Home
Uzavrieť online »

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

  • Vyplňte formulár
  • Porovnajte ceny
  • Uzavrite poistenie online

Zóna platnosti

Vyberte, kde budete vykonávať pracovnú činnosť

Označte typ pracovného pomeru:

Pracovný pomer podľa ZP: práca s súkromnom sektore na základe pracovnej zmluvy.
Štátnozamestnanecký pomer: štátny zamestnanci, práca vo verejnom záujme na základe pracovnej zmluvy
Služobný pomer: označia príslušníci Hasičského a záchranného zboru, štátni zamestnanci v služobnom pomere (napr. policajti) a tiež sudca a prokurátor.
Dohoda o pracovnej činnosti:
práca vykonávaná mimo pracovného pomeru v zmysle ZP.
Živnosť:
označia fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu na základe živnostenského listu

Príjem

Priemerný hrubý mesačný zárobok vrátane odmien

Poistná suma

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, je suma rovnajúca sa:
- štvornásobku priemerného hrubého mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a.s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)
- štvornásobku hrubého funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
- trojnásobku hrubého funkčného platu sudcu alebo prokurátora
- trojnásobku hrubého služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajti – (policajný zbor, väzenská a justičná stráž, železničná polícia), príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, colníci)
- trojnásobku hrubého služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru
- tretine dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle ZP

Zamestnanie

Vyberte Vaše zamestnanie zo zoznamu

Pripoistenie vozdila

Ak pri svojej práci používate motorové vozidlo zamestnávateľa, zaškrtnite túto možnosť.

Chybne vykonaná práca / služba

Chybne vykonaná práca je práca, ktorej výsledkom je spravidla chybný výrobok, ktorý nespĺňa stanovené technické parametre alebo kvalitatívne požiadavky. Výrobok je tiež chybný preto, že nezaručuje bezpečnosť, ktorú je užívateľ oprávnený očakávať, a to aj v prípade, že je súčasťou inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci.

Chybne vykonaná služba je akákoľvek služba poskytovaná zamestnávateľom, ktorá nie je poskytnutá v kvalite ustanovenej osobitnými predpismi alebo v bežnej kvalite. Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je zamestnávateľ povinný toho, komu je služba určená, upozorniť.

Škoda na dopravovaných veciach

Pripoistenie škody spôsobenej na veciach, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom alebo prípojným vozidlom pripojeným k motorovému vozidlu.

Požadovaný začiatok poistenia

a) nultou hodinou nasledujúceho dňa od dátumu zaplatenia 1. poistného alebo 1. splátky poistného
b) odložený začiatok poistenia - prvé poistné alebo prvú splátku poistného zaplatíte skôr ako 1 deň pred zvoleným neskorším dátumom začiatku poistenia

Nachádzate sa tu

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Zamestnanec zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu, spôsobenú pri výkone jeho práce, najmä poškodenie, zničenie majetku zamestnávateľa, stratu zverených predmetov, vyrobenie nepodarku alebo vadne vykonanú prácu, atď. 


Poradíme vám o poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi!

infolinka 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu zodpovednostne@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Podstata poistenia zodpovednosti zamestnanca
Porovnanie poisťovní v poistení zodpovednosti zamestnanca
Allianz - Slovenská poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca 
Generali Slovensko poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
Groupama Garancia poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
KOMUNÁLNA poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
KOOPERATIVA poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
QBE poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
UNIQA poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca
Wüstenrot poisťovňa - poistenie zodpovednosti zamestnanca

Podstata poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa § 179 Zákonníka práce, a to najmä poškodenie vecí zamestnávateľa.

Častou poistnou udalosťou býva poškodenie služobného motorového vozidla následkom havárie, ktoré obyčajne poisťovňa osobitne pripoisťuje, pričom je krytá aj spoluúčasť z havarijného poistenia. Za príplatok je možné aj poistenie vadne vykonanej práce zamestnanca - nepodarkov.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - porovnanie poisťovní

Poisťovne majú výrazne rozdielne názory na riziko v poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi. Najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodujú o cene a krytí sú:

- povolanie poisteného, osobitnou kategóriou sú profesionálni vodiči nákladných vozidiel
- krytie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa
- požiadavka na krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
- krytie škôd na prepravovaných veciach

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi - Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:

- Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce - na plný úväzok, na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, študentský brigádnik, ďalej štátny zamestnanec, pracovník v služobnom pomere, atď. 
- Územná platnosť poistenia je Európa, za príplatok je možné rozšíriť krytie na celý svet
- Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné štandardne dojednať aj pre nákladné motorové vozidlá
- Pripoistenie výroby nepodarkov - chybne vykonaná práca a chybne vykonaná služba
- Pripoistenie zodpovednosti za škody na prepravovaných veciach
- Spoluúčasť poisteného je 10%, minimálne 30 € z výšky každej škody, dá sa dohodnúť aj vyššia spoluúčasť 10%, minimálne 100 €, za čo je zľava na poistnom.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Generali Slovensko poisťovňa

Generali Slovensko poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:

- Poisťovňa kryje škody spôsobené zamestnancom porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, a navyše aj škody z nedbanlivosti pri výkone štátneho zamestnanca. 
- Územná platnosť je celá Európa už v základnom krytí
- Okrem individuálneho poistenia je možné aj skupinové poistenie s dodatočnou zľavou za počet poistených.
- Základné poistenie si môžete rozšíriť o niektoré zo širokej ponuky pripoistení, v závislosti od špecifík vášho zamestnania.
- - Spoluúčasť poisteného je 10%, najmenej 30 € z výšky každej škody.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Groupama Garancia poisťovňa

Groupama Garancia poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:

- Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce. 
- Územná platnosť poistenia je Slovenská republika + Česká republika, za príplatok je možné rozšíriť krytie na územie Európy
- Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné pripoistiť

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOMUNÁLNA poisťovňa 

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:

- zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
- štátny zamestnanec v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorý je povinný nahradiť škodu služobnému úradu, ak zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby.
- príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- príslušníkom policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:

- spôsobenú poisteným zamestnancom zamestnávateľovi poisteného zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh.
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vedľajšej činnosti.
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - QBE poisťovňa 

QBE poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:

- zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a podobného pomeru
- zamestnancov a členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom  pomere u právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnych vzťahoch alebo na základe dohody o pracovnej činnosti
- Pripoistenie zamestnancov, ktorí riadia motorové vozidlo zamestnávateľa alebo iný dopravný prostriedok.
- Územná platnosť Slovenská republika, možnosť rozšírenia územnej platnosti na Európu za príplatok.
- Spoluúčasť 40%, najmenej 100 € v prípade škody na havarijne nepoistenom vozidle zamestnávateľa, v prípadoch ostatných škôd je spoluúčasť 10%, najmenej 33 €.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa má podmienky poistenia zodpovednosti zamestnanca nastavené takto:

- Poistený môže byť zamestnanec podľa zákonníka práce s výnimkou nepoistiteľných povolaní:
a) vodič z povolania (vrátane napr. kamionistu, závozníka a pod.), rušňovodič a vodiči akýchkoľvek iných koľajových vozidiel,
b) skladník s alebo bez oprávnenia jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
c) zamestnanci oprávnení jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
d) pracovník servisu motorových vozidiel (servisný technik, automechanik, klampiar, autoelektrikár, technik na STK a pod.); táto výluka sa nevzťahuje na referenta, sekretárku alebo iného administratívneho pracovníka zamestnaného v servise motorových vozidiel,
e) zamestnanci štátnej správy a samosprávy, ako sú napríklad: sudca, prokurátor, policajt, poslanec, starosta, požiarnik a podobne. Táto výluka sa vzťahuje aj na každého zamestnanca štátnej služby vo vedúcej pozícii, t.j. napríklad vedúci oddelenia, riaditeľ a podobne.
f) strážnik alebo  zamestnanec spoločnosti poskytujúcej strážne a bezpečnostné služby,
g) taxikár,
h) zamestnanci pracujúci v baniach, tuneloch, vykonávajúci hlbinné a podzemné práce. (napr. baník, tunelový špecialista a pod.).
- UNIQA ponôka územnú platnosť Slovenská republika, za príplatok SR + ČR, tretia možnosť je Európa
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa je za prirážku
- Vylúčené sú škody spôsobené stratou zverených predmetov, nepodarky a čisté finančné škody
- Spoluúčasť je 10%, najmenej 16,60 € pri každej poistnej udalosti 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa poisťuje zodpovednosť zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi:

- Poistený môže byť každý zamestnanec podľa zákonníka práce alebo v služobnom pomere, s výnimkou vodičov úžitkových a nákladných vozidiel nad 3500 kg a vodičov taxíkov
- Územná platnosť poistenia je Európa
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa
- Nie je možné pripoistenie nepodarkov ani zodpovednosť za prepravované veci
- Spoluúčasť je 10%, najmenej však 33 € a najviac 660 € pri každej poistnej udalosti