Poistenie domácnosti
Načítava sa...
Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka).
Chcete si poistiť domácnosť alebo prehodnotiť existujúce poistenie?
Poraďte sa s nami

Čo je predmetom poistenia domácnosti?

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu. Ide najmä o
 • nábytok, svietidlá
 • koberce, dekoračný textil
 • veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
 • cennosti - drahé kovy a kamene, perly a skvosty
 • umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
 • peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
 • domáce elektrospotrebiče – biela technika
 • výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoapárty, filmovacie a optické prístroje
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.
Predmetom poistenia domácnosti môžu byť aj náklady, vynaložené na stavebné úpravy v nájomnom byte.

Stanovenie poistnej sumy a riziko podpoistenia domácnosti

Domácnosť by mala byť poistená na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci. V prípade, že si stanovíte poistnú sumu výrazne nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia, čo môže mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti. Inými slovami povedané, podpoistenie je nevýhodné pre poisťovňu, pretože znáša určité riziko za podhodnotenú cenu, ale rovnako je podpoistenie nevýhodné pre klienta, ktorý na jednej strane platí menšie poistné ako by mal platiť pri určitom riziku, v prípade poistnej udalosti však môže primerane stratiť, v zmysle nižšie uvedeného príkladu. Opačným javom je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, čo tiež nie je v poriadku, pretože poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Platí zásada: Majetok by ste mali radšej mierne nadpoistiť ako podpoistiť !

Príklad 50 % - ného podpoistenia domácnosti

Príklad podpoistenia
Poistná hodnota – skutočná hodnota zariadenia domácnosti30 000 €
Poistná suma uvedená v poistnej zmluve15 000 €
Výška škody vzniknutá poistnou udalosťou5 000 €
Poistné plnenie2 500 €
Z toho vyplýva, že poistné plnenie bude krátené v takom pomere k výške škody, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote.

Proti čomu sa poisťuje domácnosť?

Všetky poisťovne poisťujú domácnosť združenou formou, kde taxatívne vymenované základné riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky:

Pripoistenie a nadštandartné krytie v poistení domácnosti

Okrem základných rizík býva obvyklá možnosť pripoistení, najmä:
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • skrat elektromotora – škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky – „pokazenie“ automatickej práčky z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu.
Niektoré poisťovne ponúkajú naviac nadštandartné krytie:
 • nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
 • voda z akvária – škoda spôsobená vodou, unikajúcou z akvária
 • predĺžená záruka na domáce elektrospotrebiče
 • výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
 • atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
 • lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.
 • únik vody - keď praskne potrubie a voda uniká tak, že to zistíte až na účte od vodární, poisťovňa kryje tieto náklady na nadmernú spotrebu vody

Poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu

S ochranou bežného chodu domácnosti úzko súvisí aj poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na veci, na zdraví alebo usmrtením ktorýmkoľvek členom domácnosti. V praxi sa toto na prvý pohľad do úplne iného odvetvia patriace poistné krytie uzatvára spolu s poistením súkromného majetku. Okrem škôd spôsobených vytopením suseda alebo vypadnutím predmetu z okna bytu s následkom zranenia okoloidúceho alebo rozbitia zaparkovaného auta pod oknom rieši aj škody kdekoľvek a kedykoľvek pri bežnej činnosti v občianskom živote.

Zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním

Ak máte domácnosť v bytovom dome na poschodí, vaša domácnosť by mala byť chránená najmenej bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách. Vstupné dvere a bezpečnostný štít má byť odolný proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu. Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, mali by ste sa zaujímať aj o zabezpečenie okien a ďalších tzv. kritických otvorov, napr. balkónových dverí, svetlíkov, atď. Ďalšie informácie o konkrétnych zámkoch, štítoch a zabezpečovacích prvkoch čítajte v článku Zabezpečenie majetku proti krádeži. V prípade väčších hodnôt v domácnosti odporúčame inštalovať elektronický zabezpečovací systém (EZS), ktorý pozostáva z priestorových snímačov, umiestnených v každej miestnosti, ústredne a vysielačky, prípadne sirény a majáku. Vývod signálu môže byť riešený tromi základnými spôsobmi, ktoré je možné aj kombinovať: - Lokálny vývod signálu so zvukovou a svetelnou signalizáciou na sirénu a maják; - Automatický telefónny volič (ATV), kedy pri vniknutí páchateľa do objektu systém vytáča niekoľko telefónnych čísiel so správou o narušení objektu; - Signál odchádza na pult centralizovanej ochrany (PCO) polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) s výjazdovou skupinou, pričom na základe zmluvného vzťahu je výjazdová skupina povinná do časového limitu fyzicky zasiahnuť v narušenom objekte.

Výpočet poistnej sumy domácnosti

Vypočítajte si poistnú sumu domácnosti pomocou jednoduchej kalkulačky