Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky podniku
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku firmy proti požiaru a živelným pohromám, vrátane katastrofických škôd a krádeži; rovnako dôležité je krytie následných finančných škôd bezprostredne po vzniku vecnej škody – fixných nákladov a ušlého zisku.

Poistenie strojov a zariadení
Poistenie lomu strojov je proti poškodeniu alebo zničeniu z akýchkoľvek príčin, a to aj v dôsledku pracovnej činnosti, prepätím, neodborným zásahom, nešikovnosťou obsluhy. Je možné poistiť aj pojazdné stroje.

Poistenie elektroniky
Poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám kryje elektronické prístroje a zariadenia následkom živelnej udalosti, krádeže, prepätia a v prípade prenosných prístrojov aj pri preprave.

Stavebné poistenie
Stavebné poistenie proti všetkým nebezpečenstvám komplexne kryje riziká počas výstavby budov a stavieb od začiatku až do kolaudácie, ba dokonca aj počas dodatočnej garančnej doby.

Montážne poistenie
Montáž strojov, technológií alebo kovových konštrukcií je možné poistiť montážnym poistením proti všetkým nebezpečenstvám od vyloženia materiálu na mieste montáže, počas montážnych prác, až do skončenia skúšobnej prevádzky.

Poistenie prepravy zásielok
Poistenie zásielok proti všetkým nebezpečenstvám komplexne kryje prepravované veci v každej fáze prepravy, vrátane nakládky a vykládky aj skladovania.

Poistenie nákladu
Celoročné poistenie vlastných prepravovaných vecí vlastným vozidlom. Poistné krytie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou, dopravnou nehodou a krádež.

Poistenie pohľadávok
Keď váš odberateľ mešká so zaplatením alebo vôbec nezaplatí faktúru, poisťovňa to od neho vymáha alebo uhradí dlžobu za vášho obchodného partnera až do dohodnutého limitu.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...