Poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov

Poistenie zodpovednosti cestného nákladného dopravcu CMR

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave chráni dopravcu pred škodami, ktoré spôsobí na cudzom prepravovanom náklade. Charakter zodpovednosti, ako aj poistenia sa odlišuje podľa toho, či ide o vnútroštátnu, alebo medzinárodnú prepravu.

Poistenie zodpovednosti cestného nákladného dopravcu CMR

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave chráni dopravcu pred škodami, ktoré spôsobí na cudzom prepravovanom náklade. Charakter zodpovednosti, ako aj poistenia sa odlišuje podľa toho, či ide o vnútroštátnu, alebo medzinárodnú prepravu.

Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje škody spôsobené inému na zdraví, na majetku a ušlom zisku, škody spôsobené vadným výrobkom, škody na veciach prevzatých a náklady na obranu proti oprávneným aj neoprávneným nárokom poškodeného. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu kryje najmä čisté finančné škody v prípade profesií a slobodných povolaní - architekti, geodeti, právnici, účtovníci, a iní. Príčinou poistnej udalosti je omyl, chyba, nesprávne stanovenie diagnózy, zmeškanie lehoty alebo iné porušenie právnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Poistenie všeobecnej zodpovednosti kryje škody spôsobené inému na zdraví, na majetku a ušlom zisku, škody spôsobené vadným výrobkom, škody na veciach prevzatých a náklady na obranu proti oprávneným aj neoprávneným nárokom poškodeného. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu kryje najmä čisté finančné škody v prípade profesií a slobodných povolaní - architekti, geodeti, právnici, účtovníci, a iní. Príčinou poistnej udalosti je omyl, chyba, nesprávne stanovenie diagnózy, zmeškanie lehoty alebo iné porušenie právnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti manažérov

Štatutárni zástupcovia obchodných spoločností majú od roku 2002 Obchodným zákonníkom zakotvenú zodpovednosť za neúmyselnú škodu do neobmedzenej výšky. Finančné poškodenie podniku, pracovné spory, porušenie práv duševného vlastníctva. Poistení môžu byť konatelia, členovia predstavenstva a dozornej rady alebo aj riaditelia a stredný manažment.

Poistenie zodpovednosti manažérov

Štatutárni zástupcovia obchodných spoločností majú od roku 2002 Obchodným zákonníkom zakotvenú zodpovednosť za neúmyselnú škodu do neobmedzenej výšky. Finančné poškodenie podniku, pracovné spory, porušenie práv duševného vlastníctva. Poistení môžu byť konatelia, členovia predstavenstva a dozornej rady alebo aj riaditelia a stredný manažment.

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

Každý podnik - veľká továreň, ale aj malý živnostník, ktorý prichádza do styku s nebezpečnými látkami, má od 1.7.2012 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad ekologickej škody na vode, pôde, chránených druhoch rastlín a živočíchov európskeho významu.

Poistenie enviromentálnej zodpovednosti

Každý podnik - veľká továreň, ale aj malý živnostník, ktorý prichádza do styku s nebezpečnými látkami, má od 1.7.2012 povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad ekologickej škody na vode, pôde, chránených druhoch rastlín a živočíchov európskeho významu.

Poistenie klinického skúšania

Podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach musí byť pred začatím každého klinického skúšania uzavretá poistná zmluva zodpovednosti za škodu pre prípad, že by v súvislosti s klinickým skúšaním došlo k poškodeniu zdravia alebo úmrtiu účastníka.

Poistenie klinického skúšania

Podľa zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach musí byť pred začatím každého klinického skúšania uzavretá poistná zmluva zodpovednosti za škodu pre prípad, že by v súvislosti s klinickým skúšaním došlo k poškodeniu zdravia alebo úmrtiu účastníka.