...

O poistení vieme všetko

Poskytol(la) som nepravdivé informácie

Poistník a poistený musí odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovne pri uzatváraní poistnej zmluvy, aby poisťovňa mohla objektívne posúdiť riziko. Podľa § 802 Občianskeho zákonníka poskytnutie nepravdivých informácií je sankcionované.

Odstúpenie od poistnej zmluvy

Ak poistník uvedie poisťovni dôležité nepravdivé informácie a poisťovňa sa o nich dozvie po uzavretí poistenia, má právo do 3 mesiacov odstúpiť od poistnej zmluvy.
Napríklad keď poistený v životnom poistení mal predtým dva srdcové infarkty a neuvedie túto skutočnosť v zdravotnom dotazníku v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, poistná udalosť sa nestala, ale poisťovňa sa nejakým spôsobom dozvie o tejto skutočnosti, môže odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie poistného.

Odmietnutie poistného plnenia

Ak sa poisťovňa dozvie až po poistnej udalosti o tom, že poistník uviedol dôležité nepravdivé informácie pri uzatváraní poistnej zmluvy, môže odmietnuť vyplatiť poistné plnenie, čím poistenie zaniká.
Napríklad keď poistený mal dva infarkty, potom pri uzatváraní životného poistenia to zatajil, v priebehu poistenia dostal tretí infarkt a zomrel, poisťovňa odmietne vyplatiť oprávneným osobám poistné plnenie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...