Poistenie pohľadávok
Načítava sa...

Poistenie pohľadávok

Nárast obchodu v eurozóne i s tretími krajinami sprevádza zhoršovanie platobnej morálky firiem. V prípade krachu odberateľa alebo nezaplatenia pohľadávok dodávateľovi za odobraný tovar alebo dodanú službu, vzniká škoda - teda finančná strata vo výške všetkých neuhradených pohľadávok voči dodávateľovi. Na poistenie tohto rizika slúži poistenie pohľadávok.
Chcete sa chrániť proti platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôli vašich odberateľov? Zabezpečte svoje pohľadávky poistením.
Poraďte sa s nami

Cena poistenia pohľadávok

Cena sa určuje na základe viacerých parametrov, menovite: dĺžky splatnosti pohľadávok, celoročný obrat firmy, počet odberateľov, sektor podnikania, štruktúra pohľadávok, interný kreditný manažment, straty z pohľadávok utrpené v minulosti. Cena poistenia je vyjadrená ako jednotná sadzba pre celý poistený obrat spoločnosti a pohybuje sa v promile.

atr_insights_sk_05_03

Ktoré finančné straty sú poistené v poistení pohľadávok?

 • úhrada škody spôsobená nezaplatením pohľadávok voči odberateľovi v tuzemsku ako aj v zahraničí
 • krytie politických rizík v rámci exportu do politicky nestabilných krajín
 • 100% preplatenie nákladov na mimosúdne vymáhanie
Základné riziká
 • platobná nevôľa
 • platobná neschopnosť
 • politické riziká
Rozšířené riziká
 • Môže ísť napr. o pripoistenie výrobných rizík a pod. – v súvislosti s potrebami a požiadavkami klientov sú tieto riziká individuálne doplňované do poistných zmlúv.

Ako nastane poistná udalosť pri poistení pohľadávok?

z titulu platobnej neschopnosti odberateľa:

zákazník sa dostane do konkurzu, alebo tento je zamietnutý z dôvodu nedostatku jeho majetku, vykonaná exekúcia neviedla k uspokojeniu veriteľov, je schválené mimosúdne vyrovnanie veriteľmi, alebo obdobná situácia v zahraničí

z titulu platobnej nevôle odberateľa:

uplynutie takzvanej karenčnej lehoty, ktorá je definovaná ako 6 mesačná lehota a začína plynúť dňom po pôvodnej splatnosti pohľadávky. Počas karenčnej lehoty má poistník možnosť predĺžiť pôvodnú splatnosť o 2 mesiace svojmu zákazníkovi a počas týchto dvoch mesiacov mu prípadne naďalej môže dodávať tovar a ten bude poistený. Ak už ale najstaršia pohľadávka prekročí túto 2 mesačnú lehotu je povinný poistník do 30 dní oznámiť omeškanie poisťovni. Ak ani počas týchto 30 dní nezaplatí zákazník svoje záväzky, je povinný poistník odovzdať pohľadávky na mimosúdne inkaso. Inkasná spoločnosť vymáhá pohľadávku dalšie 3 mesiace, pričom 100% prípadnej vymoženej čiastky dostává klient – v opačnom prípade vzniká poistná udalosť a poišťovna vypláca poistnú udalosť.

Pridaná hodnota poistenia pohľadávok

 • Preverenie a monitoring bonity odberateľov počas poistenia
 • Zlepšené cash flow
 • Ochrana proti druhotnej platobnej neschopnosti a možným veľkým stratám
 • Lepšia konkurencieschopnosť na nových a neznámych exportných trhoch
 • Vyšší rating v bankách a tým lepšie podmienky pre úverové alebo faktoringové produkty