Poistenie zodpovednosti manažérov
Načítava sa...

Poistenie zodpovednosti manažérov

Poistenie zodpovednosti manažérov, známe ako D & O (Directors & Officers Liability Insurance) kryje škody spôsobené obchodnej alebo neobchodnej spoločnosti, spôsobené manažérmi a vedúcimi pracovníkmi, pričom poistné platí spoločnosť, ktorej vedúci pracovník škodu spôsobil.
Je vo vašej obchodnej spoločnosti najatý manažment? Konatelia, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi, riaditelia zodpovedajú za škodu až do výšky svojho majetku.
Poraďte sa s nami

Zodpovednosť štatutárnych zástupcov

Štatutárni zástupcovia obchodných spoločností majú od roku 2002 Obchodným zákonníkom zakotvenú zodpovednosť za neúmyselnú škodu do neobmedzenej výšky. Podľa zákona svoje funkcie majú štatutárni zástupcovia vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých akcionárov alebo spoločníkov. Priamo o tejto problematike hovorí zákon 513/1991 Obchodný zákonník:
 • § 135a, odstavce 1, 2 a 5 týkajúce sa spoločnosti s ručením obmedzeným a jej konateľov
 • § 194, odstavce 5 a 9 týkajúce sa akciovej spoločnosti a jej členov predstavenstva, rovnako aj členov dozornej rady a prokuristov
Chybné rozhodnutie, omyl alebo iné pochybenie môže znamenať vymáhanie vysokého odškodného. Zodpovednosť za škodu je objektívna, kedy poistený štatutárny zástupca nemusí škodu priamo zaviniť.

Kto je poistený v D & O ?

Poistenie D & O chráni poistených štatutárnych zástupcov a prípadný ďalší okruh výkonných manažérov, ale aj samotnú spoločnosť pred negatívnymi dopadmi konania vedúcich pracovníkov Takisto chráni aj záujmy akcionárov, spoločníkov a veriteľov, pretože pre nich sa stávajú prípadné vymáhané pohľadávky v podobe nárokov na náhradu škody dostupnejšími.

Poistenie zodpovednosti manažérov a štatutárnych zástupcov sa môže vzťahovať na týchto poistených, pričom ich okruh si určí poistník - príslušná spoločnosť:

 • všetci minulí, súčasní a budúci členovia orgánov spoločnosti a jeho dcérskych spoločností - členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi, konatelia, atď;
 • výkonní manažéri - vrcholoví manažéri, vedúci a riadiaci pracovníci, riaditelia, námestníci, prípadne aj stredný manažment;
 • zákonní dedičia a príbuzní (pri prechode práv);
 • manažéri externej spoločnosti - člen predstavenstva, konateľ, prokurista.
Poistníkom - spoločnosťou, ktorej manažéri sú poistení, môže byť:
 • akciová spoločnosť
 • družstvo
 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • nezisková organizácia
 • príspevková alebo rozpočtová organizácia
 • štátny podnik

Kto môže vzniesť nárok na náhradu škody v D & O?

Okruh osôb alebo firiem, ktoré môžu vzniesť nárok na náhradu škody alebo priamo žalobu v D & O poistení je naozaj široký. Najčastejšie hrozba nároku alebo žaloby prichádza od týchto subjektov:
 • akcionári alebo spoločníci
 • veritelia
 • spotrebitelia - zákazníci, klienti
 • správca konkurznej podstaty
 • regulačné orgány
 • konkurencia
 • zamestnanci
 • odborná verejnosť

Predmet a rozsah poistenia D & O

Poistenie zodpovednosti manažérov sa vzťahuje na osobnú zodpovednosť za škodu štatutárneho zástupcu alebo výkonného manažéra voči organizácii. Všetci poistení manažéri zodpovedajú celým svojim majetkom za škodu, ktorú spoločnosti spôsobia porušením svojich zákonných alebo zmluvne dohodnutých povinností. Tento typ poistenia môže byť efektívny v prípade pochybenia poisteného, a to najmä v prípadoch:
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú štatutárnymi orgánmi spoločnosti - ktokoľvek vznesie nárok na náhradu škody, spôsobenej napr. konateľom spoločnosti a poisťovňa vyplatí plnenie priamo poškodenému
 • Poistenie finančnej náhrady spoločnosti - niekto vznesie nárok na náhradu škody, ktorú spôsobil vedúci pracovník spoločnosti svojím konaním a poisťovňa odškodní spoločnosť
 • Pokuty a penále
 • Poistenie nákladov obhajoby, súdnych trov a mimosúdneho vysporiadania
 • Poistenie porušenia práv zamestnancov - kryje náklady súvisiace s pracovnoprávnymi spormi, ako je
 • diskriminácia, neoprávnené prepustenie, ohováranie a podobne.
 • Poistenie nákladov na zachovanie dobrého mena - poisťovňa preplatí aj účelne vynaložené náklady spojené s propagáciou na odstránenie naštrbenej povesti.

Najčastejšie príčiny vzniku nárokov na náhradu škody v poistení D & O

 • Nároky zo strany minoritných akcionárov
 • Konkurzné konanie alebo likvidácia spoločnosti
 • Fúzie, prevzatie podniku, akvizície
 • Pracovno-právne súdne spory
 • Porušenie práv zamestnancov