Uzatvorte online cestovné poistenie krátkodobé a dlhodobé
Cestovné poistenie

Cestovné poistenie Allianz – Slovenská poisťovňa

V prípade poistnej udalosti volajte na linku asistenčnej služby:

+421 2 50 122 222

S otázkami ohľadom poistných udalostí sa obracajte priamo na horeuvedenú linku. Nájdu vám lekárske zariadenie, pomôžu vám s komunikáciou s doktormi a s úradmi. Vybavia stratené dokumenty, podajú turistické informácie a podobne.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. ponúka na Slovensku všetky varianty poistného krytia pre všetky skupiny obyvateľstva – deti dospelých, seniorov, športovcov, zamestnancov a živnostníkov.

Ako uzavrieť cestovné poistenie Allianz?

Najlepšie na diaľku bez podpisu a bez papiera, a to prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk. Poistenie je možné dojednať z domu, na letisku alebo aj vtedy, keď sa už poistený nachádza v zahraničí.

Kedy začína poistenie?

Cestovné poistenie Allianz – Slovenskej poisťovne začína platiť v deň začiatku poistenia určený poistníkom, najskôr však 6 dní po zaplatení poistného v prípade, že sa poistený vo chvíli uzavretia poistenia už nachádza v zahraničí (čakacia doba). Čakacia doba 6 dní odpadá v prípade nadväzujúceho poistenia, ktorým chce poistník predĺžiť platné cestovné poistenie osoby, nachádzajúcej sa v zahraničí.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne po zistení problému nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo  +421 2 52 933 113.

Zasielanie dokladov k likvidácii poistnej udalosti

Hlásenie poistných udalostí a zasielanie dokladov k likvidácii na https://online.allianzsp.sk/hlasenie-travel/

Poistné krytie

Poistné sumy sú najvyššie na trhu, pre poistenie liečebných nákladov platí neobmedzené krytie, v prípade poistenia zodpovednosti do 200 000 €.

Územná platnosť poistenia

Poistník si zvolí konkrétnu krajinu alebo vyberie z 4 územných platností:

 • Zóna A – Európa okrem Slovenska a Turecko;
 • Zóna B – celý svet okrem Slovenska;
 • Zóna C – celý svet okrem USA, Kanady a Slovenska;
 • SR – územie Slovenska

Kto môže byť poistený?

 • Z hľadiska veku sa poisťujú:
  – dieťa do 16 rokov – osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia nedovŕšila 16 rokov
  – dospelý od 16 do 70 rokov – osoba, ktorá ku dňu začiatku poistenia dovŕšila 16 rokov a ešte nedovŕšila 71 rokov
  – senior od 71 rokov veku;
 • Podľa účelu cesty poistení cestujúci ako
  – turista
  – študent
  – aupair
  – nemanuálne pracujúci za základné poistné
  – športovec a manuálne pracujúci za prirážku k poistnému.
 • V prípade firemného skupinového poistenia sú poistení menovaní zamestnanci na základe zoznamu.

Ako sa platí poistné?

Poistné sa platí spravidla online pomocou hociktorej bežnej platobnej karty – odporúčame, ale je možné platiť aj internet bankingom alebo v krajnom prípade hladkou platbou z účtu na účet, prípadne hotovostným vkladom v banke.

Upozorňujeme, že ide o obchod na diaľku, kde poistenie vzniká zaplatením poistného. Poistné sa platí najneskôr:

 • Do polnoci dňa, ktorý predchádza dňu začiatku poistenia;
 • Do polnoci aktuálneho dňa, keď sa poistenie uzatvára s okamžitou platnosťou.
Cestovné poistenie Allianz Slovenská poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4,5
Poistné krytie4,5
Pomoc2,5
Poistné4,8
Povesť5
Naše hodnotenie 4,3/5
Hodnotenie klientov 4.7/5
Na základe 99 hodnotení našich klientov

Produkty cestovného poistenia Allianz

Allianz ponúka na Slovensku niekoľko produktov a poistných balíčkov.

Krátkodobé cestovné poistenie

 • Komplexné cestovné poistenie s dennými sadzbami s maximálnou poistnou dobou 90 dní;
 • Poistiteľné sú všetky vekové kategórie vo všetkých územných zónach;
 • Liečebné náklady bez limitu poistného plnenia;
 • Je možné poistiť 1 až 280 osôb na 1 poistnej zmluve;
 • Zimné športy v štandardnom krytí;
 • Bežné športy na rekreačnej úrovni v cene;
 • Pripoistenie takmer všetkých rizikových športov;
 • Pripoistenie manuálnych pracovných činností;
 • Poistná ochrana v krátkodobom cestovnom poistení je dostupná v 2 balíkoch:
  - Balík EXTRA
  - Balík MAX

Krátkodobé cestovné poistenie v zóne A, B, C - v zahraničí

BalíkEXTRAMAX
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie úrazu
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti za škodu
Doplnkové asistenčné služby
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Pripoistenie batožiny voliteľnévoliteľné
Poistenie stornovacích poplatkov - základné voliteľnévoliteľné
Poistenie stornovacích poplatkov - storno Špeciál voliteľnévoliteľné
Riziková skupina voliteľné voliteľné

Krátkodobé cestovné poistenie v zóne SR - Slovenská republika

BalíkEXTRAMAX
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie úrazu
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti za škodu
Doplnkové asistenčné služby
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Pripoistenie batožiny
Poistenie stornovacích poplatkov - základné voliteľné voliteľné
Poistenie stornovacích poplatkov - storno Špeciál voliteľné voliteľné
Riziková skupina voliteľné voliteľné

Cestovné poistenie Európa BASIC - zrušené !!!

 • Komplexné cestovné poistenie s dennými sadzbami s maximálnou poistnou dobou 90 dní;
 • Poistiteľné sú všetky vekové kategórie len na geograficom území Európy;
 • Liečebné náklady s limitom poistného plnenia 80 000 €;
 • Zimné športy sú za prirážku 100 %, ostatné bežné športy na rekreačnej úrovni v cene;
 • Pripoistenie takmer všetkých rizikových športov.

Celoročné cestovné poistenie

 • Celoročná karta pre opakované výjazdy je určená pre poistených, čo často cestujú, pričom doba 1 vycestovania – pobytu v zahraničí nepresiahne 45 alebo 90 dní;
 • Celoročné poistenie s neobmedzenou dobou pobytu v zahraničí je určená pre poisteného, ktorý cestuje súkromne alebo služobne, pričom doba jednotlivého pobytu v zahraničí presiahne 90 dní. Ide teda o neobmedzenú dĺžku pobytu;
 • Poistenie liečebných nákladov je s neobmedzeným krytím;
 • Možnosť pripoistenia zodpovednosti za škodu, batožiny, úrazu a zachraňovacích nákladov;
 • V celoročnom cestovnom poistení nie je možné pripoistiť stornovacie poplatky;
 • Poistenie sa uzatvára len na 1 rok, po vypršaní poistnej doby je potrebné dojednať novú poistnú zmluvu;
 • Zimné športy sú v štandardnom krytí.
 • Poistné balíky COMFORT, EXTRA a MAX.

Celoročné cestovné poistenie v zóne A - Európa okrem SR a Turecko

Balík COMFORT EXTRA MAX
Doba trvania jednej cesty v dňoch45365365
Poistenie liečebných nákladovlimit
Poistenie úrazu
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti za škodu
Doplnkové asistenčné služby
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Poistenie stornovacích poplatkov
Riziková skupina voliteľnévoliteľnévoliteľné

Celoročné cestovné poistenie v zóne B a C - svet okrem SR

Balík EXTRA MAX
Doba trvania jednej cesty v dňoch 90/365 90/365
Poistenie liečebných nákladov
Poistenie úrazu
Poistenie batožiny
Poistenie zodpovednosti za škodu
Doplnkové asistenčné služby
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Poistenie stornovacích poplatkov
Riziková skupina voliteľné voliteľné

Rodinné celoročné cestovné poistenie - zrušené !!!

 • Poistenie liečebných nákladov je s neobmedzeným krytím;
 • Celoročná karta je určená pre rodinu, čiže 2 dospelých a najviac 3 deti, pričom doba jednotlivého pobytu v zahraničí presiahne 90 dní. Ide teda o neobmedzenú dĺžku pobytu;
 • Možnosť pripoistenia zodpovednosti za škodu, batožiny, úrazu a zachraňovacích nákladov;
 • Poistenie sa uzatvára len na 1 rok, po vypršaní poistnej doby je potrebné dojednať novú poistnú zmluvu;
 • Zimné športy v štandardnom krytí.

Polročné cestovné poistenie - zrušené !!!

 • Poistenie je platné 6 mesiacov bez obmedzenia počtu výjazdov a dĺžky pobytu v zahraničí;
 • Poistenie liečebných nákladov je s neobmedzeným krytím;
 • Možnosť pripoistenia zodpovednosti za škodu, batožiny, úrazu a zachraňovacích nákladov;
 • Zimné športy v štandardnom krytí.

Celoročné poistenie pre hráčov golfu - zrušené !!!

 • Celoročná karta je určená pre hráčov golfu, pričom doba 1 vycestovania – pobytu v zahraničí nepresiahne 35 dní;
 • Možnosť pripoistenia zodpovednosti za škodu, batožiny, úrazu a zachraňovacích nákladov;
 • Poistenie sa uzatvára len na 1 rok, po vypršaní poistnej doby je potrebné dojednať novú poistnú zmluvu;
 • Zimné športy v štandardnom krytí;
 • Kryje aj náklady na občerstvenie v prípade dosiahnutia hole-in-one, čiže trafenie jamky jediným úderom.

Celoročné cestovné poistenie EUPlus - zrušené !!!

 • Ide o celoročnú kartu s obmedzeným poistným krytím liečebných nákladov;
 • Územná platnosť Európa.

Celoročné cestovné poistenie LIMIT - zrušené !!!

 • Poistníkom je firma – musí mať IČO;
 • Ide o celoročnú kartu s obmedzeným poistným krytím liečebných nákladov;
 • Územná platnosť Európa.

Poistenie storna

 • Poistenie stornovacích poplatkov je možné dojednať samostatne alebo ako pripoistenie ku komplexnému balíku krátkodobého cestovného poistenia;
 • Základné poistenie storna je možné rozšíriť o ďalše riziká dojednaním variantu Storno Špeciál. Okrem toho je kryté aj nevyužitie cesty.
´

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Allianz

Predmetom poistenia sú nevyhnutné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného alebo smrti poisteného a základné asistenčné služby.

Aké liečebné náklady poisťovňa kryje?

 • zdravotnú starostlivosť v dôsledku náhlej zmeny jeho zdravotného stavu – stabilizácia poisteného, aby mohol pokračovať v ceste alebo bol schopný prevozu do vlasti;
 • hospitalizáciu poisteného, vrátane lekárskych výkonov a lekársky zdôvodnené vedľajšie náklady;
 • prepravu poisteného k akútnemu ošetreniu alebo vyšetreniu do zdravotníckeho zariadenia nachádzajúceho sa najbližšie k miestu pobytu, vrátane cesty späť;
 • operáciu vrátane vedľajších operačných nákladov;
 • zubno-lekársku starostlivosť z dôvodu akútneho ošetrenia na zamedzenie bolesti;
 • obstaranie alebo opravu, prípadne zaslanie náhradnej zdravotnej pomôcky zo SR, a to dioptrických;
 • ortopedických alebo protetických pomôcok;
 • repatriáciu poisteného na Slovensko a náklady 1 sprevádzajúcej osoby;
 • záchrannú činnosť, ktoré boli vynaložené v súvislosti s úrazom alebo náhlym ochorením poisteného;
 • repatriáciu telesných pozostatkov v prípade smrti;
 • základné asistenčné služby

Výluka pre tehotné ženy

Poisťovňa nepreplatí náklady na pôrod, rizikové tehotenstvo známe už pred vycestovaním a náklady po 26. týždni tehotenstva.

Limity poistného plnenia pre liečebné náklady v zahraničí pri jednotlivých produktoch cestovného poistenia

Limity pre liečebné náklady

COMFORTEXTRAMAX
Liečebné náklady220 000 €neobmedzenéneobmedzené
Terorizmus100 000 €100 000 €100 000 €
Akútne zubné ošetrenie170 €335 €335 €
Ubytovanie a doprava blízkej osoby pri hospitalizácii1 200 € ubytovanie 100 € / deň1 200 € ubytovanie 100 € / deň1 200 € ubytovanie 100 € / deň
Doprava detí do 15 rokov1 000 €1 000 €1 000 €
dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky170 € 170 € 170 €

Spoluúčasť a franšíza

Spoluúčasť pri liečebných nákladoch v zahraničí je nulová, ale franšíza je 16 €. To znamená, že liečebné náklady do 16 € sa nepreplatia, v prípade škody nad 16 € sa škoda preplatí celá.

Asistenčné služby Allianz

Súčasťou cestovného poistenia je poistenie asistenčných služieb.
 1. Základné asistenčné služby sú zahrnuté do poistenia liečebných nákladov
 2. Doplnkové asistenčné služby – nadštandardné pripoistenie, ktoré rozširuje základné asistenčné služby.

Základné asistenčné služby

Pri nevyhnutnosti lekárskeho ošetrenia asistenčná služba zabezpečí:
 • ošetrenie, vyšetrenie a liečbu poisteného lekárom,
 • zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii,
 • výber zdravotníckeho zariadenia,
 • zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných zdravotných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou.
Pri hospitalizácii poisteného asistenčná služba:
 • vyberie vhodné zdravotnícke zariadenie a zabezpečí jeho prevoz poisteného,
 • priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného,
 • kontroluje primeranosť liečby,
 • zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zdravotníckeho zariadenia,
 • zabezpečí repatriáciu poisteného,
 • zabezpečí úhradu nákladov za hospitalizáciu,
 • priebežne odovzdáva odkazy blízkej osobe,
 • tlmočí personálu zdravotníckeho zariadenia požiadavky poisteného.
V prípade smrti poisteného asistenčná spoločnosť zabezpečí repatriáciu telesných pozostatkov poisteného.

Doplnkové asistenčné služby

Nad rámec základných asistenčných služieb poisťovňa poskytne naviac pomoc poistenému pri týchto problémoch:
 • trestné, priestupkové alebo občianskoprávne konanie, vedené voči,
 • strata osobných alebo cestovných dokladov, peňazí alebo platobných kariet,
 • zmena cesty v dôsledku mimoriadnych okolností,
 • predčasný návrat do SR, a to v dôsledku: - hospitalizácie alebo smrti blízkej osoby, - hospitalizácie alebo smrti zástupcu poisteného v zamestnaní alebo v podnikaní, - vzniku značnej škody na majetku poisteného na území SR spôsobenej živelnou udalosťou alebo trestným činom tretej osoby,
 • vzniku živelnej udalosti, epidémie alebo pandémie v mieste pobytu poisteného,
 • vznik značnej škody na majetku poisteného na území SR,
 • prerušenie poistenej pracovnej cesty poisteného, a to v dôsledku:
 • smrti, hospitalizácie alebo repatriácie poisteného,
 • predčasného návratu poisteného,
 • oneskorené dodanie batožiny.
Doplnkové asistenčné službyLimit poistného plnenia
Právna pomoc1 200 €
Strata dokladov335 €
Zmena cesty a predčasný návratorganizácia a reálne náklady
Technická asistencia140 €
Doprava zástupcuorganizácia a reálne náklady
Oneskorenie batožiny o viac ako 24 hodín70 €
Oneskorenie batožiny o viac ako 48 hodín140 €

Poistenie zodpovednosti za škodu

V cestovnom poistení Allianz môže byť dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú počas cesty alebo pobytu v zahraničí alebo aj na Slovensku. Poistenie zodpovednosti kryje:

 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 • Škody na majetku;
 • Ochrana pred neoprávneným nárokom;
 • Právne náklady na zistenie rozsahu škody;
 • Poistné plnenie pri jednej škode sa poskytuje najviac do výšky limitu poistného plnenia;
 • Poistné plnenie za všetky škody počas poistného obdobia je najviac 3 – násobok limitu poistného plnenia.
Limity poistného plneniaCOMFORTEXTRA, MAX
Zodpovednostná škoda100 000 €200 000 €

Spoluúčasť

Pri každej škode sa uplatňuje spoluúčasť na poistnom plnení vo výške 5 %, najmenej však 50 € a najviac 350 €.

Úrazové poistenie

Predmetom úrazového poistenia v rámci cestovného poistenia sú:
 1. smrť poisteného v dôsledku úrazu,
 2. trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu,
 3. hospitalizácia poisteného počas poistenej cesty – poistenie pokazenej dovolenky.

Limity poistného plnenia – poistné sumy

Poistné sumyCOMFORTEXTRAMAX
Úrazová smrť5 000 €10 000 €10 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €20 000 €20 000 €

Poistenie batožiny

Predmetom poistenia je batožina poisteného - osobné veci, cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby. Poistnou udalosťou sa rozumie škoda na osobných veciach poisteného alebo cennostiach.

Poistné krytie pre osobné veci

Osobné veci sú veci osobnej potreby poisteného, ktoré si poistený vzal so sebou na poistenú cestu alebo ktoré si kúpil počas poistenej cesty. Osobné veci sa poisťujú proti týmto rizikám:
 • krádež vlámaním alebo lúpež alebo odcudzenie celého motorového vozidla, ak sa v takomto motorovom vozidle nachádzali,
 • dopravná nehoda
 • živelná udalosť
 • strata celej batožiny odovzdanej na prepravu dopravcovi,
 • poškodenie, zničenie alebo strata v dôsledku ťažkého úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného.

Krytie pre cennosti, elektronické a optické prístroje a športové potreby

Cennosti sú šperky, drahé kamene, perly, veci zo zlata alebo iných drahých alebo ušľachtilých kovov, hodinky, kožuchy a kožušiny.
Elektronické prístroje sú prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, výpočtová technika – počítače, periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, satelitné navigačné GPS prístroje.
Optické prístroje - fotoaparáty, videokamery, filmovacia alebo premietacia technika, ďalekohľady, vrátane ich príslušenstva a podobne.
Poistené riziká:
 • krádež vlámaním alebo lúpež
 • poškodenie, zničenie alebo strata v dôsledku živelnej udalosti,
 • poškodenie, zničenie alebo strata po ťažkom úraze alebo náhlom ochorení poisteného.

Poistenie batožiny

Limit poistného plnenia

Škoda na osobných veciach – celkový limit1 500 €
Osobné veci1 500 €
Cennosti750 €
Elektronické alebo optické prístroje750 €
Športové potreby750 €
Krádež vlámaním do motorového vozidla500 €
Pripoistenie batožiny
Pripoistenie batožiny – osobné veci3 000 €
Pripoistenie batožiny – cennosti3 000 €
Pripoistenie batožiny – elektronické a optické prístroje1 500 €
Pripoistenie batožiny – športové potreby1 500 €
Pripoistenie batožiny - krádež vlámaním do motorového vozidla700 €
 

Poistenie zachraňovacích nákladov

Predmetom poistenia sú náklady spojené so záchrannou činnosťou vykonanou počas poistenej cesty:
 • horskou službou v horskej oblasti na území SR,
 • záchrannou službou v zahraničí

Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej služby na Slovensku

Poisťovňa preplatí náklady na:
 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni;
 • poskytovanie prvej pomoci;
 • preprava k najbližšiemu zdravotníckemu dopravnému prostriedku – sanitka alebo vrtuľník;
 • Preprava z horskej oblasti do ubytovacieho zariadenia alebo do zdravotníckeho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom;
 • Poistná suma 16 000 €.

Poistenie zachraňovacích nákladov v zahraničí

Ak ste zranený(á) napr. na značenej lyžiarskej trati v Alpách, poistné plnenie v podobe nákladov na náklady spojené so záchrannou činnosťou sa preplatí z poistenia liečebných nákladov. Ak sa však „len“ stratíte bez zdravotnej ujmy a musí byť vykonaná pátracia akcia, toto riziko je potrebné mať poistené. Balíky COMFORT a EXTRA nestačia, zachraňovacie náklady sú kryté len v najvyššom balíku cestovného poistenia MAX. Vtedy poisťovňa kryje:
 • Náklady záchrannej služby s použitím primeraných špecifických prostriedkov;
 • náklady na prepravu do ubytovacieho zariadenia primeraným dopravným prostriedkom;
 • Limit poistného plnenia je 16 000 €.

Poistenie storna

Poistnou udalosťou je zrušenie cestovnej služby – zájazdu, ubytovania, leteniek, cestovných lístkov na vlak, autobus a podobne, a to z dôvodu týchto udalostí:
 • vážne akútne ochorenie alebo úraz, ktoré utrpel poistený, jeho blízka osoba alebo spolucestujúci;
 • tehotenstvo poisteného alebo spolucestujúceho;
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho;
 • značná škoda na majetku poisteného alebo
 • spolucestujúceho vzniknutá na území Slovenska;
 • zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku
 • živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu;
 • doručenie predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie;
 • povolanie poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie.

Poistenie Storno Špeciál

Poistenie Storno Špeciál rozširuje poistné krytie nad rámec základného poistenia stornovacích poplatkov.
 • výpoveď daná poistenému alebo spolucestujúcemu zamestnávateľom;
 • zamietnutá žiadosť o vízum;
 • podanie návrhu na rozvod;
 • značná škoda, ktorá vznikla v čase 5 dní a menej pred nástupom na poistenú cestu na majetku poisteného alebo spolucestujúceho na Slovensku;
 • zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo SR do zahraničia z dôvodu dopravnej nehody;
 • živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v destinácii.

Poistenie nevyužitej cesty

Predmetom poistenia je nevyužitá cestovná služba, ktorá mala byť čerpaná, a to v dôsledku:
 • oneskoreného nástupu - oneskorený začiatok čerpania cestovnej služby;
 • predčasného návratu - predčasné ukončenie čerpania cestovnej služby.

Poistenie rizikových športov a rizikových povolaní

Allianz poisťuje väčšinu bežných rekreačných športov a zimných športov v rámci základného krytia. V produkte Európa Basic je však potrebné zimné športy pripoisťovať, ak ich chcete mať kryté. Rizikové športy a rizikové povolania sa kryjú za prirážku 100% k základnému poistnému. Ak si poistník nepripoistí rizikovú činnosť a dôjde k poistnej udalosti pri tejto činnosti, poisťovňa má právo na odmietnutie poistného plnenia.

Rizikové športy

Zoznam rizikových športov určujú poistné podmienky a kalkulačka cestovného poistenia. Tu sú vybrané rizikové športy:
 • výkonnostné tímové športy - futbal, hokej, basketbal, hádzaná, vodné pólo a podobne;
 • výkonnostné športy na ľade - rýchlostné korčuľovanie, krasokorčuľovanie, skeleton, jazda na športových boboch, saniach a podobne;
 • jazda vozidlami vrátane bicykla, kolobežky, a to ak je takáto jazda vykonávaná ako výkonnostný šport;
 • výkonnostné zimné športy;
 • zimné športy mimo vyznačených tratí;
 • lyžovanie na pieskových dunách;
 • jazda na snežnom skútri alebo na vodnom skútri, s výnimkou preukázateľne jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru v mieste pobytu poisteného;
 • vodné lyžovanie, wakeboarding, surfing, windsurfing a podobne, s výnimkou preukázateľne
 • jednorazovo zakúpených jázd rekreačného charakteru v mieste pobytu poisteného;
 • ovládanie alebo aktívna účasť na ovládaní plachtového pohonu plavidla, jazdu plavidlom vybaveným motorom s výnimkou, ak ide o verejnú vodnú dopravu osôb; a to ak sú vykonávané mimo pobrežnej zóny;
 • potápanie do hĺbky viac ako 20 m,
 • vodné športy na divokej vode so stupňom obtiažnosti WW 3 a viac;
 • športy s použitím akrobatických prvkov a/alebo U-rampy - akrobatický rock-and-roll, freestyle, freeride a podobne;
 • kiting;
 • jaskyniarstvo - speleológia s výnimkou turisticky sprístupnených priestorov;
 • športové lietanie, letecké športy, vrátane akýchkoľvek zoskokov z lietadiel alebo lietajúcich športových zariadení;
 • zoskoky, pričom dráha dopadu je viac ako 2 m - skoky alebo lety na lyžiach, bungee jumping a podobne;
 • kaňoning, umelé steny, skaly, lezenie v ľade, lanové dráhy a podobne;
 • bojové športy, bojové umenie, zápasenie a podobne;
 • poľovníctvo a športy vyžadujúce používanie športových zbraní alebo historických zbraní;
 • pohyb v odľahlých alebo neobývaných miestach alebo v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok - púšte, tropické pralesy, polárne oblasti a podobne;
 • jazdecké športy,
 • všetky výkonnostné športy.

Rizikové povolania

Presnejšie vymedzenie rizikových povolaní určujú poistné podmienky a kalkulačka cestovného poistenia, zoznam vybraných činností uvádzame.
 • ťažba dreva;
 • morský rybolov mimo pobrežnej zóny;
 • práce pod zemských povrchom
 • práce vo výškach nad 1,5 m;
 • stavebná činnosť, demolačné a zemné práce, stavebno-montážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce;
 • manuálne práce v železničnej doprave;
 • práca vo výrobných priestoroch hutníckeho, strojárskeho a chemického priemyslu,
 • strojná výroba;
 • práce, pri ktorých sa manipuluje so zápalnými, žieravými, toxickými, výbušnými alebo infekčnými látkami;
 • letecké práce;
 • činnosť kaskadéra, artistu alebo športového inštruktora;
 • záchranárske, vyhľadávacie alebo vyslobodzovacie práce v horských lokalitách, v oblastiach postihnutých živelnou udalosťou alebo v oblastiach, kde sa očakáva riziko vzniku živelnej udalosti;
 • žurnalistika a redaktorská činnosť v rizikových oblastiach;
 • činnosť pracovníkov fyzickej ochrany osôb a majetku;
 • činnosť v odľahlých alebo neobývaných miestach alebo v prostredí extrémnych klimatických alebo prírodných podmienok - púšte, tropické pralesy, polárne oblasti a podobne,
 • starostlivosť o zvieratá - ošetrovateľ, cvičiteľ, veterinár a podobne.