predpísané lekárom
 • Ošetrenie zubným lekárom, ak je stav pacienta akútny a bolestivý
 • Preprava pacienta do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • Repatriácia - prevoz chorého do vlasti
 • Preprava telesných pozostatkov do vlasti
 • Zásah horskej služby pri poistnej udalosti
Liečebné nákladyEXCELLENTKOMFORTREFERENCE
Celkový limit20 000 000 €200 000 €100 000 €
Repatriácia a transporty20 000 000 €200 000 €100 000 €
Návrat chorého do vlasti20 000 000 €200 000 €100 000 €
Zásah horskej služby20 000 000 €200 000 €100 000 €
Doprava sprevádzajúcej osoby20 000 000 €200 000 €100 000 €
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby200 €/ noc, max. 10 nocí150 €/ noc, max. 10 nocí100 €/ noc, max. 10 nocí
Akútne zubné ošetrenie500 €400 €200 €
Terorizmus200 000 €100 000 €0

Poistenie zodpovednosti za škodu AXA ASSISTANCE

V prípade škody v zahraničí voči tretej osobe poisťovňa prizná nároky na náhradu spôsobenej škody.
Poistenie zodpovednostiEXCELLENTKOMFORT
škoda na zdraví250 000 €40 000 €
škoda na veci125 000 €20 000 €
následná finančná škoda35 000 €0
spoluúčasť pri škode nad 200 €00
spoluúčasť pri škode do 200 €100 %100 %

Asistenčné služby AXA ASSISTANCE

Asistenčná služba AXA je najstaršia na svete. Zabezpečuje nonstop pomoc v akýchkoľvek situáciách súvisiacich s turistickou alebo služobnou cestou, a to podľa zvoleného poistného balíčka.
Asistenčné službyEXCELLENTKOMFORTREFERENCE
Turistické a lekárske informácieánoánoáno
Telefonická pomoc v núdziánoánoáno
Tlmočenie a prekladyánoánoáno
Poistenie právnej ochrany4 000 €800 €
Lifestyle assistanceáno
Turistické a lekárske infomácie
 • Informácie o pomeroch v cieľovej destinácii - víza, zastupiteľský úrad, kurz meny, podmienky vstupu do krajiny
 • Ceny základných tovarov a služieb
 • Bezpečnosť, podnebie, počasie Informácie o povinnom očkovaní
 • Výskyt epidémií v krajine, informácie o prvej pomoci
Telefonická pomoc v núdzi
 • Pomoc pri chorobe alebo úraze - vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia, zorganizovanie lekárskej pomoci
 • Vyhľadanie právnika, adresy úradov
Tlmočenie a preklady
 • Tlmočenie pri komunikácii so zdravotníckym zariadením
 • Tlmočenie pri policajnej kontrole
 • Sprostredkovanie tlmočenia a prekladu pri policajnom vyšetrovaní a súdnom konaní
Poistenie právnej ochrany
 • Právna pomoc pri súdnom alebo exekučnom konaní
 • Pomoc pri trestnom alebo priestupkovom konaní po dopravnej nehode
 • Uplatnenie nároku na náhradu škody
 • Spory v spotrebiteľských vzťahoch
Lifestyle assistance
 • Rezervácia cestovných lístkov
 • Rezervácia vstupeniek na kultúrne podujatia
 • Výber vhodného ubytovania
 • Nájdenie najlepšieho miesta pre obchodné rokovanie

Úrazové poistenie AXA ASSISTANCE

Úrazové poistenie zabezpečí poistné plnenie poistenému v prípade trvalých následkov úrazu na cestách alebo pozostalým v prípade úrazovej smrti poisteného. Úrazové poistenie obsahujú krytia EXCELLENT a KOMFORT.
Úrazové poistenieEXCELLENTKOMFORT
smrť následkom úrazu20 000 €10 000 €
trvalé následky úrazu40 000 €20 000 €
Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ku ktorému došlo nezávisle od vôle poisteného počas trvania úrazového poistenia a bolo spôsobené neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily. Za trvalé následky úrazu je poistné plnenie vypočítané z oceňovacích tabuliek podľa poistných podmienok. Čím vážnejší úraz, tým vyššie percento telesného poškodenia je vypočítané, a to zodpovedá príslušnému percentu z poistnej sumy.

Poistenie batožiny AXA ASSISTANCE

Batožinu nie je možné poistiť samostatne, ale len ako pripoisteniu v rámci niektorého balíka cetovného poistenia. Batožinou sa rozumejú osobné veci vo vlastníctve poisteného, ktoré si berie so sebou na turistickú alebo pracovnú cestu, alebo ktoré si kúpil v priebehu cesty. Za batožinu štandardne nemožno považovať obchodný tovar, v najvyššom krytí EXCELLENT je kryté profesionálne technické vybavenie potrebné na výkon povolania, vrátane jeho príslušenstva.

Poistnou udalosťou je:

 • poškodenie alebo zničenie batožiny živelnou udalosťou;
 • krádež vlámaním alebo lúpež z ubytovacieho zariadenia alebo úschovne - odcudzenie, poškodenie alebo zničenie;
 • vlámanie do motorového vozidla alebo lúpež v súvislosti so živelnou pohromou alebo dopravnou nehodou;
 • odcudzenie, poškodenie alebo zničenie poistenej veci krádežou vlámaním alebo lúpežou, ku ktorej došlo v príčinnej súvislosti so živelnou udalosťou;
 • odcudzenie, poškodenie alebo zničenie batožiny po úraze alebo dopravnej nehode, keď poistený nemal možnosť veci opatrovať;
 • strata alebo odcudzenie osobných dokladov.

Batožina zverená dopravcovi
AXA ASSISTANCE neplní za škody na batožine zverenej dopravcovi. Keď vám napr. letecká spoločnosť stratí, poškodí alebo zničí batožinu, náhradu škody si musíte vymáhať priamo od leteckého dopravcu, ktorý je za takú škodu jednoznačne zodpovedný.

Limity poistného plnenia
Batožina sa pripoisťuje v moduloch poistného krytia EXCELLENT a KOMFORT.

Poistenie batožinyEXCELLENTKOMFORT
Celkový limit1500 €750 €
Limit na 1 vec750 €375 €
Strata dokladov160 €160 €
Elektronika, športové vybavenie750 €375 €
Obchodné vybavenie1 500 €0 €
 

Poistenie cestovania lietadlom AXA ASSISTANCE

Pri cestovaní lietadlom poisťovňa kryje prípad omeškania batožiny, omeškanie odletu alebo zrušenie letu, a to výlučne v balíčku EXCELLENT.

Omeškanie batožiny

Ak sa batožina omešká o 6 hodín alebo viac od okamihu pristátia poisteného v cieľovej destinácii, uhradí poistiteľ poistenému mimoriadne výdavky na nákup nevyhnutných základných hygienických potrieb a oblečenia, ktoré poistený vynaložil po uplynutí 6 hodín čakania.

Omeškanie letu alebo zrušenie letu

Ak sa let omešká alebo zruší z dôvodu štrajku, prevádzkových dôvodov, dôvodu zlyhania stroja alebo nepriazne počasia, a to v priebehu cesty poisteného do destinácie v zahraničí a späť oproti údaju letového poriadku o 6 a viac hodín alebo ak je poistenému taký let zrušený a nie je mu poskytnutá žiadna alternatívna doprava do 6 hodín od pôvodne plánovaného odletu, poisťovňa uhradí poistenému mimoriadne výdavky na občerstvenie a základné hygienické potreby, ktoré poistený vynaložil pri čakaní na omeškaný spoj.

Limity poistného plnenia

Poistenie cestovania lietadlomEXCELLENT
Omeškanie batožiny200 €
Omeškanie lietadla alebo zrušenie letu20 € za každú hodinu, max. 360 €

Poistenie storna AXA ASSISTANCE

Pripoistenie storna sa vzťahuje na úhradu cestovných nákladov pri zrušení cesty z dôvodu:
 • smrti poisteného alebo osoby blízkej alebo spolucestujúceho
 • vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu poisteného alebo osoby blízkej alebo spolucestujúceho
 • vážnej škody na majetku spôsobenej živelnou udasťou alebo protiprávnym konaním tretej osoby s výškou škody najmenej 8 000 €
 • vlámanie do miesta trvalého bydliska poisteného najneskôr 7 dní pred plánovaným začiatkom cesty
 • výpoveď v zamestnaní zo strany zamestnávateľa
 • podanie žiadosti o rozvod zo strany manželky / manžela
 • zmeškanie odjazdu kvôli dopravnej nehode
Poistenie predčasného návratu alebo nevyužitej dovolenky Keď už poistený začal pobyt v zahraničí, poisťovňa prizná náhradu za nevyčerpaný zvyšok finančných prostriedkov v prípade:
 • smrti osoby blízkej
 • náhlej a neodkladnej hospitalizácie osoby blízkej
 • vážnej škody na majetku spôsobenej živelnou udasťou alebo protiprávnym konaním tretej osoby s výškou škody najmenej 8 000 €
Poistenie stornaNárok na poistné plnenie
Cestovné výdavky pri zrušení cestyskutočné náklady do výšky zaplatenej sumy, maximálne 10 000 €
Spoluúčasť10%
Poistenie nevyužitej dovolenky25 € za každý deň, max. 200 €
Poistenie predčasného návratuskutočné náklady
Účinnosť poistenia storna Poistenie storna nie je možné dojednať samostatne, ale len ako pripoistenie k cestovnému poisteniu. Poistenie storna cesty je účinné okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy a zaplatenia poistného. Pripoistenie storna je možné uzatvoriť najneskôr do 14 kalendárnych dní po úhrade cestovnej služby - zájazdu, letenky, atď. Ak je cestovná služba kúpená menej ako 30 dní pred plánovaným dátumom odchodu, musí byť pripoistenie storna uzatvorené najneskôr v deň úhrady ceny za cestovnú službu. Ak je pripoistenie storna uzatvorené neskôr, poskytne poistiteľ poistenému poistné plnenie z poistenia nevyužitej dovolenky a poistenia predčasného návratu, poistený však nemá právo na poistné plnenie z poistenia storna cesty.

Poistenie nákladov na zásah horskej služby na Slovensku

Pripoistenie zachraňovacích nákladov do limitu 10 000 € je určené na zásah Horskej záchrannej služby, ktoré vzniknú v prípade pátrania a vyhľadávania osôb v horských oblastiach na Slovensku. Ide o prípady, keď sa človek stratí alebo uviazne v nedostupnom teréne, pričom neutrpí ujmu na zdraví. V prípade, že je poistený zranený, napr. si zlomí nohu na kopci počas lyžovačky, na to sa vzťahuje verejné zdravotné poistenie. Toto krytie platí len pre celoročné poistenie s opakovanými výjazdami. Zachraňovacie náklady v zahraničí sú štandardnou súčasťou cestovného poistenia až do výšky poistnej sumy, danej v konkrétnom zvolenom balíku krytia..

Pripoistenie rizikových športov

Pri cestovnom poistení AXA ASSISTENCE sú športy rozdelené do 3 kategórií.
Športybežnérizikovénepoistiteľné
Cena poisteniaza základné poistnéprirážka 100%výluka
Bežné športy Bežné športy sú vymenované v zozname športov v poistných podmienkach a ide o športy vykonávané rekreačne, čiže bez organizovania v niektorom športovom klube a bez účasti na pretekoch alebo súťažiach. Také športy sú v základnom poistnom krytí bez prirážky k poistnému.
Rizikové športy Kategória rizikových športov je za 100 % prirážku k poistnému a zahŕňa vymenovan športy v poistných podmienkach a naviac bežné športy vykonávané výkonnostne alebo profesionálne. Napr. keď si poistený v zahraničí ide zahrať futbal s priateľmi, toto je bez prirážky k poistnému ako bežný šport. Keby však hral futbal súťažne ako súčasť oficiálneho futbalového tímu a bude mať registračku, takýto šport je považovaný za rizikový, čiže s prirážkou k základnému poistnému.
Rizikové športyEXCELLENTKOMFORTREFERENCE
Rozšírenie rozsahu krytiado limitu poistenia liečebných nákladov a zodpovednostido limitu poistenia liečebných nákladov
Nepoistiteľné športy

Ide o športy, ktoré AXA nekryje bez ohľadu na to, na akej úrovni ich poistený vykonáva.

Pripoistenie pracovných manuálnych ciest

Súkromné a turistické cesty, ako aj pracovné cesty poisteného, ktorý nepracuje manuálne, sú poistené v základnom krytí cestovného poistenia. V prípade manuálne pracujúceho poisteného je možné ho pripoistiť za prirážku 100 % k základnému poistnému. Manuálnou činnosťou sa rozumie podnikateľská činnosť (živnosť), výkon povolania či zárobková činnosť iného ako administratívneho charakteru. Poistné krytie sa rozširuje na manuálnu prácu poisteného, toto sa však nevzťahuje na poistenie zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje len na škody spôsobené v súkromnom živote, ide teda o občiansku zodpovednosť na cestách.  

Pripoistenie chronických chorôb

V cestovnom poistení sú bez príplatku kryté chronické ochorenia, pri ktorých nedošlo za posledných 12 mesiacov pred začiatkom poistenia k hospitalizácii alebo k výraznej zmene liečby z dôvodu zhoršenia chronickej choroby. Rozšírenie poistenia o chronické ochorenia, ktoré bežne nie sú kryté v poistení liečebných nákladov je možné dojednať len pre produkty EXCELENT a KOMFORT. Ide predovšetkým o:
 • nestabilizované chronické ochorenia, keď došlo k zmene medikácie, hospitalizácii v posledných 12 mesiacoch
 • komplikácia ambulantného chirurgického zákroku, ku ktorému došlo v dobe nejmenej 30 dní pred začiatkom cesty

Pripoistenie Dovolenka bez starostí

Pripoistenie Dovolenka bez starostí pomôže poistenému a jeho blízkym pri riešení nepríjemných situácií. Zahŕňa poistenie zdravotnej asistencie, domáceho maznáčika a technickej asistencie.

Poistenie zdravotnej asistencie
Poistenie zdravotnej asistencie pri zníženej pohyblivosti následkom poistnej udalosti pomáha poistenému po návrate zo zahraničia do vlasti.

Poistenie zdravotnej asistencieLimit pre všetky moduly krytia
doprava z nemocnice po hospitalizácii800 €
doprava k lekárovi a späť
odvoz liekov a potravín priamo do domácnosti poisteného
bežné upratanie domácnosti poisteného
Doprava a pobyt zvieraťa vo zvieracom útulku / hoteli

Poistenie domáceho maznáčika
Poistenie domáceho maznáčika slúži na úhradu nákladov na veterinárnu starostlivosť domáceho maznáčika (pes alebo mačka), ktoré si poistený vzal so sebou na cestu do zahraničia.

Poistenie domáceho miláčikaLimit pre všetky moduly krytia
Poistenie veterinárnej starostlivosti800 €
Doprava zvieraťa k veterinárovi
Rozšírenie rozsahu krytia poistenia zodpovednosti na škody spôsobené zvieraťomdo výšky limitu poistenia zodpovednosti

Poistenie technickej asistencie k vozidlu
Poistenie technickej asistencie je vhodné pre poistených, ktorí cestujú do zahraničia autom, poistné krytie platí v krajinách tzv. zelenej karty. Poistenie vozidla zahŕňa opravu na mieste, kde vozidlo prestalo byť prevádzkyschopné, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu, dočasné ubytovanie, pokračovanie v ceste a v prípade nemožnosti opravy do piatich pracovných dní aj odtiahnutie späť na Slovensko.

Poistenie technickej asistencievšetky moduly poistného krytia
Oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu200 €
Pokračovanie v ceste / návrat domov hromadnou dopravouskutočné náklady
Taxi z miesta poistnej udalosti do miesta prechodného ubytovania/ k hromadnej doprave100 €
Prechodné ubytovanie100 € / noc, max. 3 noci
Repatriácia neopraveného vozidla1000 € (ak vozidlo nie je opraviteľé do 5 pracovných dní)

Pripoistenie detí Bezstarostní rodiča

Pripoistenie Bezstarostní rodičia rozširuje poistenie nákladov na ubytovanie spolucestujúcej sprevádzajúcej osoby pri poistení liečebných nákladov na vyššie limity a ďalej zahŕňa:
a) ubytovanie druhej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa následkom poistnej udalosti;
b) dopravu sprevádzajúcej osoby do nemocnice, ak je hospitalizované dieťa v zahraničí bez rodinného príslušníka;
c) poistenie denného odškodného pri hospitalizácii dieťaťa následkom poistnej udalosti;
d) animačný program pre dieťa v rekonvalescencii
Bezstarostní rodičiaEXCELLENTKOMFORTREFERENCE
Doprava sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa dlhšej ako 3 dniskutočné náklady
Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa200 €/noc; max. 30 nocí150 €/noc; max. 30 nocí100 €/noc; max. 30 nocí
Ubytovanie druhej sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa200 €/noc; max. 10 nocí150 €/noc; max. 10 nocí100 €/noc; max. 10 nocí
Denné odškodné pri hospitalizácii dieťaťa7 € / de©, max. 30 dní
Animačný program pri rekonvalescencii dieťaťa - návšteva klauna, kúzelníka2 návštevy na každú poistnú udalosť

Pripoistenie Bezpečný domov

Pripoistenie Bezpečný domov obsahuje poistenie domácnosti poisteného počas jeho pobytu v zahraničí. V rámci poistenia sú kryté škody na hnuteľnom majetku alebo na vnútorných stavebných súčastiach (napr. kotol) pre prípad krádeže vlámaním, vandalizmu alebo vniknutia vody z vodovodného zariadenia v prípade technickej poruchy (napr. prasknuté potrubie).

V rámci tohto poistenia poistiteľ uhradí náklady na príchod, prácu a odchod remeselníka, napr. inštalatéra, elektrikára a pod., ktorý odstránil následky technickej havárie. Zásah je možné vykonať iba na Slovensku počas pobytu poisteného v zahraničí. Zahŕňa napríklad opravu prasknutého odpadu alebo rozbitého okna. Poistený musí zabezpečiť vstup do opustenej domácnosti prostredníctvom kontaktnej osoby s kľúčmi.

Poistenie opustenej domácnosti pri krádeži vlámaním alebo pre prípad vytopenia vodou z vodovodných zariadení
Krádež alebo vytopenievšetky moduly krytia
Celkový limit12 500 €
Elektronika3 500 €
Cennosti1 750 €
Poistenie technickej asistencie pri opustenej domácnosti
Technická asistenciavšetky moduly krytia
Doprava technickej služby na miestoskutočné náklady
Odstránenie príčiny havárie - oprava100 €

Celoročné cestovné poistenie

AXA Assistance má z hľadiska dĺžky jedného vycestovania celoročné cestovné postenie v 2 variantoch:
 • Celoročné cestovné poistenie s opakovanými výjazdami, pričom jeden pobyt nepresiahne 90 dní. Tento variant poistenia sa dojednáva na dobu neurčitú, je tu teda automatické predlžovanie po každom roku.
 • Krátkodobé cestovné poistenie s dennou sadzbou na 365 dní - tento variant poistenia nahrádza celoročné cestovné poistenie s nepretržitým pobytom v zahraničí (celoročná karta cestovného poistenia s nepretržitým pobytom neexistuje.
Obidva varianty poistenia je možné dojednať v 3 produktoch - balíčkoch poistného krytia:
 • REFERENCE – poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 100 000 EUR, okrem toho sú v krytí zahrnuté aj asistenčné služby, preplatenie straty dokladov a tiež množstvo rekreačných športov, ktoré môže cestovateľ v zahraničí vykonávať.
 • KOMFORT – poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 200 000 EUR. Okrem všetkých krytí, ktoré obsahuje balík REFERENCE je tu zahrnuté aj poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny a úrazové poistenie.
 • EXCELENT – najkomplexnejší program s poistnou sumou pre poistenie liečebných nákladov 20 000 000 €. Okrem všetkých krytí, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich produktoch poskytuje aj poistenie v prípade omeškania batožiny, poistenie omeškania letu a poistenie právnej asistencie.

Rodinné celoročné cestovné poistenie

Celoročné rodinné cestovné poistenie sa uzatvára vo variante s opakovanými výjazdami s maximálnou dĺžkou pobytu v zahraničí 90 dní.

Poistenými osobami v rodinnom poistení je osoba uvedená na poistnej zmluve, jej manžel/manželka alebo druh/družka, ktorý s poistenou osobou zdieľa spoločnú domácnosť a ďalej ich neplnoleté deti. Poistenie sa vzťahuje na všetky uvedené osoby, a to aj v prípade, ak cestujú samostatne.

Rodinné cestovné poistenie sa automaticky uzatvára pre študijné, turistické cesty a pracovné cesty – administratívne činnosti. Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie pracovných manuálnych ciest, vzťahuje sa poistenie i na pracovné manuálne činnosti.

V závislosti od zvolenej úrovne poistného krytia je obsahom rodinného cestovného poistenia:

 • REFERENCE – poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 100 000 EUR, okrem toho sú v krytí zahrnuté aj asistenčné služby, preplatenie straty dokladov a tiež množstvo rekreačných športov, ktoré môže cestovateľ v zahraničí vykonávať.
 • KOMFORT – poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 200 000 EUR. Okrem všetkých krytí, ktoré obsahuje balík REFERENCE je tu zahrnuté aj poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny a úrazové poistenie.
 • EXCELENT – najkomplexnejší program s poistnou sumou pre poistenie liečebných nákladov 20 000 000 €. Okrem všetkých krytí, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich produktoch poskytuje aj poistenie v prípade omeškania batožiny, poistenie omeškania letu a poistenie právnej asistencie.

Skupinové cestovné poistenie zamestnancov firmy

Celoročné skupinové firemné poistenie zamestnancov TRAVEL 4 BUSINESS uzatvára zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov, ktorí sú pravidelne posielaní na zahraničné pracovné cesty a dĺžka pobytu jedného zamestnanca nepresiahne 90 dní. zamestnávateľ si týmto spôsobom splní zákonnú povinnosť poistenia liečebných nákladov pri vycestovaní zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu, čo vyplýva zo zákona o cestovných náhradách.

Poistníkom je zamestnávateľ, ktorí si predplatí dohodnutý počet celoročných kariet pre nemenovaných zamestnancov, poisťovacie kartičky sú teda prenosné.

Územná platnosť: Európa alebo celý svet.

Rozsah poistného krytia si poistník zvolí:

 • KOMFORT – poistná suma pre poistenie liečebných nákladov je 200 000 EUR. V poistnom krytí sú zahrnuté aj asistenčné služby, preplatenie straty dokladov a tiež automatické krytie manuálnej práce, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny a úrazové poistenie.
 • EXCELENT – komplexný program s poistnou sumou pre poistenie liečebných nákladov 20 000 000 €. Okrem všetkých krytí, ktoré sú zahrnuté v produkte KOMFORT poskytuje aj poistenie v prípade omeškania batožiny, poistenie omeškania letu a poistenie právnej asistencie.

Poisťovňa v prípade poistnej udalosti preplatí náklady na vyslanie náhradného pracovníka v plnej výške.