Stavebné poistenie
Načítava sa...

Stavebné poistenie

Výstavba rodinného domu, administratívnej budovy alebo diaľničného tunela, či vodného diela, je spojená s rizikom v každej etape prác, od prvého výkopu až do skončenia prípadnej skúšobnej prevádzky po dokončení diela. Stavebné riziká je možné komplexne pokryť stavebným poistením proti všetkým nebezpečenstvám – Construction All Risk (CAR).
Ste developer alebo generálny dodávateľ stavby? Môžete si komplexne poistiť všetky riziká, spojené s výstavbou.
Poraďte sa s nami

Stavebné poistenie - zložky poistenia

Stavebné poistenie proti všetkým nebezpečenstvám je určené pre všetky typy stavebných diel, vrátane rozsiahlych stavieb súvisiacich s infraštruktúrou - cesty, mosty, tunely, letiská, prístavy, vodné elektrárne, priehrady, a podobne. Stavebné poistenie je veľmi komplikované poistenie, riadi sa medzinárodným štandardom, pripravuje sa stavebnicovým spôsobom individuálne na mieru každého klienta (investora alebo generálneho dodávateľa) podľa konkrétnych poistných potrieb, rizikových pomerov pri výstavbe a môže obsahovať najmä tieto zložky:

Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

 1. Poistenie majetku budovaného diela
 2. Majetok budovaného diela (budova, hala, diaľnica, či iná stavba) sa poisťuje proti všetkým nebezpečenstvám pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty, a to na poistnú sumu, ktorá zodpovedá hodnote kontrahovaného diela, čiže stavebných výkonov, vrátane materiálu, miezd, poplatkov, ciel, dopravného a podobne.
 3. Stavebné stroje a zariadenia
 4. Vlastné alebo cudzie stavebné stroje a zariadenia, prístroje a náradie sa môžu poistiť na novú hodnotu.
 5. Zariadenie staveniska
Poistník si môže pripoistiť aj ploty, lešenie, stavebné bunky pre sociálne a skladovacie účely a podobne.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Základné poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú počas výstavby diela obsahuje poistné krytie škody spôsobenej:
 1. na zdraví alebo usmrtením tretích osôb
 2. na majetku tretích osôb
 3. náklady spojené so súdnym procesom

Investorov ušlý zisk

V prípade vecnej škody na budovanom diele môže dôjsť k narušeniu a oneskoreniu stavebných prác, a tým k následným finančným škodám, spôsobeným investorovi:
 1. ušlý hrubý zisk;
 2. zvýšené prevádzkové náklady v súvislosti s poistnou udalosťou.

Pripoistenia a doložky k stavebnému poisteniu

Keďže ide o typ poistenia proti všetkým nebezpečenstvám, dajte si pozor na výluky, ktoré obmedzujú rozsah krytia. K stavebnému poisteniu je možné obyčajne pripoistiť niektoré krytia alebo dojednať výluky formou štandardne očíslovaných doložiek (klauzúl). Najčastejšie doložky sú tieto:

Doložka 002 - Krížová zodpovednosť (Cross Liability)

Krížová zodpovednosť za škodu je pripoistenie k základnému poisteniu v rámci stavebného poistenia. ktorou sú kryté všetky škody, vyplývajúce zo zodpovednosti hlavného dodávateľa a všetkých subdodávateľov navzájom.

Doložka 004 - Rozšírená údržba (Extended Maintenance)

Poistné krytie v zmysle tejto Doložky sa vzťahuje na obdobie uvedené v poistnej zmluve, pričom sú kryté iba škody na predmete poistenia, ktoré:
 1. sú spôsobené poistenými dodávateľmi pri vykonávaní záručných prác, ku ktorým sa zaviazali v zmluve o dielo,
 2. sa prejavia počas obdobia uvedeného v poistnej zmluve, za predpokladu, že boli spôsobené v mieste poistenia počas vykonávania stavebných prác, pred vystavením preberacieho protokolu o prevzatí poškodenej alebo zničenej časti predmetu poistenia.

Doložka 006 - Náklady na prácu nadčas

Poistné krytie sa rozširuje aj o krytie nákladov za prácu nadčas, v noci, počas sviatkov a dní voľna, tiež náklady na expresnú dopravu náhradných dielov (s výnimkou leteckej dopravy).

Doložka 007 - Náklady na leteckú dopravu

Poisťovňa uhradí aj náklady na leteckú prepravu materiálu, stavebných strojov a zariadení, ak tieto poistený vynaložil v dôsledku poistnej udalosti. Ak je predmet poistenia, na ktorom vznikla poistná udalosť podpoistený, je poisťovateľ oprávnený upraviť aj poistné plnenie podľa tejto doložky. Obdobné dojednanie ako v Doložke 006, avšak v tomto dojednaní sú kryté náklady na leteckú dopravu. Všetky podmienky poistenia ostávajú rovnaké ako v Doložke 006. Rozšírenie krytia má význam pre tých klientov, ktorí využívajú predmety alebo náhradné diely dovážané zo zámoria alebo zo vzdialenejších európskych krajín.

Doložka 102 - Osobitné podmienky pre podzemné káble a potrubia

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na existujúcich podzemných kábloch a/alebo potrubiach alebo iných podzemných zariadeniach iba vtedy, ak sa poistník pred začatím prác informoval na príslušných úradoch o presnej polohe týchto káblov, potrubí a podzemných zariadení a vykonal všetky opatrenia pre zábranu škôd na nich.
 1. Poistné plnenie za škody na týchto podzemných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú presne na miestach uvedených v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení), je hradené po uplatnení spoluúčasti 20 % zo škody alebo spoluúčasti uvedenej k tejto Doložke v poistnej zmluve pod písm. a) podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je vyššia.
 2. Poistné plnenie za škody na podzemných zariadeniach, ktoré sú v podzemných mapách nesprávne alebo nie sú vyznačené, je hradené po uplatnení spoluúčasti uvedenej k tejto doložke v poistnej zmluve pod písm. b). Poistné plnenie bude obmedzené iba na opravu týchto káblov, potrubí alebo iných podzemných zariadení. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako aj penále alebo pokuty akéhokoľvek druhu.

Doložka 103 - Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach

Touto Doložkou sa dojednáva, že sa poistenie nevzťahuje na škody, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo na porastoch alebo rastlinách, poliach, lesoch a/alebo poľnohospodárskych kultúrach počas vykonávania stavebných prác.

Doložka 106 - Osobitné dojednanie pre vykonávanie stavebných prác po úsekoch

Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo na násypoch, výkopoch a krajniciach, priekopách, kanáloch alebo cestných prácach alebo násypmi, výkopmi a krajnicami, priekopami, kanálmi alebo cestnými prácami iba vtedy, ak tieto sú budované po úsekoch, ktoré celkovo neprekročia v poistnej zmluve uvedenú dĺžku alebo plochu, a to bez ohľadu na stupeň dokončenia poistených prác. Poistné plnenie za každú škodovú udalosť je obmedzené nákladmi na opravu týchto stavebných úsekov alebo plôch.

Doložka 107 - Podmienky pre ubytovne a sklady

Doložka stanovuje podmienky poistného krytia škôd na ubytovniach a skladoch stavebného materiálu v prípade požiaru, povodne a záplavy. Určuje vzdialenosti medzi skladovacími jednotkami (najmenej 50 metrov), podmieňuje krytie povodne a záplavy výskytom najmenej 20-ročnej vody a stanovuje limity krytia pre škody na ubytovniach a skladoch.

Doložka 110 - Osobitné dojednanie pre bezpečnostné opatrenia v súvislosti so zrážkami, povodňou a záplavou

Touto Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla priamo alebo nepriamo v dôsledku zrážok, povodne alebo záplavy, pokiaľ boli v projekte a pri jeho realizácii zohľadnené a vykonané primerané bezpečnostné opatrenia. Pre účely tejto Doložky sa pod primeranými bezpečnostnými opatreniami rozumie, že boli pre miesto poistenia zohľadnené hodnoty zrážok, povodní a záplav, ktorých výskyt sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. ak ich výskyt bol častejší ako jedenkrát za 20 rokov pred dátumom predpokladaného začatia výstavby, vychádzajúc zo štatistík miestne príslušných hydrometeorologických agentúr. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škodu ktorá vznikla tak, že poistník neodkladne neodstránil prekážky (napr. piesok, stromy) brániace voľnému prietoku vody v riečišti vodného toku, bez ohľadu na to, či ním bezprostredne pre poistnou udalosťou voda pretekala.

Doložka 112 - Osobitné podmienky pre hasiace zariadenia a protipožiarnu ochranu na stavenisku

poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu spôsobenú priamo alebo nepriamo požiarom alebo explóziou iba vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:
  1. S ohľadom na aktuálny stav stavby sú vždy k dispozícii požiarnotechnické zariadenia a to v dostatočnom množstve a okamžite použiteľné.
  2. Funkčnosť požiarno-technických zariadení je pravidelne kontrolovaná v súlade s príslušnými predpismi.
  3. V súlade s príslušnými predpismi sú čo najrýchlejšie po odstránení debnenia / paženia zriadené požiarne úseky, šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú čo najskôr provizórne uzatvorené, najneskôr do začiatku zariaďovania interiéru.
  4. Odpadový materiál sa pravidelne odstraňuje, horľavý odpad musí byť odstránený denne po skončení prác.
  5. Práce so zvýšeným rizikom požiaru, ako sú napr.:
   • brúsenie, rezanie, zváranie,
   • práce so spájacou lampou,
   • práce s horúcim asfaltom
   a iné teplo produkujúce práce vykonáva každý z dodávateľov na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní takýchto prác je prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená pre likvidáciu požiaru. Miesto, kde boli vykonávané práce so zvýšeným rizikom požiaru, je skontrolované hodinu po ukončení týchto prác.
  6. Materiál určený pre stavebné alebo montážne práce musí byť rozdelený do skladových jednotiek, pričom hodnota jednej skladovej jednotky nepresiahne dohodnutý limit. Jednotlivé skladové jednotky musia byť od seba navzájom vzdialené minimálne 50 m alebo oddelené protipožiarnymi stenami. Všetok horľavý materiál (predovšetkým zápalné kvapaliny a plyny) musí byť skladovaný v dostatočnej vzdialenosti od miesta stavby alebo montáže a od miesta vykonávania prác so zvýšeným rizikom požiaru.
  7. Je určená osoba poverená kontrolou bezpečnosti na stavenisku. Je inštalovaný spoľahlivý hlásič požiaru a ak je to možné, je zabezpečené priame spojenie s najbližším hasičským zborom. Sú vypracované a pravidelne aktualizované plány protipožiarnej ochrany staveniska a plány likvidácie požiaru. Osoby činné na stavenisku sú vycvičené pre likvidáciu požiaru a v správnom hasiacom postupe. Najbližší hasičský zbor je oboznámený so situáciou na stavenisku a má naň kedykoľvek priamy prístup.

Doložka 113 - Krytie pre vnútroštátnu dopravu

Týmto sa dojednáva, že bez dotknutia ustanovení, výluk, doložiek (klauzúl) a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplnujúco dojednaných podmienok a za predpokladu, že poistník zaplatil dohodnuté poistné, kryje Odsek I poistnej zmluvy tiež škody na poistených veciach, ktoré sa dopravujú na území Slovenskej republiky na miesto poistenia (okrem lodnej a leteckej dopravy) za predpokladu, že odškodnenie z tejto doložky nepresiahne najvyšší limit plnenia dojednaný v poistnej zmluve.

Doložka 114 - Sériové škody

Týmto sa dojednáva, že bez dotknutia ustanovení, výluk, doložiek (klauzúl) a podmienok poistnej zmluvy alebo prípadných doplnujúco dojednaných podmienok platí pre poistenie nasledujúca doložka: Škody na stavbách, stavebných castiach, strojoch alebo vybavení rovnakého druhu, ktoré vzniknú z rovnakej príciny kvôli chybám projektu (ak je príslušnou klauzulou dojednané krytie) alebo materiálovým chybám alebo chybou zhotovenia budú po odcítaní spoluúcasti stanovenej v poistnej zmluve pre každú škodu uhradené v nasledovnom poradí / výške: 100% z prvých dvoch škôd 80% z 3. škody 60% z 4. škody 50% z 5. škody Dalšie škody nebudú zaplatené.

Doložka 117 - Osobitné podmienky pre pokladanie vodovodných a kanalizačných potrubí

Doložkou sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla pri zatopení alebo zanesení potrubia, priekop a šácht pri jednej poistnej udalosti maximálne do dĺžky čiastočne alebo úplne vyhĺbeného otvoreného výkopu, ktorá je uvedená v poistnej zmluve. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie iba ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
   1. rúry boli bezprostredne po svojom položení zabezpečené zasypaním tak, aby zatopením priekopy nemohlo dôjsť k zmene ich polohy,
   2. rúry boli bezprostredne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
   3. ihneď po ukončení tlakovej skúšky potrubia boli príslušné časti priekopy zasypané.

Doložka 119 - Poistenie okolitého majetku

Predmetom poistenia v pripoistení okolitého majetku je majetok, ktorý má poistený vo vlastníctve, v úschove alebo v držbe. Väčšinou ide o hotové, riadne skolaudované stavby, ktoré sa nachádzajú v okolí budovaného diela a poistený ich vlastní alebo ich počas budovania diela prevzal do úschovy alebo držby. Vo výnimočných prípadoch môže ísť aj o stavby, na ktorých sa vykonáva rekonštrukcia. Pripoistenie okolitého majetku zahŕňa škody na okolitom majetku, ktoré sú spôsobené stavebnými prácami na budovanom diele (napr. pri práci na žeriave sa rameno žeriava zlomí a poškodí vedľa stojacu budovu, ktorú vlastní poistený). Výluky z pripoistenia:
   • na okolitom majetku nie sú kryté iné škody ako škody spôsobené stavebnými prácami ako napr. živelnými udalosťami, vandalizmom,
   • škody na okolitom majetku, ktoré sa dali na majetku predpokladať (napr. ak sa uvažovalo na začiatku, že pri rekonštrukcii sa zbúra pôvodná strecha, tak nahradenie zničenej strechy nie je pripoistením kryté).
Podmienky pre pripoistenie: presné definovanie okolitého majetku v poistnej zmluve alebo v doložke a to uvedením presného miesta okolitého majetku (súpisné/orientačné číslo stavby, prípadne číslo parcely).