Poistenie enviromentálnej zodpovednosti
Načítava sa...

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

Každý podnik - veľká továreň, ale aj malý živnostník, ktorý prichádza do styku s nebezpečnými látkami, má od 1.7.2012 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad ekologickej škody.
Vyrábate, skladujete, prepravujete nebezpečné látky alebo manipulujete s odpadom?
Poraďte sa s nami

Za akú enviromentálnu škodu zodpovedá podnik?

hasic_v_cervenom_kale_v_madarsku
Každý podnik zodpovedá objektívne, čiže nezávisle od zavinenia, za škodu a prevenciu vzniku škody na prírodných zdrojoch:

  • voda - rieky, jazerá a podobne
  • pôda - poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, zastavaná pôda a ostatná pôda
  • chránené druhy európskeho významu a ich prostredie a chránené sťahovavé vtáky
  • chránené biotopy európskeho významu
na základe Zákona č. 359/2007 Zb. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd. Zákon sa týka každého podniku bez ohľadu na jeho veľkosť, ktorý niečo vyrába, skladuje, prepravuje, manipuluje s odpadom alebo inak používa nebezpečné látky.

Čo sú nebezpečné látky?

Podľa odborníkov existuje až 16 miliónov nebezpečných látok, ktoré môžu spôsobiť škodu, zapríčinenú väčšinou ľudským faktorom. Za nebezpečné látky označujeme prírodné a syntetické látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu ohroziť život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Ide konkrétne o výbušniny, horľaviny, jedy, žieraviny, dráždivé a karcinogénne látky a podobne.

Aká je možná výška enviromentálnej škody?

Prevádzkovateľ - podnik a potencionálny znečisťovateľ životného prostredia by mal odhadnúť výšku škody, ktorú môže spôsobiť svojou činnosťou a preukázať príslušnému orgánu životného prostredia finančné krytie prípadnej škody na životnom prostredí, za ktorú zodpovedá. Túto zodpovednosť si môže poistiť. Výška limitu poistného plnenia sa pohybuje od 50 000 € vyššie. Zákon síce konkrétne neurčuje výšku finančného krytia, ale každý zodpovedný manažér podniku by mal zvážiť prípadné riziko.

Ak ide o lekáreň s 3 zamestnancami a malým príručným skladom chemických liekov, bude riziko iné ako pri prevádzkovaní letiska s podzemnými nádržami s leteckým palivom s objemom 1000 ton, prípadne v chemickej továrni na výrobu kyseliny sírovej, ktorá je umiestnená pri rieke s vzácnou populáciou mlokov európskeho významu.

Čo obsahuje poistenie enviromentálnej zodpovednosti?

  • Bezodkladné preventívne opatrenia - náklady na preventívne opatrenia na odvrátenie hrozby enviromentálnej škody, vynaložené poisteným podnikom alebo príslušným orgánom životného prostredia
  • Nápravné opatrenia - obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov, ich zhoršených funkcií alebo rovnocennej náhrady
  • Technické náklady na havarijných komisárov, enviromentálnych konzultantov, súdnych znalcov a iných odborníkov

Sústava chránených území NATURA 2000

Sústava chránených území členských krajín Európskej únie NATURA 2000 má za cieľ ochraňovať prírodné dedičstvo celej Európskej únie ako celku a zároveň prírodu každého členského štátu, vrátane Slovenska. Ide o ochranu vzácnych a ohrozených druhov rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov.

Túto sústavu tvoria 2 typy území podľa Rady Európskych spoločenstiev: