Poskytol(la) som nepravdivé informácie

Poistník a poistený musí odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne pri uzatváraní poistnej zmluvy, aby poisťovňa mohla objektívne posúdiť riziko. Podľa § 802 Občianskeho zákonníka poskytnutie nepravdivých informácií je sankcionované.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Ak poistník uvedie poisťovni dôležité nepravdivé informácie a poisťovňa sa o nich dozvie po uzavretí poistenia, má právo do 3 mesiacov odstúpiť od poistnej zmluvy.
Napríklad keď poistený v životnom poistení mal predtým dva srdcové infarkty a neuvedie túto skutočnosť v zdravotnom dotazníku v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, poistná udalosť sa nestala, ale poisťovňa sa nejakým spôsobom dozvie o tejto skutočnosti, môže odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie poistného.

Potrebujete sa o poistení poradiť s odborníkmi?

Odmietnutie poistného plnenia

Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti o tom, že poistník uviedol dôležité nepravdivé informácie pri uzatváraní poistnej zmluvy, môže odmietnuť vyplatiť poistné plnenie, čím poistenie zaniká.
Napríklad keď poistený mal dva infarkty, potom pri uzatváraní životného poistenia to zatajil, v priebehu poistenia dostal tretí infarkt a zomrel, poisťovňa odmietne vyplatiť oprávneným osobám poistné plnenie.

Potrebujete poradiť s týmto problémom? Obráťte sa na odborníkov z právnej praxe Hronček & Partners, s. r. o.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.