Poistenie zodpovednosti podnikateľov
Načítava sa...
Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Poistenie zodpovednosti podnikateľov

Poistenie všeobecnej zodpovednosti podnikateľov kryje škody spôsobené inému, tzv. tretej osobe, ktoré vzniknú prevádzkou poisteného a vecami, ktoré používa, a ktoré spôsobia výrobky, ktoré poistený vyrába a predáva.
Riadite továreň alebo poskytujete služby, prípadne vlastníte nehnuteľnosti na prenájom?
Poraďte sa s nami o poistení zodpovednosti

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu spočíva v tom, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku - tzv. vecná škoda, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené iným osobám ako poistenému, ktoré však spôsobí poistený svojou prevádzkou a vecami, ktoré používa (t. j. aj požičanými - nemusia byť ním vlastnené), a ktoré spôsobia výrobky, ktoré poistený vyrába a predáva. Škody, ktoré vzniknú priamo poistenému (vlastné škody), nie sú predmetom poistenia zodpovednosti. Tieto vlastné škody sa dajú a majú poisťovať poistením majetku poisteného.

Poistený, čiže škodca spôsobí škodu poškodenému. Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody. Poistený oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni. Poisťovňa škodovú udalosť preskúma a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Zvláštnosťou poistenia zodpovednosti za škodu je pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený, ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné. graf-poistenia-zodpovednosi-za-skodu

Predmet poistenia zodpovednosti za škodu

Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu podniku sú obvykle:
 1. Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením
 2. Zodpovednosť za škodu na majetku
 3. Zodpovednosť za následné finančné škody
 4. Právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku
 5. Škody spôsobené vadným výrobkom
Poistné podmienky štandardne vylučujú v základnom krytí niektoré prípady zodpovednostných škôd, ktoré je možné za príplatok pripoistiť podľa potreby poisteného. Ide najmä o tieto krytia:
 • Zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti
 • Zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti
 • Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania
 • Zodpovednosť za škodu na prenajatých hnuteľných veciach
 • Zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách návštevníkov
 • Zodpovednosť za škodu na vnesených veciach hostí (vhodné pri poistení zodpovednosti hotelov)
 • Zodpovednosť za čisté finančné škody

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou podniku

Každý podnik zodpovedá za škody, spôsobené jeho činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o živnostníka, ktorý prevádzkuje stánok s rýchlym občerstvením, sieť benzínových čerpacích staníc alebo továreň s 5 000 zamestnancami.

Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo usmrtením

Poistené sú úrazy alebo choroby, ktoré podnik spôsobil svojou prevádzkou a zodpovedá za ne podľa právnych predpisov. Príklady:
 • Hosť vo vašom hoteli sa pošmykne na schodoch, spadne, zlomí si nohu a vymáha od Vás odškodné vo výške nákladov na liečenie a ušlý zárobok počas práceneschopnosti v celkovej výške 1 600 €.
 • Zákazník vo Vašom obchode s potravinami chce dosiahnuť na tovar v hornej polici regálu a celý regál s tovarom sa na neho prevráti a spôsobí mu pomliaždeniny a ľahký otras mozgu s dobou práceneschopnosti 3 týždne. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody - bolestné vo výške 25 000 €. Zdravotná poisťovňa vznesie voči vašej firme regresný nárok na náhradu liečebných nákladov vo výške 650 €.
 • Zamestnanec stavebnej spoločnosti spadne z lešenia a utrpí ťažký pracovný úraz, s následnou hospitalizáciou, dvoma operáciami, dlhodobou práceneschopnosťou a priznaným čiastočným invalidným dôchodkom. Nároky poškodeného v podobe bolestného a sťaženého spoločenského uplatnenia, regres zdravotnej poisťovne a regres Sociálnej poisťovne tvoria spolu odškodné vo výške 86 500 €.

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku

Poistené sú vecné škody - poškodenie alebo zničenie vecí spôsobené činnosťou podniku. Príklady:
 • V šatni Vašej reštaurácie bol ukradnutý nový kabát hosťa v hodnote 135 €. Hosť si uplatnil nárok na náhradu škody v plnej výške.
 • Vysokozdvižný vozík narazí pri nakladaní tovaru v areáli vášho podniku do pristaveného kamiónu odberateľa, čím vznikne škoda obchodnému partnerovi vo výške 1 150 €. Majiteľ kamióna oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje škodu z havarijného poistenia a vznesie regresný nárok na náhradu škody voči vašej firme. Taký prípad obyčajne nie je možné uplatňovať z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu z prevádzky motorových vozidiel, pretože vozidlo sa v čase vzniku škody nepohybovalo po verejnej komunikácii, ale pôsobilo ako pracovný stroj.
 • Veľký slnečník na terase hotela sa prevráti z dôvodu nedostatočného ukotvenia, zrúti sa na zaparkované osobné motorové vozidlo VW Passat a zdemoluje časť strechy, čelné sklo a prednú kapotu. Majiteľ vozidla našťastie nesedí v aute, ale popíja kávu v kaviarni hotela. Zavolá políciu, ktorá škodu zaprotokoluje, prevádzkár hotela oznámi škodu poisťovni. Oprava v značkovej opravovni stojí 3 600 €.
 • Návštevník divadla si zachytí sako značky Hugo Boss o vyčnievajúcu časť zábradlia tak nešťastne, že dôjde k neopraviteľnému roztrhnutiu odevu, čím mu vznikne škoda za nový oblek vo výške 1 600 €. Dá si zavolať manažéra divadla, s ktorým spíšu zápisnicu o vzniku škody a vyhotovia fotodokumentáciu. V nasledujúcich dňoch vznesie poškodený nárok na náhradu škody, priloží lístok z divadla, účet za kúpu obleku. Divadlo postúpi tento nárok svojej poisťovni.
 • V chemickom podniku praskne nádrž s jedovatou chemikáliou, ktorá vytečie do zeme, čím kontaminuje pôdu a spodné vody. Odstraňovanie ekologickej škody si vyžiada náklady vo výške 470 000 €.

Poistenie následných finančných škôd

Poistenie zodpovednosti podniku kryje aj následné finančné škody, ktoré súvisia so škodou na zdraví alebo na majetku. Napríklad:
 • Hotelový hosť, ktorý si na schodoch hotela zlomil nohu, musel ísť do nemocnice a mal na ten istý deň kúpenú letenku za 2 800 €, ktorá sa nedá stornovať. Keďže nemohol odletieť, vznikla mu následná finančná škoda 2 800 €. Túto stratu mu preplatí poisťovňa z poistky zodpovednosti hotela.
 • Slnečník, ktorý spadol z terasy na zaparkované vozidlo a zdemoloval ho, prinútil poškodeného, aby si požičal náhradné vozidlo počas opravy vozidla, spolu 12 dní, v celkovej hodnote 660 €. Vozidlo potreboval na cestu do práce, pričom na pracovisko sa nemohol dopraviť iným spôsobom ako automobilom, pretože tam nepremáva verejná doprava.

Právne náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom

V prípade sporu medzi poisteným škodcom a poškodeným vznikajú poistenému náklady na právne služby advokátov, súdnych znalcov, rôzne expertízy. Poisťovňa podľa poistných podmienok znáša aj právne náklady v prípade, že nárok poškodeného sa ukáže ako neoprávnený. Poisťovňa chráni poisteného v každej situácii, a to v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov poškodených.

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Čokoľvek vyrábate alebo poskytujete službu a komukoľvek sa stane škoda na zdraví, usmrtením, poškodenie alebo zničenie veci, prípadne následná škoda pri používaní Vášho výrobku, v príčinnej súvislosti s fungovaním vášho výrobku, alebo vadne vykonanej práce, za túto škodu plne zodpovedáte. Čo sa stáva u nás a vo svete alebo čo sa môže stať?
 • V USA pani Popletená vykúpala svojho psa, bieleho pudla, a aby ho rýchlo vysušila, strčila ho na chvíľu do mikrovlnnej rúry. Psík, samozrejme, zahynul, preto milá pani vzniesla nárok na náhradu škody voči výrobcovi mikrovlnnej rúry na odškodné 3 000 000 USD. Ako hlavný argument použil advokát dôkaz, že v návode na používanie výrobku nebolo upozornenie, že výrobok nie je určený na sušenie psov.
 • Farmaceutická spoločnosť vyvinula nový liek a prostredníctvom všetkých svojich distribučných kanálov ho predávala niekoľko rokov na trhoch krajín Európskej únie. Ukázalo sa, že liek poškodil pečeň stovkám pacientov, ktorí podali hromadnú žalobu na výrobcu a súd rozhodol o povinnosti masového odškodnenia zo strany výrobcu v celkovej sume 380 000 000 €.
 • Opravovňa motorových vozidiel umyla pod tlakom motor zákazníkovi, voda sa dostala do elektronických okruhov, spôsobila skrat a po 2 km jazdy došlo k poruche vozidla, ktoré sa stalo nepojazdné na celý týždeň. Zákazník si uplatnil priamu škodu spojenú s opravou vozidla 650 € a následnú škodu 50 € denne, pretože nemohol bez vozidla vykonávať svoje povolanie opravára práčok, bolo mu poskytnuté náhradné vozidlo.
 • Kozmetička pri výkone služby súvisiacej so skrášľovaním tela urobí chybu, ktorá zanechá trvalé následky v podobe 3-centimetrovej jazvy na tvári zámožnej klientky. Nárok na náhradu škody vznesie poškodená vo výške 18 000 €.