Home

Formulár pre životné poistenie

Zistite, aké poistenie potrebujete. Úplne zadarmo.

Pokračovať »

Nachádzate sa tu

Rizikové životné poistenie

Rizikové životné poistenieRizikové životné poistenie je poistenie pre prípad smrti, čiže životné poistenie bez sporenia, pri ktorom celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko. Poistnou udalosťou je smrť poisteného z akýchkoľvek príčin, vrátane tzv. civilizačných chorôb. 


Poraďte sa s nami o rizikovom životnom poistení!

infolinka 0948 117707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu zivotne@poistenie.sk.


Používa sa niekoľko typov rizikového životného poistenia.

Dočasné poistenie pre prípad smrti

Dočasné poistenie pre prípad smrti sa uzatvára na pevnú poistnú dobu, na začiatku sa stanoví pevná poistná suma a poistné. Poistná suma sa vyplatí v prípade smrti poisteného oprávneným osobám alebo banke, ktorej zostal poistený dlžný. 

Poistenie úveru

Poistenie úveru je rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou pre prípad smrti a s jednoročnou kalkuláciou poistného. Poistná suma klesá v priebehu poistenia každý rok tak, že kopíruje zostatok pôžičky a zároveň je poistné každý rok prekalkulované podľa tzv. technického veku (akoby nového vstupného veku) poisteného, ale s čoraz nižšou poistnou sumou, preto je také poistenie cenovo výhodnejšie ako klasické dočasné poistenie pre prípad smrti s pevnou poistnou sumou.

Doživotné poistenie pre prípad smrti

Doživotné poistenie pre prípad smrti je doživotné alebo tzv. večné poistenie, ktorého účelom je zabezpečiť  oprávnené osoby kedykoľvek v prípade smrti poisteného. Poistná suma je pevne stanovená a je dohodnutá doba platenia poistného, napr. do 60 rokov veku poisteného. Poistenie zaniká smrťou poisteného, kedy je oprávneným osobám vyplatená poistná suma.

Obmedzenia a výluky pri životnom poistení

Všetky poisťovne majú všeobecné poistné podmienky pre životné podmienky takmer rovnaké a bývajú v nich tieto najčastejšie obmedzenia a výluky z poistného plnenia:

- neplní sa za smrť pri aktívnej účasti na vojnových udalostiach alebo vnútorných nepokojoch;
- plnenie môže byť  krátené, keď poistený zomrie a súčasne spôsobí smrť  inému, pričom bol porušený dôležitý záujem spoločnosti;
- krátenie plnenia za poistnú udalosť  pod vplyvom drog alebo alkoholu;
- ak oprávnená osoba spôsobí smrť  inému a právoplatne ju za to odsúdia ako za úmyselný trestný čin;
- za samovraždu do dvoch rokov od začiatku poistenia sa neplní.